Мања слова Већа слова РСС
>

Дјелокруг рада Министарства одрживог развоја и туризма

Датум објаве: 13.05.2019 12:10 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Министарство одрживог развоја и туризма врши послове управе који се односе на: интегрално планирање, управљање и валоризацију простора; одрживи развој; реализацију програма и пројеката одрживог развоја из надлежности овог министарства; пружање стручне, организационе и административне подршке раду Националног савјета за одрживи развој; стратешко планирање простора и животне средине; припрему и израду планских докумената; давање мишљења и сагласности на локална планска документа у прелазном периоду; вођење документационе основе о простору за потребе израде, доношења и спровођења планских документа, вршења надзора, трајног праћења стања у простору и израде извјештаја о стању уређења простора, са индикаторима за працење спровођења планских докумената; израду извјештаја о стању уређења простора; успостављање и вођење информационог система о простору ; вођење регистра планских докумената; морско добро; израду и доношење програма привремених објеката у зони морског добра и националних паркова; уређивање система грађевинског земљишта; расписивање и спровођење конкурса за идејно архитектонско рјешење за објекте за потребе државних органа, локалне самоуправе, здравствених, просвјетних, научних, културних, спортских и објеката социјалне заштите; израду Државних смјерница архитектуре; послове главног државног архитекте; вођење развојне и стратешке политике у области грађевинарства, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; унапрјеђење пословног амбијента у области грађевинарства; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области грађевинарства и грађевинских производа; издавање и одузимање лиценци за обављање послова израде техничке документације односно грађења објекта и за обављање послова ревизије техничке документације односно стучног надзора над грађењем; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; издавање урбанистичкотехничких услова; издавање грађевинских и употребних дозвола; именовање тијела за оцјену и провјеру постојаности својстава грађевинских производа; именовање тијела за издавање техничке оцјене и документа о оцјени; признавање иностраних исправа и знакова усаглашености којима се потврђује усаглашеност грађевинског производа са иностраним техничким прописом; води евиденцију издатих именовања тијелима за техничку оцјену и тијелима за оцјену и провјеру постојаности својстава грађевинских производа; води евиденцију признатих иностраних исправа и знакова усаглашености; води евиденцију издатих докумената о оцјени и докумената о технилкој оцјени; легализацију бесправних објеката; развој туризма; угоститељство; туристичку понуду; услове привређивања у туризму, селективне облике туризма; повезивање приморског и континенталног туризма; формирање туристичких мјеста и подручја; категоризацију и класификацију туристичких објеката; туристичке токове на домаћем и иностраном тржишту; сарадњу са туристичким асоцијацијама у Црној Гори и иностранству; одрживу валоризацију потенцијала и еколошких предности националних паркова и заштићених подручја природе са аспекта развоја туризма; реализацију инвестиционих програма од интереса за одржив туристички развој; праћење инфраструктурних пројеката у функцији развоја туризма; праћење и промоцију инвестиција у сектору туризма; координацију активности за припрему и праћење туристичких сезона; вођење евиденције о броју туриста, смјештајним капацитетима, финансијским ефектима и резултатима пословања у туризму; организовање послова туристичко-информативне пропагандне дјелатности; унапређење сарадње између сектора туризма и комплементарних сектора; сарадњу са Националном туристичком организацијом и организовање туристичких представништава у другим државама; систем социјалног становања; управљање и одржавање стамбеног фонда; претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у пословне просторије; стамбено задругарство; политику унапређења стамбеног фонда; приватно-јавно партнерство у области становања; систем интегралне заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурса; област процјене утицаја и стратешке процјене утицаја на животну средину, интегрисаног спречавања и контроле загађивања; заштиту природе; квалитет ваздуха; климатске промјене и одобравање и праћење пројеката који се реализују у циљу ублажавања ефеката климатских промјена; заштиту озонског омотача; заштиту од буке и вибрације; хемикалије; заштиту од радијације (радиоактивне материје и јонизујућа зрачења); нејонизујућа зрачења; заштиту земљишта од загађивања; интегрисано управљање обалним подручјем; интегрисану заштиту мора од загађења; контролу индустријског загађења и управљање ризиком; примјену нових и технологија чистије производње; управљање отпадом и отпадним водама; систем комуналних дјелатности; координацију регионалних система водоснабдијевања; генетички модификоване организме из надлежности овог министарства; хидрографску дјелатност; праћење стања животне средине; праћење инвестиција из области министарства; сарадњу са међународним финансијским институцијама и фондовима Европске уније у дијелу реализације пројеката из области за које је надлежно Министарство; сарадњу са невладиним организацијама; предлагање мјера текуће и развојне политике и анализирање њиховог утицаја на економски положај привредних субјеката и предузетника; промотивне активности из надлежности министарства; међународну сарадњу и међународне уговоре из надлежности министарства; усклађивање домаћих прописа из оквира своје надлежности са правним поретком Европске уније; управни надзор у областима за које је министарство основано; спровођење инспекцијског надзора у оквиру надлежности и овлашћења утврђених законом којим је уређен инспекцијски надзор и прописима у области планирања простора и изградње објеката; као и друге послове који су му одређени у надлежност.