Мања слова Већа слова РСС
>

Ходограм: Како започети грађење зграде

Ходограм: Како започети грађење зграде
Датум објаве: 29.03.2019 08:49 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


ХОДОГРАМ: Како започети грађење зграде:

1. Захтјев за УТУ-е – образац захтјева
- члан 74 став 1 Закона о планирању простора и изградњи објеката "Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018);
- Правилник о обрасцима захтјева, пријава и изјава у поступку изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 070/17 од 27.10.2017, 060/18 од 07.09.2018)

2. Издавање УТУ-а – образац УТУ-а
- члан 74 став 13 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018);
- Правилник о обрасцима захтјева, пријава и изјава у поступку изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 070/17 од 27.10.2017, 060/18 од 07.09.2018),
- Уредба о повјеравању дијела послова Мминистарства одрживог развоја и туризма јединицама локалне самоуправе
- Уредба о висини накнада за издавање урбанистичко-техничких и техничких услова


Издавање урбанистичко-техничких услова Влада Црне Горе је повјерила Уредбом локалним самоуправама. Урбанистичко-технички услови се издају у року од 20 дана од дана подношења захтјева, а висину накнаде за њихово издавање је утврдила Влада Уредбом.
У захтјев, поред података прописаних законом којим се уређује управни поступак, мора се навести и податак о идентификацији катастарске парцеле.

3. Израда Идејног рјешења зграде - ангажовање лиценцираног привредног друштва за израду техничке документације и грађење објекта, а на основу издатих урбанистичко-техничких услова
- члан 76 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018)

4. Захтјев за добијање сагласности на идејно рјешење Главног државног односно градског архитекте – образац захтјева
- члан 87 став 7 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018);
- Правилник о обрасцима захтјева, пријава и изјава у поступку изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 070/17 од 27.10.2017, 060/18 од 07.09.2018)

5. Издавање сагласности градског односно Главног државног архитекте - рок 15 дана
- члан 87 став 6 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018)

6. Израда Главног пројекта зграде - привредно друштво које је урадило то идејно рјешење или друго привредно друштво (али обавезно лиценцирано за израду техничке документације и грађење објекта)
- члан 78 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018);
- Правилник о начину израде и садржини техничке документације за грађење објекта ("Службени лист Црне Горе", бр. 044/18 од 06.07.2018)

7. Ревизија Главног пројекта - ревидент (привредно друштво лиценцирано за послове ревизије техничке документације и вршења стручног надзора), који има обавезу да оцијени да ли је Главни пројекат урађен у складу са издатим Урбанистичко-техничким условима и Идејним рјешењем на које је добијена сагласност Главног градског архитекте.

Ревидент има обавезу да за рачун инвеститора, прибави потребне сагласности које се издају на техничку документацију по посебним прописима, као и копију плана и лист непокретности за предметну парцелу. Органи који издају наведене сагласности, као и копију плана и лист непокретности, дужни су да их доставе ревиденту електронски потписане без надокнаде трошкова у року од 15 дана од дана подношења захтјева.

Ревидент је дужан да да и писану изјаву да се на основу главног пројекта може градити објекат – образац изјаве
- чл. 81, 82 и 85 став 2 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018);
- Правилник о обрасцима захтјева, пријава и изјава у поступку изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 070/17 од 27.10.2017, 060/18 од 07.09.2018) И
- Правилник о начину вршења ревизије главног пројекта ("Службени лист Црне Горе", бр. 018/18 од 23.03.2018)

8. Склапње уговора са:
- извођачем радова (привредно друштво лиценцирано за израду техничке документације и грађење) и
- стручним надзором (привредно друштво лиценцирано за обављање дјелатности ревизије техничке документације и стручног надзора).
- члан 91 став 3 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018)

9. Пријава грађења – образац
- члан 91 став 1 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018);
- Правилник о начину вршења стручног надзора над грађењем објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 048/18 од 12.07.2018);
- Правилник о обрасцима захтјева, пријава и изјава у поступку изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 070/17 од 27.10.2017, 060/18 од 07.09.2018)

Пријава грађења се подноси Министарству одрживог развоја и туризма – Директорат за инспекцијиски надзор и лиценце, 15 дана прије почетка грађења зграде.
У наведеном року инспекцијски орган провјерава индекс изграђености, индекс заузетости, спратност односно висину објекта и односа према грађевинској линији, као и да ли је достављен:
- главни пројекат овјерен у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката;
- извјештај о позитивној ревизији главног пројекта;
- доказ о осигурању од одговорности пројектанта који је израдио односно ревидента који је ревидовао главни пројекат, у складу са Законом;
- уговор о ангажовању извођача радова;
- уговор о ангажовању стручног надзора;
- доказ о праву својине на земљишту, односно другом праву на грађење на земљишту или доказ о праву својине на објекту и сагласност главног државног односно градског архитекте на идејно рјешење; и
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта и
- ако се зграда гради на територији Црногорског приморја и доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за изградњу регионалног система водоснабдијевања на територији општина Црногорског приморја.

10. Постављање табле на мјесто грађења зграде даном подношења пријаве грађења надлежном инспекцијском органу - упознавање локалне јавности са намјераваном градњом
- члан 89 став 5 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018)
- Правилник о облику и изгледу табле за грађење објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 070/17 од 27.10.2017)

11. Захтјев за упис објекат у катастар непокретности – образац захтјева
- члан 104 став 2 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018);
- Правилник о обрасцима захтјева, пријава и изјава у поступку изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 070/17 од 27.10.2017, 060/18 од 07.09.2018)

Захтјев се подноси Катастру у року од 15 дана од дана пријема коначног извјештаја стручног надзора са сљедећом документацијом:
- докази прописани законом којим се уређује упис права на непокретности,
- коначни извјештај стручног надзора, који садржи писану изјаву да је објекат грађен у складу са ревидованим главним пројектом, да је подобан за употребу и да се може намјенски користити – образац изјаве
- члан 103 став 1 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018);
- Правилник о обрасцима захтјева, пријава и изјава у поступку изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 070/17 од 27.10.2017, 060/18 од 07.09.2018)
- елаборат оригиналних теренских података изведеног стања овјерен од стране лиценциране геодетске организације.


У случају да су већ издати урбанистичко-технички услови, поступак почиње од тачке 3 овог ходограма.