Djelatnosti

07.12.2018.

Djelokrug rada Ministarstva održivog razvoja i turizma

Djelokrug rada Ministarstva održivog razvoja i turizma i organa uprave u sastavu Direkcije javnih radova i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

07.12.2018.

Direktorat za planiranje prostora

Direktorat za planiranje prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti planiranja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornog planiranja; praćenje i implementaciju medjunarodnih konvencija iz ove oblasti; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora i morskog dobra; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; praćenje stanja u prostoru (monitoring); vođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora iz nadležnosti Direktorata; vodjenje dokumentacione osnove o prostoru...

07.12.2018.

Direktorat Glavnog državnog arhitekte

Direktorat Glavnog državnog arhitekte vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora; izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture u saradnji sa strukovnim udruženjima, akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i organom uprave nadležnim za zaštitu kulturnih dobara; sprovođenje Državnih smjernica razvoja arhitekture u odnosu na zaštitu autentičnosti prostora i identiteta naselja, obezbjeđenje kvaliteta arhitektonskih rješenja, unapređenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja...

07.12.2018.

Direktorat za građevinarstvo

Direktorat za građevinarstvo vrši poslove koji se odnose na: vođenje razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; izradu strategija, programa i projekata iz oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu informacija, izvještaja; praćenje regulative u oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda; praćenje primjene novih tehnologija i najboljih rješenja iz oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda, posebno usmjerenih u pravcu EKO rješenja; unaprijeđenje poslovnog ambijenta; unaprijeđenje aseizmičkog planiranja, projektovanja i građenja; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda i u skladu sa tim predlaganje mjera; izdavanje urbanističko-tehničkih uslova iz planskih dokumenata, građevinskih i upotrebnih dozvola...

07.12.2018.

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); izdavanje i mirovanje licenci za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekata; izdavanje i mirovanje licenci za obavljanje poslova revizije tehničke dokumentacije odnosno stučnog nadzora nad građenjem...

07.12.2018.

Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu

Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu vrši poslove koji se odnose na: predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike iz oblasti turizma i ugostiteljstva; pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije razvojnih projekata u turizmu; predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja procesa privatizacije; izrada propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva i drugih oblasti koje se odnose na turizam; praćenje zakonskih i drugih medjunarodnih propisa, kao i propisa drugih zemalja iz oblasti turizma; uvodjenje kvaliteta u skladu sa medjunarodnim standardima...

07.12.2018.

Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infratstrukturu

Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja Strategije razvoja turizma i drugih strateških dokumenata koji se odnose na turizam; predlaganje strateških i dugoročnih planova, projekata i programa u oblasti turizma;pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa sa aspekta nadležnosti Direktorata; praćenje razvojnih i drugih dokumenta i politike ostalih privrednih djelatnosti koje utiču na turizam; pripremu godišnjih akcionih planova za pripremu turističkih sezona i praćenje njihove realizacije; praćenje rada i saradnja sa udruženjima u turističkom sektoru; saradnja sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou; saradnju sa NTO CG; izradu izvještaja i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; koordiniranje pripreme i izrade izvještaja o poslovanju hotelijerstva;

07.12.2018.

Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa

Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa vrši poslove koji se odnose na: vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; vodjenje centralnog turističkog registra; priprema odgovora na tužbu organu koji zastupa državne organe; učestvovanje u raspravama pred Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; predlaganje mjera za unapredjenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitet usluga; predlaganje i izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet; sprovodjenje postupka za dodjelu kvaliteta; vodjenje upravnog postupka i donošenje rješenja po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama iz okvira djelokruga rada ovog Direktorata; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i implementacije strateških planova i programa i drugih programa u pravcu unapređenja ljudskih resursa u turizmu...

07.12.2018.

Direktorat za razvoj stanovanja

Direktorat za razvoj stanovanja vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, programa i projekata iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti bespravne gradnje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti bespravne gradnje; izgradnju sistema stambenih odnosa uključujući i socijalno stanovanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti stanovanja i socijalnog stanovanja; stambeno zadrugarstvo; privatno-javno partnerstvo u oblasti stanovanja, socijalnog stanovanja i bespravne gradnje; upravljanje i održavanje stambenog fonda; učestvovanje u pripremi i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz stambene oblasti...

07.12.2018.

Direktorat za životnu sredinu

Direktorat za životnu sredinu vrši poslove koji se odnose na: politiku i sistem zaštite i unaprijeđenja životne sredine (vazduha, zemljišta, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja); izradu strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata iz oblasti životne sredine; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti životne sredine; učešće u pregovaračkom procesu za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promjene, predlaganje sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova i programa u oblasti životne sredine; analiziranje, sagledavanje i davanje ocjene stanja životne sredine...