Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање лиценце – одобрења за рад туристичке агенције

Услови за издавање лиценце – одобрења за рад туристичке агенције
Датум објаве: 19.09.2018 10:40 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Услови за издавање лиценце – одобрења за рад туристичке агенције

Привредна друштва и други облици обављања привредних дјелатности уз захтјев за издавање лиценце за рад туристичке агенције (пословнице – еxпозитуре), у складу са чланом 9 и 15, а у вези са чланом 17, 18 и 19 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18) достављају:

1. За доказивање права својине или права располагања или коришћења пословног простора пословнице – еxпозитуре туристичке агенције:
- јавну исправу (извод из листа непокретности) и
- исправу о правном послу сачињену у складу са законом (уговор и сл.) уколико се ради о коришћењу или располагању пословног простора

2. За доказивање испуњености услова за кадар (пословођу туристичке агенције):
- уговор о раду са пријавом о запослењу код пореске управе,
- доказ о завршеном четвртом нивоу квалификације подниво ИВ 1 националног оквира квалификације,
- посједовање знања једног страног језика минимум Б1 ниво са ЦЕФ скале и
- одговарајући документ о радном искуству у туристичкој дјелатности
(3 године радног искуства за туристичку агенцију организатор путовања и
1 годину радног искуства за туристичку агенцију посредник)

3. За доказивање јемства:
- неопозива банкарска гаранција за добро извршење услуга која је платива на први позив и без приговора,
- полиса осигурања или
- стање новчаног депозита на посебном рачуну код пословне банке
за сваку пословницу и еxпозитуру у износу од 15 000 еура за туристичку агенцију – организатор путовања, односно 7 000 еура за туристичку агенцију – посредник

4. Одговарајући доказ о оствареним укупним приходима агенције у предходној години

5. Попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР)

6. Доказ о уплати новчаног износа од 5 еура за подношење захтјева на жиро рачун министарства бр. 832-31614150-79 (Закон о административним таксама)

У захтјеву за издавање одобрења за рад - лиценце туристичке агенције потребно је навести податке који се односе на назив, адресу и облик обављања привредне дјелатности, ПИБ и регистрарски број из Централног регистра привредних субјеката (ЦРПС); адресу пословнице – еxпозитуре туристичке агенције, као и назив и врсту под којом ће пословати.
Такође, у захтјеву је потребно навести контакт телефон лица које ће пратити утврђивање испуњености минимално – техничких услова у погледу опреме и уређења простора.

Осим испуњености минимално – техничких услова у погледу опреме и уређења простора пословница – еxпозитура туристичке агенције мора испуњавати и друге услове прописане посебним прописима (услови градње, опште и посебне хигијенске захтјеве, заштите на раду и др.). Контролу испуњености ових услова врше надлежни инспекцијски органи (чл. 18 став 2 и 3 Закона).

О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћено службено лице министарства за вођење управног поступка: будимир.ивановиц@мрт.гов.ме  телефон бр. 020/446-262 и 067-263-578.

Образац за упис у ЦТР - Туристичка агенција