Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

>

Odluka da se za članove radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata odrede: Milorad Marković, predstavnik NVO ”Centar za monitoring i istraživanje” i Milenko Vojičić, predstavnik NVO “Udruženje mladih sa hendikepom Crne G

Datum objave: 22.07.2014 16:59 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.07/12), i u skladu sa javnim pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama u cilju određivanja predstavnika radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, nakon uvida u pristigle prijave, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donosi:

ODLUKU

da se za članove radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata odrede: Milorad Marković, predstavnik NVO ”Centar za monitoring i istraživanje” i Milenko Vojičić, predstavnik NVO “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”
Obrazloženje:

Kandidati su ispunili sve uslove javnog poziva (crnogorski su državljani, sa prebivalištem u Crnoj Gori; posjeduju iskustvo iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata; nisu članovi političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici u organima državne uprave). Uvidom u pristigle aplikacije utvrđeno je sljedeće:
- za kandidata Milenka Vojičića dostavljen je predlog nevladine organizacije “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore” u skladu sa pravilima javnog poziva (predlog je sadržao svu potrebnu propratnu dokumentaciju)
- za kandidata Milorada Markovića dostavljen je predlog nevladine organizacije ”Centar za monitoring i istraživanje u skladu sa pravilima javnog poziva (predlog je sadržao svu potrebnu propratnu dokumentaciju)

Kako je članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija propisano da će se za člana radnog tijela izabrati onaj kandidat za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija, a imajući u vidu da su dvije nevladine organizacije predložile po jednog kandidata, odlučeno je da se za članove radne grupe odrede oba predstavnika nevladinih organizacija. Imajući u vidu i da su dostavljeni predlozi ispravni, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.