Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду предлога правилника на основу Закона о заштити морске средине

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду предлога правилника на основу Закона о заштити морске средине
Датум објаве: 20.01.2020 14:07 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство одрживог развоја и туризма објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ МОРСКЕ СРЕДИНЕ

Скупштина Црне Горе је на сједници од 23. децембра 2019. године донијела Закон о заштити морске средине ("Службени лист Црне Горе", бр. 073/19 од 27.12.2019) којим се у црногорско законодавство преноси Оквирна директива о морској стратегији. Овим законом је створена основа за израду, развој, примјену и праћење спровођења Стратегије заштите морске средине, односно адекватни законски механизам за остваривање доброг и одрживог стања морске средине. Сходно овлашћењима датих у овом закону у чл. 7, 8, 9, 11 и 12, Министарство одрживог развоја и туризма припрема предлоге правилника којима ће се у црногорско законодавство у потпуности пренијети прилози Оквирне директиве о морској стратегији и Одлука Комисије 2017/848/ЕУ о утврђивању критеријума и методолошких стандарда о добром еколошком стању морске средине. У плану је припрема сљедећих правилника:

1) Правилник којим ће се уредити анализа основних својстава и карактеристика тренутног стања морске средине, а нарочито хидрографских, физичких и хемијских својства, станишних типова, биолошких својстава и хидроморфологије, као и и листу карактеристика тренутног стања и утицаја на морску средину, укључујући и људске активности.

2) Правилник којим ће се уредити квалитативни показатељи, критеријуми и методолошки стандарди за одређивање доброг еколошког стања морске средине

3) Правилник којим ће се уредити начин одређивања циљева и индикатора за остваривање и одржавање доброг еколошког стања морске средине.

4) Правилник којим ће се уредити ближи садржај и начин спровођења програма мониторинга морске средине.

5) Правилник којим ће се уредити ближи садржај програма мјера које се спроводе радо остваривања и/или одржавања доброг еколошког стања морске средине и остваривања циљева заштите морске средине и обалног подручја.

С тим у вези, Министарство одрживог развоја и туризма, као надлежни орган, образује радно тијело са задатком да изради текст предлога наведених аката. Тим поводом позивају се невладине организације које се у свом дјеловању баве питањима из области животне средине (питања која се односе на заштиту морске средине и интегрално управљање обалним подручјем) да учествују у раду радног тијела за припрему предлога наведених правилника и предложе представника за члана радног тијела који има искуство у вези са наведеним питањима.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: један

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
- да има пребивалиште у Црној Гори;
- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
- фотокопија статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
- биографија представника невладине организације у радном тијелу;
- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Предлози се достављају на прописаном обрасцу (Образац 2) у року од 10 дана од дана објављивања овог јавног позива, у Министарство одрживог развоја и туризма, радним данима од 7 до 15 часова, или поштом на адресу: ИВ Пролетерске бригаде 19, у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду предлога правилника на основу овлашћења датих у Закону о заштити морске средине.

Образац 2 се може преузети овдје.