Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, туристички апартмански блок, етно село, национални ресторан и др.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, туристички апартмански блок, етно село, национални ресторан и др.
Датум објаве: 08.04.2019 08:25 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ВРСТЕ: ХОТЕЛ, МОТЕЛ, ПАНСИОН, ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ, ХОСТЕЛ, ТУРИСТИЧКИ АПАРТМАНСКИ БЛОК, ЕТНО СЕЛО, НАЦИОНАЛНИ РЕСТОРАН И ДР.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, у складу са чл. 66 став 1 и 74, а у вези са чланом 83 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 04/18 и 13/18) у обавези су доставити:

1. За доказивање права својине или права располагања или коришћења угоститељског објекта изграђеног у складу са прописима о градњи:
- јавну исправу (извод из листа непокретности) и
- исправу о правном послу сачињену у складу са законом (овјерени уговор и сл.) уколико се ради о коришћењу или располагању угоститељског објекта

2. За доказивање испуњености услова за кадар (пословођу угоститељског објекта):
- уговор о раду са пуним радним временом, осим ако је пословођа угоститељског објекта извршни директор друштва;
- доказ о најмањем завршеном четвртом нивоу квалификације подниво ИВ 1 националног оквира квалификације,

3. Попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР)

4. Доказ о уплати новчаног износа од 2,00€ за подношење захтјева на жиро рачун министарства бр. 832-31614150-79 (Закон о административним таксама)
Уколико се у хотелу намјерава обављати кондо модел пословања:
- Хотел мора посједовати категорију минимум 5***** звјездица у приморском региону и Главном граду и категорију минимум 4**** звјездице у сјеверном и средњем региону осим Главног града, и који је у функцији 12 мјесеци;
- Смјештајне јединице у хотелу кондо модела пословања предмет су појединачне подјеле и морају бити у комерцијалној функцији, најмање 10 мјесеци у току године;
- Смјештајне јединице појединачно се уписују у катастар непокретности са теретом да јединицом управља управљач у складу са Законом о туризму и угоститељству;
- Поред наведених доказа за издавање одобрења за обављање угоститељских дјелатности за кондо модел пословања неопходно је достављање и закључених уговора о купопродаји, управљању и одржавању;
Уколико се у хотелу намјерава обављати мјешовити модел пословања:
- Хотел мора посједовати категорију минимум 5***** звјездица капацитета минимум 120 смјештајних јединица у приморском региону и Главном граду и категорије минимум 4**** звјездице капацитета минимум 60 смјештајних јединица у средишњем и сјеверном региону осим Главног града, и који је у функцији 12 мјесеци;
- Смјештајне јединице у хотелу са мјешовитим моделом пословања могу бити предмет појединачне продаје уз могућност опционог издавања на добровољној основи;
- Издавање смјештајних јединица врши се искључиво преко управљача односно хотелског оператера који управља хотелом у цјелини;
- Проценат смјештајних јединица намијењених продаји не може прелазити 50 % укупних смјештајних капацитета хотела;
- Изузетно у хотелу категорије минимум 5***** звјездица капацитета минимум 240 смјештајних јединица у приморском региону и Главном граду и категорије минимум 4**** звјездице капацитета минимум 120 смјештајних јединица у средишњем и сјеверном региону осим Главног града, проценат смјештајних јединица намијењен продаји не може прелазити 60% укупних смјештајних јединица;
- Смјештајне јединице у хотелима са мјешовитим моделом пословања уписују се у катастар непокретности са теретом да том смјештајном јединицом управља управљач у складу са Законом о туризму и угоститељству;


- Смјештајне јединице морају бити у саставу угоститељског објекта који представља јединствену цјелину у погледу пословања, управљања и одржавања;
- Управљање хотелом може се уговором повјерити хотелском оператеру;
- Продајом смјештајних јединица не смије се мијењати намјена и дјелатност угоститељског објекта – хотела као пословног објекта;
- Поред наведених доказа за издавање одобрења за обављање угоститељских дјелатности за мјешовити модел пословања неопходно је достављање и закључених уговора о купопродаји, управљању и одржавању;

У захтјеву за издавање одобрења за рад угоститељског објекта потребно је навести податке који се односе на назив, адресу и облик обављања привредне дјелатности, ПИБ и регистрарски број из Централног регистра привредних субјеката (ЦРПС); као и адресу, назив и врсту угоститељског објекта под којим ће пословати.

Такође, у захтјеву је потребно навести контакт телефон лица које ће пратити утврђивање испуњености минимално – техничких услова у погледу простора, уређаја и опреме.
Осим испуњености минимално – техничких услова у погледу простора, уређаја и опреме прописаних Правилником о врстама, минимално техничким условима и категоризацији угоститељских објеката (''Сл. Лист ЦГ'' бр. 36/18), угоститељски објекти морају испуњавати и друге услове прописане посебним прописима (опште и посебне хигијенске захтјеве, заштите на раду и др.). Контролу испуњености ових услова врше надлежни инспекцијски органи (чл. 79 став 4 и 5 Закона).
О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћена службена лице министарства за вођење управног поступка на телефон бр. 020/446-262, 067-263-578.

Документи:

Захтјев
Образац за упис у ЦТР - Централни туристички регистар - Угоститељски објекти
Образац за упис у ЦТР - Централни туристички регистар - Апартмански блок
Образац за упис у ЦТР - Централни туристички регистар - Национални ресторан