Manja slova Veća slova RSS
>

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta
Datum objave: 28.10.2019 13:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Javnog poziva za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta, objavljenog 8.8.2019. godine i Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministar održivog razvoja i turizma donosi:

O D L U K U

o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje programa suzbijanja
nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta

Ovom Odlukom vrši se raspodjela finansijskih sredstava za finansiranje programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta u iznosu od 9.053,00€, planiranih budžetom Vlade Crne Gore

Programi koji će biti finansirani su:

1. „Očisti otpad za sobom, jer ti to možeš” – NVO „Sjeverna zemlja” Berane, u iznosu od 1.654,00€;

2. „Animiraj–recikliraj” – NVO „Udruženje biologa Crne Gore CELLULA” Podgorica, u iznosu od 1.786,00€;

3. „STOP divljim deponijama” – NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ Bijelo Polje, u iznosu od 1.700,00€;

4. „Zajedno za čistiju i ljepšu zajednicu” – NVO „Euromost“ Bijelo Polje, Program, u iznosu od 1.970,00€;

5. „Izrada katastra divljih deponija i smetlišta na obalama Rijeke Lim na teritoriji Opštine Bijelo Polje od granice sa Opštinom Berane do centra grada” – NVO „Ronilački klub Tim ajkula” Bijelo Polje, u iznosu od 1.943,00€.

OBRAZLOŽENJE

Javni poziv za dostavljanje prijava za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta objavljen je dana 8.8.2019. godine u dnevnom listu „Pobjeda“ i na portalu Ministarstva odživog razvoja i turizma, kojim je definisana dokumentacija za dostavljanje prijava.

Rješenjem broj 113-99/16 od 25.9.2019. godine, formirana je Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po Javnom konkursu br. 113-99/14 od 7.8.2019.godine za programe za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta i za finansiranje Programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.
U roku za dostavljanje prijava, datom u pozivu, zainteresovane nevladine organizacije (NVO) dostavile su prijave sa odgovarajućom dokumentacijom.

Na Javni poziv prijave su u predviđenom roku dostavile sljedeće NVO:

rb  NVO Sjedište Naziv programa
1. Sjeverna zemlja Berane Očisti otpad za sobom, jer ti to možeš!
2. Euromost Bijelo Polje Zajedno za čistiju i ljepšu zajednicu
3. Bjelopoljski demokratski centar Bijelo Polje STOP divljim deponijama
4. Župa u srcu Nikšić Za čistiju životnu sredinu
5. Udruženje biologa Crne Gore „Cellula“ Podgorica Animiraj-recikliraj
6. Ronilački klub „Tim ajkula“ Bijelo Polje Izrada katastra divljih deponija i smetlišta na obalama rijeke Lim na teritoriji Opštine Bijelo Polje od granice sa Beranama do centralnog dijela grada

U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama, Komisija je izvršila sljedeće:


1. Pregled prijava u odnosu na propisane uslove javnog poziva

Neblagovremeno pristiglih prijava nije bilo.

Lista nevladinih organizacija i nedostaci u prijavama na javni konkurs objavljena je 16.9.2019. godine. Tražene korekcije su izvršene u predviđenom roku.

Nakom postupka kompletiranja dokumentacije, prijave svih šest nevladinih organizacija dostavljene su nezavisnim procjenjivačima na procjenu.

Nezavisni procjenjivači su utvrdili broj bodova po svim prijavama koje su im dostavljene.


2. Procjena prijava koje su zadovoljile propisane uslove Poziva:

U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, Komisija Ministarstva je izvršila rangiranje odabranih projekata i utvrdila sljedeće:

rb 
 NVO
Opština Naziv programa Traženi/ odobreni iznos Broj bodova  
1
Sjeverna zemlja Berane Očisti otpad za sobom, jer ti to možeš  1.654,00  76

 Udruženje biologa Crne Gore „Cellula“ Podgorica Animiraj-recikliraj  1.786,00  72
3
 Bjelopoljski demokratski centar Bijelo Polje STOP divljim deponijama  1.700,00  71
4
 Euromost Bijelo Polje Zajedno za čistiju i ljepšu zajednicu  1.970,00  67,5
5  Ronilački klub Tim ajkula Bijelo Polje Izrada katastra divljih deponija i smetlišta na obalama rijeke Lim na teritoriji Opštine Bijelo Polje od granice sa Beranama do centralnog dijela grada  1.943,00  57,5


Prema ocjeni nezavisnih procjenjivača Projekat „Za čistiju životnu sredinu“ – NVO „Župa u srcu” iz Nikšića nije zadovoljio kvalitetom. Naime, shodno članu 32d Zakona o nevladinim organizacijama, pomenuti projekat je na osnovu kriterijuma “1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti” ocijenjen sa manje od 17,5 bodova, odnosno manje od 50% od propisanog maksimalnog broja bodova za taj kriterijum, čime ne zadovaljava uslov iz člana 32e stav 2 tačka 2 pometog zakona.

Nevladine organizacije kojima su opredijeljena finansijska sredstva u skladu sa ovom Odlukom potpisaće ugovor sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, kojima će se bliže definisati prava i obaveze ugovornih strana.

Odobrena sredstva, u skladu sa ovom odlukom, nevladine organizacije su dužne da namjenski koriste za realizaciju programa na način naveden u dispozitivu ove odluke.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu, u roku od 20 dana od dana dostavljanja.