Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за животну средину

Датум објаве: 08.05.2020 11:30 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


9. Директорат за животну средину врши послове који се односе на: политику и систем заштите и унапријеђења животне средине (ваздуха, земљишта, мора, биљног и животињског свијета у укупности узајамног дјеловања); израду стратегија и других развојних докумената, програма и пројеката из области животне средине; израду нацрта и предлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга рада овог директората; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области животне средине; учешће у преговарачком процесу за приступање ЕУ у оквиру Преговарачког поглавље 27 - животна средина и климатске промјене, предлагање системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова и програма у области животне средине; анализирање, сагледавање и давање оцјене стања животне средине; давање мишљења на прописе које припремају други органи; осигуравање праћења стања загађења ваздуха, земљишта, вода и морског система, као и осигуравање спровођења мјера ради спрјечавања загађења ваздуха, земљишта, вода и морске средине нарочито кроз изградњу интегрисаног приступа заштити животне средине и интегрисања животне средине у секторске политике; организацију, коордирање, спровођење и надзор активности везаних за приступање Европској унији у оквиру 27. преговарачког поглавља-Животна средина и климатске промјене; израду и спровођење стратешких и планских докумената, који се односе на процес европских интеграција у оквиру 27.преговарачког поглавља; координирање и непосредан рад на припреми и ревизији оперативних програма, пројектних идеја и описа пројеката, који се дијелом или у потпуности финансирају кроз ИПА фондове; координирање и непосредан рад на припреми пројектних идеја и описа пројеката, који се дијелом или у потпуности финансирају кроз ЕУ фондове и фондове билатералне или мултилатералне финансијске помоћи за подршку процесу европских интеграција Црне Горе посебно у области животне средине и климатских промјена; координирање програма и пројеката који се финансирају средствима међународних и домаћих кредита и донација у оквиру 27.поглавља; сарадњу са институцијама надлежним за фондове за претприступну помоћ ЕУ и међународним финансијским институцијама; иницирање и дефинисање програма и пројеката, обезбјеђивање међународне помоћи, као и мониторинг реализације одобрених програма и пројеката који се финансирају путем међународне помоћи; сарадњу са институцијама надлежним за фондове за претприступну помоћ ЕУ и међународним финансијским институцијамабилатерална и мултилатерална сарадња у области европских интеграција и међународне сарадње у области животне средине; иницирање и учествовање у међународној и регионалној сарадњи, сарадњи са међународним организацијама и учествовање у припреми и спровођењу међународних билатералних уговора и споразума из дјелокруга рада Директората; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области животне средине и у складу са тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; давање објашњења, стручних упутстава и инструкција за рад и пружање стручне помоћи у области заштите животне средине; врши надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада и законитошћу управних аката Агенције за заштиту природе и животне средине; послове надзора над законитошћу и ефикасношћу рада институција над којима управни надзор врши Министарство; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; промовисање дјелатности Директората; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; давање стручних упутстава и мишљења; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; учешће у припреми израде предлога буџета; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; координација са Канцеларијом за људске ресурсе; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; одређује стратешке смјернице одрживог развоја по концепту зелене економије, обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Директората и други послови у складу са прописима.

9.1. Дирекција за хоризонтално законодавство врши послове који се односе на: послове у циљу хармонизације прописа у области заштите животне средине са прописима ЕУ законодавства; праћење и анализу међународно-правних инструмената и припрему потврђивања, односно приступања међународним уговорима из области животне средине, као и праћење и упоредну анализу законодавства ЕУ и националног законодавства из области животне средине; учествовање у припреми докумената у преговарачком процесу за приступање ЕУ; припрему нацрта и предлога закона и других прописа из дјелокруга рада Дирекције, у контексту процеса хармонизације националног законодавства са европским; припрему закона и осталих аката о приступању међународним уговорима и конвенцијама у области животне средине; уређивање области стратешке и процјене утицаја на животну средину (ЕИА И СЕА), приступа јавности информацијама, учешћа јавности, као и приступа информацијама у области животне средине; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности Дирекције; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.

9.2. Дирекција за заштиту ваздуха и заштиту од буке у животној средини врши послове који се односе на: успостављање система заштите и очувања квалитета ваздуха и праћење стања аерозагађења; унапријеђење система показатеља за систематско праћење квалитета ваздуха на територији Црне Горе; израду методологије за мјерење емисије и имисије у животној средини; заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења и радиоактивних материјала; сигурности и безбједности радиоактивних извора, сигурно и безбједно управљање радиоактивним отпадом, нуклеране и радијационе сигурности и безбједности; развој система заштите од буке; учешће у изради стручних основа за ратификацију међународних уговора из дјелокруга Дирекције; учешће у изради стратешких докумената, планова и програма из дјелокруга Дирекције; учешће у припреми стручних основа у изради прописа из дјелокруга рада Дирекције; предлагање пројеката у области заштите ваздуха; спровођење одредби међународних конвенција о заштити озонског омотача (Бечка конвенција и Монтреалски протокол) и о Прекограничном преношењу загађења у ваздуху на велике удаљености (ЦЛРТАП) са пратећим протоколима; праћење рада израде и одржавања инвентара емисија и израде катастра загађивача; израду Националне стратегије за заштиту ваздуха; праћење најбоље међународне праксе у области Дирекције и у складу с тим предлагање мјера; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности и други послови у складу са прописима.

9.3. Дирекција за контролу индустријског загађења и управљања хемикалијама и заштиту природе врши послове који се односе на: обављање стручних послова усклађивања законодавства са прописима Европске уније у областима индустријског загађења; израду програма издавање ИППЦ дозвола, Севесо постројењима; еко означавања производа; управљања хемикалијама и биоцидима; поступање са индустријским отпадом, спровођење обавеза из релевантних међународних споразума; сарадњу са релевантним међународним организацијама и иницијативама у овој области; предлагање мјера за спрјечавање, смањење и отклањање посљедица удеса; планирање хитних мјера у појединим случајевима загађења преко дозвољене границе утврђених мониторингом; проглашавање стања угрожености животне средине и обавјештавање јавности о предузетим мјерама у случају индустријског удеса; управљање индустријским отпадом; праћење рада и учешће у радним тијелима везаним за Базелску конвенцију, Стокхолмску конвенцију у дијелу који се односе на управљање отпадом и Програм УН за животну средину; развој одрживог система за стално пружање помоћи привредним субјектима за спровођење прописа; прекогранично кретање отпада, размјену информација о прекограничном кретању отпада; спровођење и контрола система еколошког означавања – Еколошки знак Црне Горе; контролу утицаја на животну средину постројења за које је издата интегрисана дозвола; праћење развоја најбоље доступних техника (БАТ); сарадњу са сусједним државама у поступку обавјештавања, односно размјене података о Севесо постројењима у прекограничном контексту, органима Европске комисије у овој области као и праћење рада и учешће у радним тијелима везаним за конвенције; прописе у области регистрације, евалуације, ауторизације и забране употребе хемикалија (РЕАЦХ) и сл; доношења стратегија, планова и програма којим се омогућава интегрисан приступ спровођењу стратешког приступа управљању хемикалијама; планирање и спровођење мјера за подстицај укључивању правних лица и предузетника у шему ЕУ за еколошко управљање (ЕМАС); спровођење мјера чистије производње и подстицање нових технолошких рјешења у производним процесима; координацију спровођења Програма чистије производње, увођења стратешког приступа управљању хемикалијама (САИЦМ); учешће у изради релевантних стратегија, програма, планова; давање стручних мишљења и припрема подлога за информисање јавности; праћење и анализирање стања, предлагање мјера и израду програма и планова за заштиту природе и биодиверзитета, заштиту и очување земљишта, управљање заштићеним подручјима природе и успостављање мрежа заштићених подручја, нарочито НАТУРА мреже; утврђивање и спровођење заштите природних цјелина од значаја за државу; обављање стручних послова усклађивања законодавства с прописима Европске уније у областима заштите хабитата, птица и ријетких биљних и животињских врста, промета угрожених врста и других прописа Европске уније у области заштите биодиверзитета; утврђивање и очување подручја под међународном заштитом и прекограничних заштићених подручја; дефинисање система управљања заштићеним подручјима и учешће у успостављању управљачких структура заштићених подручја; спровођење одговарајућих мјера праћења, очувања и унапређивања биолошке и пејзажне разноликости; заштиту незаштићених дивљих животињских врста осим ловне дивљачи и комерцијално узгајаних врста; праћење спровођења обавеза по основу имплементације релевантних међународних споразума и сарадње са међународним агенцијама које дјелују у овој области; учешћа у сарадњи са релевантним међународним организацијама и иницијативама у овој области; сарадњу са надлежним тијелима државне управе, јединицама локалне самоуправе, институцијама и привредним субјектима у вези унапређења стања биодиверзитета; припреме техничких стручних подлога за закључивање међународних мултилатералних и билатералних уговора и других споразума у области заштите природе, биодиверзитета и земљишта; сарадњу с образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапријеђења рада у овој дјелатности; праћење и унапређење кадровског потенцијала у овој области; праћење спровођења закона којим се уређује и обезбјеђује заштита, унапријеђење и одрживо коришћење биодиверзитета; унапређивање система показатеља за систематско праћење стања биодиверзитета и одрживо коришћење природних ресурса; давање мишљења и приједлога на планове, основе и програме са аспекта заштите природе и биодиверзитета; успостављање система заштите и одрживог коришћења дивље флоре и фауне; учешће у контроли коришћења природе и биодиверзитета; давање мишљења и сагласности на планове пословања и програме заштите и развоја националних паркова и других заштићених природних добара; давање мишљења и сагласности на друга акта јавног предузећа који управља националним парковима као и на друга акта управљача заштићеним природним добарима; давање мишљења на планове (просторне и урбанистичке планове, шумске, ловне и риболовне основе и др.) у националним парковима и другим заштићеним природним добрима; учешће у оцјени стратешке процене утицаја и процјене утицаја на животну средину, као и Оцјени прихватљивости за све активности у заштићеном природном добру; учешће у припреми мишљења и сагласности на Планове и Програме управљања националним парковима и праћење спровођења програма рада правног лица које управља националним парковима; заштиту природе (Директиве о птицама и Директиве о стаништима), успостављање еколошке мреже, припрему проглашења еколошки значајних подручја Европске Уније (НАТУРА 2000) и подзаконских аката; координацију свих активности, а посебно: израде кључа за идентификацију типова станишта на територији Црне Горе, израде карте типова станишта на територији Црне Горе, припрема садржаја и програма за израду географског информационог система, мониторинг, подизање јавне свијести; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области Дирекције и у складу с тим предлагање мјера; давања стручних мишљења и припрема подлога за информисање јавности; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности Дирекције; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.

9.4. Дирекција за управљање претприступном подршком ЕУ и осталим фондовима врши послове који се односе на: координацију и непосредан рад на припреми и ревизији оперативних програма, пројектних идеја и описа пројеката, који се дијелом или у потпуности финансирају кроз ИПА фондове; координацију припреме и/или пружање подршке у припреми техничке документације за спровођење пројеката чије је финансирање дијелом или у потпуности обезбијеђено или планирано кроз ИПА фондове; пружање подршке у спровођењу пројеката (укључујући пружање подршке имплементацоном тијелу приликом израде тендерске докуметације); остваривање сарадње са имплементационим тијелом везано за планирање ЕУ и националног кофинансирања; координацију активности на нивоу секторског програмирања, одређивање приоритета и мјера за сектор Животне средине и климатску акцију; праћење спровођења пројеката кроз организовање мониторинг посјета и припрему редовних извјештаја о напретку у спровођењу пројеката за потребе надлежних органа; координацију и непосредан рад на припреми полугодишњих, годишњих и завршних извјештаја о спровођењу програма; припрему предлога измјена и допуна споразума о финансирању програма; успостављање и учествовање у раду секторског одбора за праћење; вршење надзора над радом тијела која чине Оперативну структуру у дијелу реализације пројеката кофинансираних кроз ИПА фондове (у структурама чијим радом руководи Министарство); обављање активности које се односе на хоризонтална питања (управљање људским ресурсима, управљање ризицима, извјештавање о неправилностима, интерни систем контроле, поштовање захтјева везаних за информисање и промовисање), евалуацију програма; иницирање и учествовање у међународној и регионалној сарадњи, сарадњи са међународним организацијама и учествовање у припреми и спровођењу међународних билатералних уговора и споразума из дјелокруга рада Директората; координацију програма и пројеката који се финансирају средствима међународних и домаћих кредита и донација у оквиру 27.поглавља и то кроз: координацију активности на идентификацији потреба за међународну помоћ, комуникацију са потенцијалним билатералним и мултилатералним донаторима; иницирање и дефинисање програма и пројеката, обезбјеђивање међународне помоћи, као и мониторинг реализације одобрених програма и пројеката који се финансирају путем међународне помоћи; сарадњу са институцијама надлежним за фондове за претприступну помоћ ЕУ и међународним финансијским институцијама; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Директората; промовисање дјелатности Дирекције; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; припремање предлога за израду и закључивање билатералних, регионалних и мултилатералних уговора у области програмирања и имплементације фондова ЕУ; обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Дирекције; обављање других послова из надлежности Дирекције у складу са прописима“.