Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте сеоско домаћинство

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте сеоско домаћинство
Датум објаве: 15.05.2019 11:43 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте сеоско домаћинство можете поднијети и електрнским путем Портала еУправе.

Министарство одрживог развоја и туризма

 

 

Привредна друштва, друга правна лица, предузетници или физичка лица уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте сеоско домаћинство, у складу са чл. 66 став 1 и 2 и 74 а у вези са чл. 100 и 103 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 4/18, 13/18 и 25/19) достављају:

1. Уколико се услуге угоститељске дјелатности врсте сеоско домаћинство обављају у оквиру привредног друштва, другог правног лица или као предузетник неопходно је доставити доказ о регистрацији (Извод из ЦРПС-а);

2. Доказ о упису привредног друштва, другог правног лица, предузетника или физичког лица у Регистар пољопривредних газдинстава (чл. 103 став 2 закона);

3. За доказивање права својине или права располагања, односно коришћења угоститељског објекта врсте сеоско домаћинство:

- За физичко лице: доказ о праву својине / сусвојине објекта - јавну исправу (извод из листа непокретности) или право на коришћење објекта / земљишта – потврда надлежног органа локалне самоуправе или мјесне заједнице којом се доказује право на коришћење;

- За привредно друштво, друга правна лица или предузетнике: извод из листа непокретности и исправу о правном послу сачињену у складу са законом (овјерени уговор и сл.) уколико се ради о коришћењу или располагању угоститељског објекта врсте сеоско домаћинство;

4. За доказивање испуњености услова за кадар (пословођу угоститељског објекта) привредног друштва, другог правног лица или предузетника:

- уговор о раду са пуним радним временом,
- доказ о најмањем завршеном четвртом нивоу квалификације подниво ИВ 1 националног оквира квалификације,

5. Попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР)

6. Доказ о уплати новчаног износа од 2 € за подношење захтјева на жиро рачун министарства бр. 832-31614150-79 (Закон о административним таксама)


Испуњеност минимално – техичких услова у погледу простора, уређаја и опреме у угоститељском објекту врсте сеоско домаћинство врши овлаћено лице министарства, сходно Правилнику о минимално-техничким условима, условима за категорију и начин категоризације објеката у којима се пружају услуге у сеоском домаћинству.

Осим испуњености минимално – техничких услова у погледу простора, уређаја и опреме угоститељски морају испуњавати и друге услове прописане посебним прописима (услове у погледу безбиједности хране, заштите на раду и др.). Контролу испуњености ових услова врше надлежни инспекцијски органи (чл. 79 став 4 и 5 закона).

Угоститељске услуге у сеоском домаћинству могу пружати привредна друштва, друга правна лица, предузетници или физичко лице (домаће или страно) које је власник / сувласник објекта / ката, односно земљишта, највише до 10 смјештајних јединица – 20 лежаја (чл.100 став 1 и 2 закона).

У оквиру угоститељског објекта врсте сеоско домаћинство, физичко лице може организовати и пружање угоститељских услуга врсте камп, за највише 15 смјештајних јединица, односно 30 лица истовремено у складу са Правилником о класификацији, минимално-техничким условима и категоризацији кампова (Сл.лист ЦГ бр. 61/11).

Такође, у захтјеву је потребно навести контакт телефон лица које ће пратити утврђивање испуњености минимално – техничких услова у погледу простора, уређаја и опреме.

О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћено службено лице министарства за вођење управног поступка на телефон бр. 020/446-262 и 067-263-578.

Документи:

Захтјев
Образац за упис у ЦТР - Централни туристички регистар - Сеоска домацинства