Manja slova Veća slova RSS
>

Pitanje - I. Đakonović

Datum objave: 15.01.2015 12:32 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Poštovani,
Obraćam Vam se ovim putem da bih dobio informacije koje su mi potrebne. Naime, posjedujem zemljište u opstini Ulcinj, Ko Kunje. List nepokretnosti () broj parcele 1096/ i 1096/. To mi je jedina nekretnina koju posjedujem i imam u planu izgradnju Apart Hotela. Stoga, zanima me koja je procedura i šta mi je od dokumentacije potrebno da bih stekao uslove i pribavio dozvolu za gradnju.

Srdačan pozdrav,
I. Đakonovic, Ulcinj

Odgovor:

Poštovani,

Shodno članu 62 a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, prvo treba da se zatraže urbanističko–tehnički uslovi (UTU) za predmetnu lokaciju zahtjevom podnesenim na obrascu 1 i shodno namjeni koja je definisana planskim dokumentom sagleda da li je moguće izgraditi apart hotel.

Urbanističko-tehničke uslove izdaje organ uprave ili organ lokalne uprave, u zavisnosti od vrste objekta, a nadležnost je definisana članom 91 pomenutog zakona, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva pravnog ili fizičkog lica.

U zahtjevu za izdavanje UTU-a se navodi broj katastarske parcele i katastarska opština na kojoj se želi graditi objekat.

Ako je na određenom lokalitetu moguća izgradnja objekta, organ izdaje UTU-e, a investitor preko projektanta - privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika registrovanog i licenciranog za obavljanje poslova projkovanja, izrađuje tehničku dokumentaciju (Idejni ili Glavni projekat), koju nakon izrade i reviduje angažovanjem privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika koji posjeduje licence za obavljanje navedenih poslova.

Na obrascu 2 podnosi se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole i uz isti, shodno članu 93 Zakona, podnosi Idejni ili Glavni projekat, polise osiguranja investitora, projektanta i revidenta.

Nakon Izrade tehničke dokumentacije i njene revizije, shodno članu 93 Zakona, obraćate se organu uprave ili organu lokalne uprave sa zahtjevom za dobijanje građevinske dozvole. Zahtjev se podnosi, takođe, na propisanom obrascu za izdavanje građevinske dozvole. Uz zahtjev dostavljate:
- idejni projekat, odnosno, glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađen u 10 primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj digitalnoj formi i
- dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo, revidovalo idejni, odnosno, glavni projekat, u skladu sa članom 71 ovog zakona.

Navedene obrasce zahtjeva možete preuzeti sa sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma: http://www.mrt.gov.me/rubrike/zakonska-regulativa/131438/Zakonska-regulativa-iz-oblasti-gradevinarstva.html  

S poštovanjem.