Manja slova Veća slova RSS
>

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje
Datum objave: 08.04.2019 08:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


USLOVI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI I LEGITIMACIJE TURISTIČKOG VODIČA/TURISTIČKE VODIČKINJE

Shodno članu 36 stav 1 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl.list CG”, br. 2/18, 4/18 i 13/18), odobrenje za rad i legitimacija se izdaje fizičkom licu koje ispunjava sljedeće uslove:

- ima aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika, odnosno jezika na kojem pruža usluge vodiča/vodičkinje;
- ima znanje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju za strano fizičko lice;
- ima sertifikat o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za turističkog vodiča/vodičkinje u skladu sa zakonom.

Odobrenje za rad i legitimacija se izdaju na osnovu podnijetog zahtjeva ovom ministarstvu kao nadležnom organu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti i legitimacije (član 37 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu).

Uz zahtjev se prilažu sljedeći dokazi:
- sertifikat o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za turističkog vodiča/vodičkinju u skladu sa zakonom;
- o poznavanju jezika na kojem će pružati usluge;
- o poznavanju crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju za strano fizičko lice;
- popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar.
- Kopiju lične karte ili pasoša;
- Dvije slike pasoškog formata.
- Dokaz o troškovima postupka, uplata administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama tarifni br.4 ) u iznosu od 2.00 €;
- popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR).

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lica ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar