Djelatnosti

27.04.2015.

Djelokrug rada Ministarstva održivog razvoja i turizma

Djelokrug rada Ministarstva održivog razvoja i turizma

27.04.2015.

Direktorat za planiranje prostora

Direktorat za planiranje prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti uredjenja i upravljanja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornog planiranja; integralno planiranje i upravljanje prostorom; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora i morskog dobra; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora...

27.04.2015.

Direktorat za građevinarstvo

Direktorat za građevinarstvo vrši poslove koji se odnose na: vođenje razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; unaprjeđenje poslovnog ambijenta u oblasti građevinarstva; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti građevinarstva; unaprjeđenje aseizmičkog projektovanja i građenja; izradu strategija, programa i projekata iz oblasti izgradnje objekata i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata i građevinskih proizvoda; učestvovanje u pripremi i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa, koje pripremaju drugi organi; davanje predloga za donošenje crnogorskih standarda iz oblasti građevinarstva; praćenje procesa pristupanja EU...

27.04.2015.

Direktorat za turistički razvoj i standarde

Direktorat za turistički razvoj i standarde vrši poslove koji se odnose na: razvoj turističkih mjesta i područja; uslove privređivanja u turizmu i ugostiteljstvu; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti turističkog razvoja; promociju i praćenje investicija u turizmu; praćenje propisa koji uređuju pitanje ulaganja i predlaže mjere podsticanja investicione aktivnosti u turizam,pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije razvojnih projekata u turizmu ,predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja procesa privatizacije; izradu nacrta, prijedloga zakona i drugih propisa; sprovodjenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti turizma...

27.04.2015.

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja Strategije razvoja turizma; predlaže strateške i dugoročne planove, projekte i programe u oblasti turizma; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti turizma; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike iz oblasti turizma i ugostiteljstva; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i implementacije strateških planova i programa drugih programa u pravcu unapređenja ljudskih resursa u turizmu; koordiniranje poslovima u vezi definisanja predloga mjera za usklađivanje programa obrazovanja sa potrebama turističke privrede i predloga mjera i aktivnosti vezano za obrazovanje kadrova u cilju rješavanja problema deficitarnih zanimanja u sektoru turizma...

27.04.2015.

Direktorat za razvoj stanovanja

Direktorat za razvoj stanovanja vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, programa i projekata iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti neformalne gradnje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti neformalne gradnje; izgradnju sistema stambenih odnosa uključujući i socijalno stanovanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti stanovanja I socijalnog stanovanja; stambeno zadrugarstvo; privatno-javno partnerstvo u oblasti stanovanja i socijalnog stanovanja; etažnu svojinu; upravljanje i održavanje stambenog fonda; uspostavlja i vodi evidenciju neformalnih objekata, utvrđivanje metodologije klasifikacije neformalnih objekata; utvrđivanje metodologije klasifikacije konstruktivne i seizmičke stabilnosti neformalnih objekata...

27.04.2015.

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj vrši poslove koji se odnose na: predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblastima upravljanja otpadom i komunalnih djelatnosti; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti upravljanja otpadom i komunalnog razvoja; predlaganje, izbor i praćenje realizacije sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova, programa i akcionih planova u oblastima upravljanja otpadom, vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama koje se prikupljaju u okviru gradskih kanalizacionih mreža, kao i drugim komunalnim djelatnostima; sprovođenje i praćenje procesa harmonizacije pravnog sistema u oblasti upravljanja otpadom sa pravnim sistemom Evropske Unije...

27.04.2015.

Direktorat za životnu sredinu

Direktorat za životnu sredinu vrši poslove koji se odnose na:politiku i sistem zaštite i unaprijeđenja životne sredine (vazduha, zemljišta, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja); izradu strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata iz oblasti životne sredine; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti životne sredine; učešće u pregovaračkom procesu za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promjene, predlaganje sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova i programa u oblasti životne sredine...

27.04.2015.

Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju

Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju vrši poslove koji se odnose na: organizaciju, koordiranje, sprovođenje i nadzor aktivnosti vezanih za pristupanje Evropskoj uniji u okviru 27. pregovaračkog poglavlja-Životna sredina i klimatske promjene i ostalim poglavljima u kojima učestvuje Ministarstvo; koordiniranje rada radne grupe za pregovore s Evropskom unijom u okviru 27. pregovaračkog poglavlja; koordiniranje izrade i sprovođenja strategije aproksimacije za oblast životne sredine i klimatskih promjena („EAS“); koordiniranje izrade i sprovođenja ostalih nacionalnih strateških i planskih dokumenata, koji se odnose na proces evropskih integracija u okviru 27.pregovaračkog poglavlja; koordiniranje pripreme i izradu priloga za sastanke Pododbora za energetiku, regionalni razvoj, životnu sredinu i transport, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i materijala za ostale oblike komunikacije i saradnje sa EU institucijama...

27.04.2015.

Direktorat za klimatske promjene

Direktorat za klimatske promjene inicira i podržava defininisanje politika različitih sektora u odnosu na klimatske promjene u kontekstu izgradnje niskokarbonske ekomije otporne na uticaj klimatskih promjena, sprovođenje Okvirne konvencije UN o promjeni klime, Kjoto protokola, Montrealskog protokola, Bečke deklaracije o supstancama koje oštećuju ozonski omotač; praćenje, izvještavanje i koordinacija aktivnosti na ispunjenju obaveza koje proističu iz članstva u Konvencijama; saradnju sa Sekretarijatom Konvencija, u cilju ispunjenja obaveza; saradnju sa drugim državnim organima i institucijama, organizacijama, udruženjima i drugim zainteresovanim stranama na ispunjavanju obaveza koje proističu iz članstva u Konvencijama...