Manja slova Veća slova RSS
>

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp, kamp naselje i kamp u divljini

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp, kamp naselje i kamp u divljini
Datum objave: 08.04.2019 08:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


USLOVI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI VRSTE KAMP, KAMP NASELJE I KAMP U DIVLJINI

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp u skladu sa čl. 66 stav 1 i 74, a u vezi sa čl. 83 i 105 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 04/18 i 13/18) dostavljaju:

1. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja ili korišćenja ugostiteljskog objekta izgrađenog u skladu sa propisima o gradnji:
- javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) i
- ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta

2. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu ugostiteljskog objekta):
- ugovor o radu sa punim radnim vremenom,
- dokaz o najmanjem završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,

3. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)

4. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2,00 € za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br.
832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama)

5. Na zemljištu za koje nije izgrađena prostorna planska dokumentacija Ministarstvo može izdati privremeno odobrenje za pružanje usluga u kampu za obavljanje te djelatnosti na osnovu programa privremenih objekata na period od godinu dana, uz saglasnost nadležnog organa lokalne uprave, odnosno pravnog lica koje upravlja zaštićenim privrednim dobrom.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskog objekta vrste kamp potrebno je navesti podatke koji se odnose na naziv, adresu i oblik obavljanja privredne djelatnosti, PIB i registrarski broj iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS); kao i adresu, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta pod kojim će poslovati.
Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno –
tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme.

Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme ugostiteljski objekat vrste kamp mora ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (opšte i posebne higijenske zahtjeve, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (čl. 79 stav 4 i 5 Zakona).

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lica ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenta:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar