Мања слова Већа слова РСС
>

Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку

Датум објаве: 08.05.2020 10:55 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


16. Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку врши послове који се односе на: припрему рјешења о правима и обавезама службеника и намјештеника по основу рада; учествује у изради акта организације и систематизације радних мјеста; формирање персоналних досијеа и вођење кадровске евиденције службеника и намјештеника; примјену Кадровског информационог система; пријављивање и одјављивање службеника код надлежних фондова и других државних органа; припрему предлога за именовање руководећих лица институција над којим Министарство врши надзор; јавне набавке; послове који се односе на примјену Закона о слободном приступу информацијама; организацију достављања материјала за Владу Црне Горе и њена радна тијела и Скупштину Црне Горе, као и њихово објављивање у “Службеном листу ЦГ”; попис покретне и непокретне имовине; рачуноводствене и финансијске послове; послове увођења и развоја информационих технологија за потребе Министарства; вођење информационог система за подршку рада Министарства; одржавање софтвера и база података из надлежности Министарства; одржавање рачунарског система и рачунарске мреже Министарства; учешће у изради и одржавању WЕБ страница и Портала Министарства; рјешавање мањих софтверско – хардверских проблема и пружање помоћи запосленим у Министарству везано за информатичке потенцијале; оперативно организовање састанака, конференција, семинара и сл. за потребе Министарства; припрему програма и посјета делегација које посјећују Министарство; припрему програма и посјета министра и делегација Министарства; организовање и набавку авионских и других карата као и других докумената у сврху путовања; вођење прописаних евиденција; евиденцију потрошње и правдања материјалних расхода; развођење и архивирање аката и предмета; умножавање материјала; послове курира-возача; текуће одржавање; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; сачињавање одговарајућих извјештаја и информација из дјелокруга Службе; праћење најбоље међународне праксе у области Службе и у складу са тим предлагање мјера; обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Службе; и друге послове у складу са прописима.

16.1. Канцеларија за опште послове врши послове који се односе на: јавне набавке; припрему рјешења о заснивању радних односа службеника и намјештеника и рјешења о правима и обавезама службеника и намјештеника по основу рада; формирање и чување персоналних досијеа; праћење вођења дисциплинских поступака и њихову евиденцију; сачињавање одговарајућих извјештаја и информација из области радних односа; припрему платних спискова за обрачун плата; израда акта организације и систематизације радних мјеста; пријем поште; завођење аката; вођење регистара; достављање аката у рад преко интерних доставних књига; отпремање поште; развођење аката; архивирање предмета; старање о архиви; руковање печатима и штамбиљима; обављање курирских послова; вођење осталих прописаних евиденција; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; умножавање материјала; вршење превоза службеника; одржавање и оправка аутомобила; регистрацију аутомобила.

16.2. Канцеларија за људске ресурсе врши послове који се односе на: развој људских ресурса; предлагање плана развоја и стратешких циљева управљања људским ресурсима Министарства; предлагање политике управљања људским ресурсима; анализирање постојећих кадровских потенцијала и предлагање мјера за њихово унапређење; креирање годишњих кадровских планова; реализација процеса годишњег оцјењивања запослених; координирање активности едукације људских ресурса; праћење примјене Етичког кодекса; предлагање мјера за унапређење мотивације запослених; координацију сарадње у Министарству са образовним институцијама у правцу унапређења развоја дјелатности из ресора Министарства; сарадњу са органима управе и институцијама из ресора Министарства по питању развоја кадрова; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; учествовање у поступку селекције кандидата за пријем у радни однос; вођење кадровске евиденције службеника и намјештеника; сарадњу са Управом за кадрове.

16.3. Канцеларија за финансијско-рачуноводствене послове врши послове који се односе на: финансијско-рачуноводствено пословање; пројектовање и извршавање буџета; праћење намјенске употребе средстава усмјерених за обављање дјелатности из надлежности Министарства; сачињавање предрачуна средстава за рад Министарства и финансијских планова; реализацију свих уговора које је закључило Министарство; сачињавање потребних информација у вези стања финансијских средстава; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; обрачунавање плата службеника и намјештеника; састављање обрачунских листа; благајничко пословање.

16.4. Канцеларија за логистичку и техничку подршку врши послове који се односе на: вођење информационог система за подршку рада Министарства; одржавање софтвера и база података из надлежности Министарства; одржавање рачунарског система и рачунарске мреже Министарства; учешће у изради и одржавању WЕБ страница и Портала Министарства; рјешавање мањих софтверско – хардверских проблема и пружање помоћи запосленим у Министарству везано за информатичке потенцијале; организацију достављања материјала за Владу и њена радна тијела и Скупштину Црне Горе, као и њихово објављивање у „Службеном листу ЦГ“; учествовање у организовању састанака, конференција, семинара и сл. за потребе Министарства, припрема програма и посјета делегација које посјећују Министарство; припремање програма и посјета министра и делегација министарства; организовање и набавка авионских и других карата; евиденцију потрошње и правдања канцеларијског материјала; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; припрема докумената (потврда, увјерења и образаца) у сврху реализације путовања, као и других докумената у сврху путовања.