Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за управљање отпадом и комунални развој

Датум објаве: 08.05.2020 11:25 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


10. Директорат за управљање отпадом и комунални развој врши послове који се односе на: предлагање, праћење и усмјеравање политике у областима управљања отпадом и комуналних дјелатности; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области управљања отпадом и комуналног развоја; предлагање, избор и праћење реализације системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова, програма и акционих планова у областима управљања отпадом, водоснабдијевања и управљања отпадним водама које се прикупљају у оквиру градских канализационих мрежа, као и другим комуналним дјелатностима; спровођење и праћење процеса хармонизације правног система у области управљања отпадом са правним системом Европске Уније и израду нацрта и предлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга рада овог директората; давање мишљења и сугестија у поступку спровођења истих; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала који се односи на дјелокруг рада овог директората; праћење најбоље међународне праксе, анализирање, сагледавање и давање оцјене стања и у складу с тим, предлагање мјера, из дјелокруга рада Директората; учешће у планирању и програмирању средстава из државног буџета и других извора сходно посебним прописима за области управљања отпадом и комуналних дјелатности; сарадњу са привредним друштивима који обављају послове у дјелатности Директората и праћење и предлагање мјера за унапрјеђење њиховог рада, као и надлежним инспекцијским службама; праћење стања одржавања, опремљености и развоја регионалних система у овим областима (координацију регионалних система водоснабдијевања и система из других комуналних дјеланости); иницирање и учествовање у међународној и регионалној сарадњи, сарадњи са међународним организацијама и учествовање у припреми и спровођењу међународних билатералних уговора и споразума из дјелокруга рада Директората; припрему и ревизију оперативних програма, пројектних идеја и описа пројеката, који се дијелом или у потпуности финансирају кроз ИПА фондове и европске интеграције; сарадња са међународним финансијским институцијама и институцијама надлежним за фондове за претприступну помоћ ЕУ; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; послове надзора над институцијама у дијелу дјелокруга рада Директората над којима управни надзор врши Министарство; предузимање управних мјера и управних радњи и праћење њиховог извршења; промовисање дјелатности из надлежности Директората; сарадњу са другим директоратима и организационим јединицама у Министарству; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Директората.

10.1. Дирекција за управљање отпадом врши послове који се односе на: учешће у припреми предлога и праћење политике у области управљања отпадом; предлагање и избор системских мјера за спровођење и праћење реализације стратешких докумената, планова и програма у областима управљања отпадом; припрему предлога државног плана управљања отпадом и припрему годишњих извјештаја о реализацији државног плана управљања отпадом; припрему нацрта и предлога закона и других прописа из дјелокруга рада Дирекције, нарочито у контексту процеса хармонизације националног законодавства са европским у области управљања отпадом; учешће у вођењу прегледа о усаглашености националног и европског законодавства; праћење извршавања закона и других прописа и давање стручних мишљења у вези примјене важећих прописа у области управљања отпадом; праћење најбоље међународне праксе у области управљања отпадом и, у складу с тим, предлагање мјера; праћење и унапређење кадровског потенцијала; праћење и предлагање мјера за унапрјеђење рада привредних субјеката у овој области; учешће у изради билатералних и мултилатералних споразума и праћење и спровођење активности међународне сарадње у области управљања отпадом; спровођење обавеза из релевантних међународних споразума и сарадњу са релевантним међународним организацијама, те припрему извјештаја о имплементацији међународних споразума у области управљања отпадом; припремање одговора и изјашњавања надлежним органима; сарадњу са другим надлежним органима државне управе, локалне самоуправе, привредним друштвима и предузетницима и релевантним институцијама, у реализацији претходно наведених послова; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности Дирекције и Директората; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; сарадњу са другим дирекцијама и организационим јединицама у Министарству.

10.2. Дирекција за комунални развој врши послове који се односе на: предлагање, избор и праћење реализације системских мјера за реализацију утврђене политике у области комуналних дјелатности, стратешких докумената, планова и програма у областима водоснабдијевања и управљања отпадним водама које се прикупљају у оквиру градских канализационих мрежа, управљања отпадом, као и другим комуналним дјелатностима; праћење реализације усвојених дугорочних развојних планских докумената и акционих планова; спровођење мониторинга комуналних дјелатности; израду нацрта и предлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга рада ове Дирекције и давање мишљења и сугестија у поступку спровођења истих; сарадњу са надлежним органима локалне самоуправе и локалне управе за област комуналних дјелатности, као и сарадњу са привредним друштвима и предузетницима који обављају одређене комуналне дјелатности; сарадњу са надлежним инспекцијским службама; вођење регистра комуналних предузећа и контролисање испуњености услова за упис у регистар; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; праћење стања одржавања, опремљености и развоја регионалних система у овим областима (координацију регионалних система водоснабдијевања и других комуналних дјелатности); праћење најбоље међународне праксе у области комуналних дјелатности и у складу са тим предлагање мјера за развој институционалних оквира за унапрјеђење стања; учешће у планирању и програмирању средстава за финансирање у области комуналних дјелатности из државног буџета, других извора сходно посебним прописима, те из програма међународних фондова; дефинисање смјерница за пружање услуга у комуналним дјелатностима; контролисање евиденције о износима свих елемената за одређивање као и о укупном износу цијене комуналне услуге и комуналне накнаде; сагледавање, анализирање и давање оцјене стања у области комуналних дјелатности у циљу његовог усаглашавања са међународно признатим стандардима; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; иницирање и учествовање у међународној и регионалној сарадњи из дјелокруга рада ове Дирекције; сарадњу са међународним организацијама из дјелокруга рада ове Дирекције; припремање и израду међународних билатералних уговора и споразума из дјелокруга рада Дирекције; предузимање управних мјера и управних радњи и праћење њиховог извршења; давање објашњења, стручних упутстава и инструкција за рад и пружање стручне помоћи; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; промовисање дјелатности Дирекције и Директората; израду информација, извјештаја и други послови у складу са прописима, остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва.