Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za valorizaciju turističkih lokaliteta

Datum objave: 08.05.2020 11:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


12. Direktorat za valorizaciju turističkih lokaliteta vrši poslove koji se odnose na: praćenje prioritetnih i razvojnih projekata u funkciji razvoja turizma iz nadležnosti ministarstva; realizaciju investicionih programa od interesa za održiv turistički razvoj iz nadležnosti ministarstva; podršku i praćenje prioritetnih projekata, a koji se odnose na projekte valorizacije turističkih lokaliteta, iz nadležnosti ministarstva; praćenje prioritetnih i razvojnih projekata u cilju iznalaženja optimalnog balansa između zahtjeva investitora za realizaciju projekata i propisa iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata, zaštite životne sredine i turizma; implementaciju državne planske dokumentacije i prostornog plana i plana generalne regulacije u dijelu realizacije valorizacije turističkih lokaliteta; koordinaciju aktivnosti na projektima valorizacije prostora i lokaliteta koji se stavljaju u turističku funkciju putem žičara, osim žičara koje funkcionišu u sastavu preduzeća koja upravljaju skijalištima u Crnoj Gori; priprema projektnih zadataka za sprovođenje aktivnosti neophodnih za uspješnu valorizaciju greenfield projekata iz oblasti turizma; praćenje najbolje međunarodne prakse iz oblasti rada direktorata i u skladu sa tim iniciranje razvojnih projekata iz oblasti unapređenja i/ili promovisanja turističkog i investicionog potencijala Crne Gore; koordinaciju i saradnju sa direktoratima, organima državne uprave i lokalnim samoupravama vezano za pripremu i realizaciju prioritetnih projekata, posebno projekta regionalnog razvoja; koodinaciju i saradnju sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu radi obezbjeđivanja potrebnih informacija za realizaciju razvojnih projekata u oblasti turizma i uspješno predstavljanje i pozicioniranje Crne Gore na međunarodnoj sceni; podrška pripremi i realizaciji projekata turističke valorizacije i saradnja sa Savjetom za privatizaciju i kapitalne projekte u cilju realizacije istih; pripremu izvještaja o realizaciji investicionih aktivnosti i davanje mišljenja na dokumenta koja se odnose na pripremu i realizaciju projekta; analizu investicionih ugovora sa pravnog aspekta i aktivnosti na implementaciji ugovornih obaveza i u skladu sa tim koordiniranje daljih mjera u cilju uspješne implementacije investicionih ugovora iz nadležnosti Ministarstva; praćenje i koordiniranje aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za implementaciju investicionih projekata sa aspekta prostornog planiranja i izgradnje na lokalitetima investicionih projekata koje prati Direktorat; promocija projekata turističke valorizacije na međunarodnom i lokalnom nivou; pripremu i izvještavanje o realizaciji godišnjeg plana rada; izradu informacija, izvještaja i drugih poslova u skladu sa propisima; učešće u pripremi izrade predloga budžeta i predloga Kapitalnog budžeta učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova direktorata i obavljanje drugih poslova u skladu sa propisima.

12.1. Direkcija za koordinaciju i monitoring prioritetnih projekata vrši poslove koji se odnose na: praćenje prioritetnih investicionih projekata iz nadležnosti Ministarstva, a koji su započeti preko Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte; praćenje prioritetnih investicionih projekata koji se tiču valorizacije investicionih i turističkih potencijala Crne Gore, a po potrebi i drugih projekata od značaja za Ministarstvo, u cilju iznalaženja optimalnog balansa između zahtjeva investitora za realizaciju projekata i propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora, izgradnje objekata, zaštite životne sredine i turizma; pripremu i izvještavanje o realizaciji godišnjeg plana rada direkcije; koordinaciju i saradnju sa investitorima, direktoratima, organima državne uprave i lokalnim samopravama vezano za pripremu i realizaciju prioritetnih projekata; koodinaciju i saradnju sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu radi obezbjeđivanja potrebnih informacija za realizaciju razvojnih projekata u oblasti turizma i uspješno predstavljanje i pozicioniranje Crne Gore na međunarodnoj sceni; pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije novih projekata u turizmu; predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja realizacije investicija („greenfiled“); pripremu izvještaja o realizaciji investicionih aktivnosti i davanje mišljenja na dokumenta koja se odnose na pripremu i realizaciju projekta; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; pripremu projektnih zadataka za sprovođenje aktivnosti neophodnih za uspješnu valorizaciju greenfield projekata iz oblasti turizma; aktivnosti u cilju promocije projekata turističke valorizacije, kao i drugih razvojnih projekata u oblasti turizma, ukoliko ti poslovi nijesu izričito stavljeni u djelokrug drugog organa; praćenje najbolje međunarodne prakse iz oblasti rada direkcije i u skladu sa tim iniciranje razvojnih projekata iz oblasti unapređenja i/ili promovisanja turističkog i investicionog potencijala; analizu investicionih ugovora sa pravnog aspekta i aktivnosti na implementaciji ugovornih obaveza i u skladu sa tim koordiniranje daljih mjera u cilju uspješne implementacije investicionih ugovora iz nadležnosti Ministarstva; praćenje i koordiniranje aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za implementaciju investicionih projekata sa aspekta prostornog planiranja i izgradnje na lokalitetima investicionih projekata koje prati direkcija; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova direktorata i obavljanje drugih poslova u skladu sa propisima.

12.2. Direkcija za podršku projektima regionalnog razvoja vrši poslove koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti direktorata Ministarstva vezanih za pripremu i realizaciju projekata regionalnog razvoja, a po potrebi i drugih projekata od značaja za Ministarstvo, u cilju iznalaženja optimalnog balansa između zahtjeva investitora za realizaciju projekata i propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora, izgradnje objekata, zaštite životne sredine i turizma; implementaciju državne planske dokumentacije i prostornog plana i plana generalne regulacije u dijelu realizacije valorizacije turističkih lokaliteta; koordinaciju aktivnosti na projektima valorizacije prostora, odnosno lokaliteta koji se stavljaju u turističku funkciju putem žičara, osim žičara koje funkcionišu u sastavu preduzeća koja upravljaju skijalištima u Crnoj Gori; priprema projektnih zadataka za sprovođenje aktivnosti neophodnih za uspješnu valorizaciju greenfield projekata iz oblasti turizma; praćenje najbolje međunarodne prakse iz oblasti rada direktorata i u skladu sa tim iniciranje razvojnih projekata iz oblasti unapređenja i/ili promovisanja turističkog i investicionog potencijala; pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije novih projekata u turizmu; predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja realizacije investicija (greenfiled); promociju investicija na međunarodnom i lokalnom nivou; saradnju sa drugim državnim i lokalnim organima u pravcu podsticanja i usmjeravanja realizacije projekata u turizmu; koordinaciju sa državnim organima, lokalnom samoupravom i dr. organima i institucijama nadležnim za rješavanje ključnih pitanja vezanih za pripremu i realizaciju projekata od posebne važnosti, posebno projekata regionalnog razvoja; redovno informisanje o statusu realizacije aktivnosti; davanje mišljenja na dokumenta pripremljena u direktoratima, koja se odnose na pripremu i realizaciju projekta za regionalni razvoj; obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti direktorata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti direkcije; pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti direktorata; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti praćenja i vođenja projekta regionalnog razvoja u komunikaciji i koordinaciji sa ostalim direktoratima; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; učešće u pripremi izrade predloga budžeta i predloga Kapitalnog budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova direktorata i obavljanje drugih poslova u skladu sa propisima.