Мања слова Већа слова РСС
>

Закон о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 2/18 и 13/18) - Најчешће постављана питања

Закон о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 2/18 и 13/18) - Најчешће постављана питања
Датум објаве: 10.04.2018 11:26 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Питање - На који начин ће бити регулисано питање „дефиниције хотел (апарт, гарни, боутиqуе и сл.)“?

Одговор (број: 108-292/18, од 19.02.2018.):
Ближе врсте угоститељских објеката - врсте “хотел” и минимум услуга које се могу пружати у њима, као и начин управљања, одржавања и пословања по кондо и мјешовитом моделу биће прописани од стране Министарства у року дефинисаним чланом 131 Закона о туризму и угоститељству.

Питање: Чланом 99 дефинисана је могућност промјене модела пословања хотела категорије једне и двије звјездице у случају подизања категорије у ниво од 4/5 звјездица. Да ли постоји могућност за хотеле категорије три звјездице, и ако не, шта је предвиђено за хотеле те категорије?

Одговор (број: 108-292/18, од 19.02.2018.):
Када је ријеч о промјени модела пословања, иста се односи само на хотеле са 1 и 2 звјездице, са циљем подизања њиховог квалитета, и то на ниво категорије од 4 и 5 звјездица.
Законска одредба која прописује промјену модела пословања односи се на изузетне случајеве, па је зато и усмјерена само на хотеле ниске категорије, а не на хотеле више и високе категорије.

Питање - Да ли се у пријаву за добијање рјешења о упису у Централни туристички регистар, уноси категорија угоститељског објекта као лична оцјена физичког лица - издаваоца смјештаја?

Одговор (број: 101-292/27, од 19.02.2018.):
Чланом 77 став 4 тачка 3, прописано је да пријава, коју подноси физичко лице осам дана прије почетка обављања дјелатности, садржи “врсту угоститељске услуге, категорију и структуру смјештајних капацитета са укупним бројем лежаја”, што значи да физичко лице у пријаву уноси категорију за коју сматра да његов објекат испуњава услове, тј. уноси ниво категорије као своју личну оцјену, и то на основу попуњеног обрасца чек-листе за тражену категорију, која се подноси уз пријаву, сходно ставу 3 алинеја 4 истог члана.

Питање: Да ли физичко лице – пружалац услуга смјештаја може бити закупац или корисник просторија односно земљишта?

Одговор (број: 101-292/27, од 19.02.2018.):
У члану 100 став 2 прописано је да угоститељске услуге у домаћинству, поред осталих, може пружати “физичко лице (домаће или страно) које је власник/сувласник или члан породичног домаћинства власника/сувласника смјештајних капацитета, односно земљишта, што значи да физичко лице као пружалац услуга смјештаја у домаћинству не може бити закупац или корисник просторија или земљишта.

Физичко лице, као власник објекта, на основу уговора о закупу, може издати свој објекат угоститељу (привредном друштву, другом правном лицу или предузетнику), а што није у супротности са чланом 100 став 6.


Питање: Шта значи лична изјава издаваоца смјештаја о испуњености минимално-техничких услова?

Одговор (број: 101-292/27, од 19.02.2018.):
Сходно члану 77 став 3 алинеја 3, уз пријаву се подноси “изјава о испуњености минимално-техничких услова у погледу простора, опреме и средстава за обављање угоститељске дјелатности у складу са чланом 79”, што значи да се изјавом издавалац обавезује да је његов објекат, односно простор за обављање угоститељске дјелатности, опремљен и уређен сходно прописаним минимално-техничким условима које прописује Министарство, док ће, сходно члану 79 став 3, испуњеност тих услова, утврдити надлежни орган локалне управе.

Истичемо да се, уз пријаву за обављање угоститељске дјелатности, прилажу и изјава о испуњености минимално-техничких услова, као и попуњене чек-листе за само-оцијењену категорију угоститељског објекта и то унапријед, тј. осам дана прије доношења рјешења о упису у Централни туристички регистар од стране надлежног органа локалне управе (члан 78 став 1).

Дакле, изјава о испуњености минимално-техничких услова и попуњене чек-листе су дио докумената који се прилажу уз пријаву, сходно члану 77 став 3. На основу поднијете пријаве за обављање угоститељске дјелатности са прописаним пратећим документима, надлежни орган локалне управе издаје рјешење о упису у Централни туристички регистар, сходно члану 73 став 5.

Имајући у виду садржај рјешења о упису у Централни туристички регистар, члан 78 став 2, створени су предуслови да се истовремено проведе поступак испуњености минимално-техничких услова и услова за категоризацију угоститељског објекта, чиме се обезбјеђује цјеловитост поступка, тј. без потребе за накнадним обиласком објекта.

Након утврђивања испуњености минимално-техничких услова и проведеног поступка категоризације угоститељског објекта, могуће обавезе органа локалне управе односиле би се:
- на евентуално брисање подносиоца пријаве за обављање угоститељске дјелатности из Централног туристичког регистра и то уколико нису испуњени минимално-технички услови, или
- на измјену података о категорији објекта, која је у Централни туристички регистар претходно уписана на основу само-оцјене подносиоца пријаве, уколико се рјешењем надлежног органа локалне управе утврди да објекат испуњава услове за категорију која се разикује од већ уписане, а што, с обзиром да је у питању електронска обрада података, не би требало да представља посебан напор.

Дакле, надлежни орган локалне управе на основу пријаве за обављање угоститељске дјелатности доноси рјешење о упису у Централни туристички регистар (члан 73 став 5), на основу којег се, и то даном добијања рјешења, подноси захтјев за категоризацију угоститељског објекта (члан 84 став 10).

На овај начин се практично обезбјеђује могућност да се готово истовремено са подношењем пријаве изврши и подношење захтјева за категоризацију, уз претходно уписивање угоститељског објеката у Централни туристички регистар.

С обзиром на наведено, цијенимо да провођење описане процедуре - од подношења пријаве за обављање угоститељске дјелатности са пратећом документацијом, до, на основу истих, уписа у Централни туристички регистар, не захтијева рок дужи од прописаног, тј. осам дана од дана подношења пријаве, посебно имајући у виду чињеницу да се уз пријаву, поред осталог, прилаже и попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (члан 77 став 3 алинеја 5).

Када је ријеч о рубрици о категорији у обрасцу за Централни туристички регистар, како је већ наведено, иста се попуњава на основу само-категоризације подносица пријаве за обављање угоститељске дјелатности (и поднешене попуњене чек листе), а затим се, након увида у стање објекта и услуга које се у њему пружају и доношења рјешења надлежног органа локалне управе о додјели категорије, врши његова, евентуална, измјена од стране представника надлежног органа локалне управе, који је овлашћен за вршење уписа података у Централни туристички регистар.

Питање: Која је разлика између станова за изнајмљивање туристима и туристичких апартмана?

Одговор (број: 101-292/27, од 19.02.2018.):
Стан за изнајмљивање туристима је дио грађевинске цјелине – стамбене зграде који се повремено користи за изнајмљивање туристима, а с обзиром да је стан превасходно намијењен за становање, не подлијеже поступку категоризације, а туристички апартман је угоститељски објекат којем је превасходна намјена пружање угоститељских услуга, што значи да се стално (не повремено) користи за пружање само угоститељских услуга (не користи се и за становање), и који подлијеже поступку категоризације, односно мора испуњавати услове у погледу изграђености, величине и опреме прописане Правилником о врстама, минимално-техничким условима и категоризацији угоститељских објеката.

Питање: Како омогућити издавање објекта лицу које испуњава услове категоризације, али није дефинисало право власништва, нпр. лице отплаћује објекат на основу нотарског уговора, у оставинском поступку и сл.?

Одговор (број: 101-292/27, од 19.02.2018.):
Када се говори о праву власништва, сходно члану 84 став 11, угоститељу се издаје рјешење о категорији угоститељског објекта на период од три године, чему претходи поступак издавања одобрења за обављање дјелатности, односно рјешења о упису у Централни туристички регистар у оквиру којег се подносе, између осталог, и доказ о својини или закупу угоститељског објекта (члан 74 став 3 алинеја 1), односно доказ о својини или закупу или праву коришћења угоститељског објекта (члан 77 став 3 алинеја 1), што значи да је могуће издавање објекта лицу које поднесе један од доказа на основу којих се утврђује начин и основ по којем он користи објекат.

Питање: Да ли се у рјешењу о упису у Централни туристички регистар може одредити рок важења рјешења?

Одговор (број: 101-292/27, од 19.02.2018.):
На доношење рјешења о упису у Централни туристички регистар примјењују се одредбе Закона о управном поступку.

Питање: С обзиром да је чланом 100 став 5 закона дата могућност да пружалац услуга смјештаја може за своје госте пружати услуге доручка, а постојећим правилником нису одређени ближи услови за давање ових услуга, молим за појашњење за вођење тог поступка?

Одговор (број: 101-292/27, од 19.02.2018.):
Услуге доручка, које су прописане чланом 100 став 5, а које може да пружа издавалац смјештај, биће детаљније разрађене новим правилником о врстама, минимално – техничким условима и категоризацији угоститељских објеката (чија је израда у току), а до доношења истог упућујемо на чек листу – Прилог бр. 3 „Стандарди за категоризацију - општи, обавезни и квалитативни стандарди за собе за изнајмљивање, туристичке апартмане, куће за изнајмљивање и виле” важећег правилника.

Питање: С обзиром да се уз пријаву прилажу попуњене чек листе, нејасно је да ли се у рјешењу уписује категорија коју је подносилац захтјева уписао у пријави?

Одговор (број: 101-292/53, од 16.03.2018.):
Садржај рјешења о упису у Централни туристички регистар, сходно члану 78 став 2, не предвиђа упис категорије објекта. Попуњене чек листе за тражену категорију, сходно члану 77 достављају се уз пријаву, како би се иста уписала у образац Централног туристичког регистра (који се такође попуњен доставља уз пријаву). Министарство има овлашћење да донесе правилник којим се прописује садржај и начин вођења ЦТР и образац за упис у ЦТР (члан 106 став 4 а у вези са чланом 106 став 7 Закона).

Питање: Ко утврђује испуњеност минимално- техничких услова из члана 79 став 3?

Одговор (број: 101-292/53, од 16.03.2018.):
У смислу члана 79 став 3 Закона, испуњеност минимално-техничких услова за објекте из члана 73 ст. 4 и 5 овог закона, утврђује надлежни орган локалне управе, што подразумијева и увиђај овлашћеног службеног лица у објекту уз записничко констатовање чињеничног стања.

Минимално – технички услови прописани су Правилником о врстама, минимално – техничким условима и категоризацији угоститељских објеката, а гдје услови нијесу прописани Правилником, примјењује се слободна оцјена или аналогија односно сходна примјена прописа, а може се тражити додатна документација (примјер: с обзиром да за стан нема прописаних минимално – техничких услова, врши се сходна примјена прописа о грађењу (грађевинска и употребна дозвола зграде) или сходна примјена минимално – техничких услова као за собу, туристички апартман и др.

Питање: Да ли се може наставити са праксом доношења привремених рјешења до доношења прописа из члана 80 став 7 Закона?

Одговор (број: 101-292/53, од 16.03.2018.):
Заштита од буке од електро-акустичких и акустичких уређаја прописана је чланом 80 овог закона, и до доношења подзаконског акта (правилника) из става 7 истог члана, ово питање се може ријешити привременим рјешењем.

У конкретном случају се ради о спорној ствари које није дефинитивно уређено, али је извјесно да ће се правилник донијети у законом прописаном року. Оправдано је са становишта заштите јавног интереса и оправданих захтјева власника угоститељских објеката (ноћних и диско клубова), да се привременим рјешењем уреди предметна ствар. У сваком случају, треба водити рачуна да се испоштују оправдани интереси трећих лица како би се испунили прописани услови заштите од буке на начин да објекат има звучну изолацију којом се обезбјеђује да ниво буке изван објекта не прелази прописану граничну вриједност буке од 65 дБ/А/Лаег.

Питање: Да ли и ко треба да овјерава прописане књиге (књигу гостију, књигу приговора и пословну књигу)?

Одговор (број: 101-292/53, од 16.03.2018.):
Угоститељ је дужан да води Књигу гостију, Књигу приговора и Пословну књигу на прописан начин и у складу са одговарајућим правилником који ће донијети Министарство сходно овлашћењу из члана 90 став 2 Закона, и који ће прописати начин вођења књига и њихов садржај, као и опредјељење по питању овјере.
До доношења прописа (подзаконских аката - правилника) за спровођење Закона о туризму и угоститељству, примјењиваће се подзаконски акти донијети на основу претходног Закона о туризму, уколико нијесу у супротности са важећим Законом. Значи, до доношења Правилника о начину вођења и садржаја Књиге гостију примјењује се важећи правилник за ту књигу (по којем се Књига овјерава), а до доношења Правилника о начину вођења и садржаја Књиге приговора сходно се примјењује важећи Правилник за књигу жалби (иста се овјерава по важећем Правилнику), док ће се Пословна књига водити од дана примјене Правилника који ће прописати начин вођења и садржај Пословне књиге, а до тада, угоститељи нијесу у могућности да воде исту (нијесу у обавези да је воде до доношења правилника).

Питање: Који докуменат (акт), поред извода из листа непокретности, може да се користи као доказ да је угоститељски објекат изграђен у складу са прописима о градњи?

Одговор (број: 101-292/27, од 27.02.2018.):
Докази да је угоститељски објекат изграђен у складу са прописом о изградњи објеката су:
1. За вријеме важности Закона о уређењу простора и изградњи објеката (“Сл. лист ЦГ”, бр. 51/08…33/14), објекат се у складу са Законом могао градити на основу грађевинске дозволе и техничке документације, а његово коришћење било је дозвољено након прибављања употребне дозволе. Значи, лица која су, на основу претходног Закона добила грађевинску дозволу, морају прибавити и употребну дозволу;
2. По новом Закону о планирању простора и изградњи објеката (“Сл. лист ЦГ”, бр. 64/17), а који је ступио на снагу 14. октобра 2017. године, лице је дужно да има:
- пријаву за радове и
- коначан Извјештај стручног надзора (ималац лиценце) да може да се бави тим пословима.
Након наведеног, објекат се уписује у Катастар.

Питање: Да ли непостојање инсталираног лимитатора на уређају преко којег се емитује музика може бити елиминаторни фактор због којег пословна просторија не испуњава минимално – техничке услове за рад угоститељског објекта, под условом да су остали услови из Правилника испуњени?

Одговор (број: 101-292/34, од 27.02.2018.):
Члан 80 прописује да угоститељски објекат у којем се емитује музика или изводи забавни програм, односно употребљавају електроакустички и акустички уређаји, мора да испуњава следеће услове:
-да има звучну изолацију којом се обезбјеђује да ниво буке изван објекта не прелази прописану граничну вриједност буке од 65 дБ (А) Лаеq;
-да употреба електроакустичких и/или акустичких уређаја не проузрокује буку унутар објекта изнад граничних вриједности буке;
-да на уређају преко којег се емитује музика има инсталиран лимитатор јачине звука;
-електроакустички уређаји са којих се емитује музика морају имати податке о звучној снази и морају бити у складу са техничким стандардима.

Сходно овлашћењима из члана 80 став 7, граничне вриједности нивоа буке за све врсте угоститељских објеката, начин мјерења буке унутар и ван угоститељских објеката, начин употребе и услове које мора да испуњава лимитатор јачине звуке и лимитатор јачине звука за мрежно напајање, прописује Министарство.

До доношења правилника о начину употребе и условима које мора да испуњава лимитатор јачине звука и лимитатор јачине звука за мрежно напајање, не постоји обавеза њихове уградње, да не би дошло до уградње уређаја који не одговара прописаним условима.

Сви објекти из члана 80 став 1, након доношења овог правилника и почетка његове примјене, дужни су испуњавати прописане услове заштите од буке од електроакустичких и/или акустичких уређаја.

Питање: Да ли пловни објекат који пружа услуге из члана 50 став 2 тач. 1, 2 и 5 Закона (таxи брод) мора уз пријаву да достави и доказ о склопљеном уговору о концесији или уговор о закупу луке наутичког туризма, марине или другог прихватног објекта, или је довољно да достави доказ о праву коришћења пловног објекта са којим обавља дјелатност?

Одговор (број: 101-292/34, од 27.02.2018.):
Сходно члану 51 став 3 алинеја 1, пружалац услуга у наутичком туризму да би се уписао у Централни туристички регистар, дужан је да уз пријаву, поред осталог, поднесе и доказ о праву коришћења луке наутичког туризма-марине или другог прихватног објекта, тј. уговор о концесији или уговор о закупу прихватног објекта, као и доказ о коришћењу пловног објекта који је регистрован као пловило за обављање дјелатности туристичких излета и превоза путника.

Питање: Да ли стан за изнајмљивање из члана 72 став 1 тачка 2 алинеја 4 не подлијеже категоризацији?

Одговор (број: 101-292/34, од 27.02.2018.):
Стан за изнајмљивање туристма који је дио грађевинске цјелине – зграде за колективно становање и који се повремено користи за изнајмљивање туристима, не подлијеже категоризацији (члан 84 став 1).

Питање: Да ли се пружање услуга тандем-параглајдером могу сматрати туристичким услугама које укључују спортско –рекреативне и авантуристичке активности?

Одговор (број: 101-292/46, од 08.03.2018.):
У члану 54 Закона о туризму и угоститељству, прописано је да су туристичке услуге које укључују спортско-рекреативне и авантуристичке активности, поред набројаних, “и друге активности које пружају стручно оспособљена лица.”

Када је ријеч о услугама које се пружају тандем-параглајдером, исте се могу сматрати туристичким услугама које укључују спортско – рекреативне и авантуристичке активности, и то из следећих разлога:
- параглајдер је, сходно члану 4 став 1 тачка 70 Закона о ваздушном саобраћају (“Сл. лист ЦГ”, бр. 30/12 и 30/17), спортски ваздухоплов, и
- параглајдером, сходно Правилнику о условима и начину употребе змаја и параглајдера (“Сл. лист ЦГ”, бр. 22/13 и 27/13), управља пилот који је стручно оспособљен и има дозволу пилота за ову врсту средстава превоза,
чиме су испуњене прописане одредбе члана 54 став 1.

Имајући у виду наведено, тандем параглајдинг као туристичка услуга, поред осталих, биће обухваћена подзаконским актом о минимално-техничким условима и начину пружања услуга спортско – рекреативних и авантуристичких активности који прописује Влада Црне Горе, сходно члану 54 став 2 Закона о туризму и угоститељству, док су обавезе пружаоца туристичке услуге - тандем параглајдинг, прописане чланом 55 истог закона.


Питање: Да ли се параглајдер може изнајмљивати у складу са чланом 63 Закона о туризму и угоститељству?

Одговор (број: 101-292/46, од 08.03.2018.):
С обзиром да, према одредбама Закона о ваздушном саобраћају, параглајдер може да се користи и као превозно средство, исти се може сврстати под одредбе које прописује члан 63 Закона о туризму и угоститељству.
С тим у вези, параглајдер се може изнајмљивати као врста превозног средства (осим параглајдера, средства која се користе у ваздушном превозу су: авиони, једрилице, хеликоптери, змајеви и балони).
У случају када се изнајмљује параглајдер, неопходно је да се, сходно члану 64 Закона о туризму и угоститељству, проведе поступак за добијање одобрења за обављање дјелатности пружања услуга изнајмљивања превозних средстава, и то од стране надлежног органа локалне управе, јер се ради о туристичкој дјелатности која се уређује и чије услове за обављање прописује Закон о туризму и угоститељству.
У том дијелу, овај закон комплементаран је са Законом о ваздушном саобраћају и није у његовој супротности.

Питање: Ко врши надзор над услугом изнајмљивања параглајдера?

Одговор (број: 101-292/46, од 08.03.2018.):
Када је ријеч о вршењу надзора, указујемо на следеће:
- инспекцијски надзор јасно је разграничен по питању стварних надлежности инспектора за ваздушни саобраћај који ради у саставу Агенције за цивилно ваздухопловство, у односу на овлашћеног инспектора надлежног органа локалне управе који контролише искључиво туристичке услуге из Закона о туризму и угоститељству.