Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za životnu sredinu

Datum objave: 08.05.2020 11:30 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


9. Direktorat za životnu sredinu vrši poslove koji se odnose na: politiku i sistem zaštite i unaprijeđenja životne sredine (vazduha, zemljišta, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja); izradu strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata iz oblasti životne sredine; izradu nacrta i predloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga rada ovog direktorata; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti životne sredine; učešće u pregovaračkom procesu za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promjene, predlaganje sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova i programa u oblasti životne sredine; analiziranje, sagledavanje i davanje ocjene stanja životne sredine; davanje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; osiguravanje praćenja stanja zagađenja vazduha, zemljišta, voda i morskog sistema, kao i osiguravanje sprovođenja mjera radi sprječavanja zagađenja vazduha, zemljišta, voda i morske sredine naročito kroz izgradnju integrisanog pristupa zaštiti životne sredine i integrisanja životne sredine u sektorske politike; organizaciju, koordiranje, sprovođenje i nadzor aktivnosti vezanih za pristupanje Evropskoj uniji u okviru 27. pregovaračkog poglavlja-Životna sredina i klimatske promjene; izradu i sprovođenje strateških i planskih dokumenata, koji se odnose na proces evropskih integracija u okviru 27.pregovaračkog poglavlja; koordiniranje i neposredan rad na pripremi i reviziji operativnih programa, projektnih ideja i opisa projekata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz IPA fondove; koordiniranje i neposredan rad na pripremi projektnih ideja i opisa projekata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz EU fondove i fondove bilateralne ili multilateralne finansijske pomoći za podršku procesu evropskih integracija Crne Gore posebno u oblasti životne sredine i klimatskih promjena; koordiniranje programa i projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih i domaćih kredita i donacija u okviru 27.poglavlja; saradnju sa institucijama nadležnim za fondove za pretpristupnu pomoć EU i međunarodnim finansijskim institucijama; iniciranje i definisanje programa i projekata, obezbjeđivanje međunarodne pomoći, kao i monitoring realizacije odobrenih programa i projekata koji se finansiraju putem međunarodne pomoći; saradnju sa institucijama nadležnim za fondove za pretpristupnu pomoć EU i međunarodnim finansijskim institucijamabilateralna i multilateralna saradnja u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje u oblasti životne sredine; iniciranje i učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Direktorata; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti životne sredine i u skladu sa tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; davanje objašnjenja, stručnih uputstava i instrukcija za rad i pružanje stručne pomoći u oblasti zaštite životne sredine; vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada i zakonitošću upravnih akata Agencije za zaštitu prirode i životne sredine; poslove nadzora nad zakonitošću i efikasnošću rada institucija nad kojima upravni nadzor vrši Ministarstvo; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; promovisanje djelatnosti Direktorata; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava i mišljenja; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; određuje strateške smjernice održivog razvoja po konceptu zelene ekonomije, obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktorata i drugi poslovi u skladu sa propisima.

9.1. Direkcija za horizontalno zakonodavstvo vrši poslove koji se odnose na: poslove u cilju harmonizacije propisa u oblasti zaštite životne sredine sa propisima EU zakonodavstva; praćenje i analizu međunarodno-pravnih instrumenata i pripremu potvrđivanja, odnosno pristupanja međunarodnim ugovorima iz oblasti životne sredine, kao i praćenje i uporednu analizu zakonodavstva EU i nacionalnog zakonodavstva iz oblasti životne sredine; učestvovanje u pripremi dokumenata u pregovaračkom procesu za pristupanje EU; pripremu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Direkcije, u kontekstu procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa evropskim; pripremu zakona i ostalih akata o pristupanju međunarodnim ugovorima i konvencijama u oblasti životne sredine; uređivanje oblasti strateške i procjene uticaja na životnu sredinu (EIA I SEA), pristupa javnosti informacijama, učešća javnosti, kao i pristupa informacijama u oblasti životne sredine; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.

9.2. Direkcija za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini vrši poslove koji se odnose na: uspostavljanje sistema zaštite i očuvanja kvaliteta vazduha i praćenje stanja aerozagađenja; unaprijeđenje sistema pokazatelja za sistematsko praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore; izradu metodologije za mjerenje emisije i imisije u životnoj sredini; zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja i radioaktivnih materijala; sigurnosti i bezbjednosti radioaktivnih izvora, sigurno i bezbjedno upravljanje radioaktivnim otpadom, nuklerane i radijacione sigurnosti i bezbjednosti; razvoj sistema zaštite od buke; učešće u izradi stručnih osnova za ratifikaciju međunarodnih ugovora iz djelokruga Direkcije; učešće u izradi strateških dokumenata, planova i programa iz djelokruga Direkcije; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa iz djelokruga rada Direkcije; predlaganje projekata u oblasti zaštite vazduha; sprovođenje odredbi međunarodnih konvencija o zaštiti ozonskog omotača (Bečka konvencija i Montrealski protokol) i o Prekograničnom prenošenju zagađenja u vazduhu na velike udaljenosti (CLRTAP) sa pratećim protokolima; praćenje rada izrade i održavanja inventara emisija i izrade katastra zagađivača; izradu Nacionalne strategije za zaštitu vazduha; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direkcije i u skladu s tim predlaganje mjera; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti i drugi poslovi u skladu sa propisima.

9.3. Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama i zaštitu prirode vrši poslove koji se odnose na: obavljanje stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva sa propisima Evropske unije u oblastima industrijskog zagađenja; izradu programa izdavanje IPPC dozvola, Seveso postrojenjima; eko označavanja proizvoda; upravljanja hemikalijama i biocidima; postupanje sa industrijskim otpadom, sprovođenje obaveza iz relevantnih međunarodnih sporazuma; saradnju sa relevantnim međunarodnim organizacijama i inicijativama u ovoj oblasti; predlaganje mjera za sprječavanje, smanjenje i otklanjanje posljedica udesa; planiranje hitnih mjera u pojedinim slučajevima zagađenja preko dozvoljene granice utvrđenih monitoringom; proglašavanje stanja ugroženosti životne sredine i obavještavanje javnosti o preduzetim mjerama u slučaju industrijskog udesa; upravljanje industrijskim otpadom; praćenje rada i učešće u radnim tijelima vezanim za Bazelsku konvenciju, Stokholmsku konvenciju u dijelu koji se odnose na upravljanje otpadom i Program UN za životnu sredinu; razvoj održivog sistema za stalno pružanje pomoći privrednim subjektima za sprovođenje propisa; prekogranično kretanje otpada, razmjenu informacija o prekograničnom kretanju otpada; sprovođenje i kontrola sistema ekološkog označavanja – Ekološki znak Crne Gore; kontrolu uticaja na životnu sredinu postrojenja za koje je izdata integrisana dozvola; praćenje razvoja najbolje dostupnih tehnika (BAT); saradnju sa susjednim državama u postupku obavještavanja, odnosno razmjene podataka o Seveso postrojenjima u prekograničnom kontekstu, organima Evropske komisije u ovoj oblasti kao i praćenje rada i učešće u radnim tijelima vezanim za konvencije; propise u oblasti registracije, evaluacije, autorizacije i zabrane upotrebe hemikalija (REACH) i sl; donošenja strategija, planova i programa kojim se omogućava integrisan pristup sprovođenju strateškog pristupa upravljanju hemikalijama; planiranje i sprovođenje mjera za podsticaj uključivanju pravnih lica i preduzetnika u šemu EU za ekološko upravljanje (EMAS); sprovođenje mjera čistije proizvodnje i podsticanje novih tehnoloških rješenja u proizvodnim procesima; koordinaciju sprovođenja Programa čistije proizvodnje, uvođenja strateškog pristupa upravljanju hemikalijama (SAICM); učešće u izradi relevantnih strategija, programa, planova; davanje stručnih mišljenja i priprema podloga za informisanje javnosti; praćenje i analiziranje stanja, predlaganje mjera i izradu programa i planova za zaštitu prirode i biodiverziteta, zaštitu i očuvanje zemljišta, upravljanje zaštićenim područjima prirode i uspostavljanje mreža zaštićenih područja, naročito NATURA mreže; utvrđivanje i sprovođenje zaštite prirodnih cjelina od značaja za državu; obavljanje stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Evropske unije u oblastima zaštite habitata, ptica i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta, prometa ugroženih vrsta i drugih propisa Evropske unije u oblasti zaštite biodiverziteta; utvrđivanje i očuvanje područja pod međunarodnom zaštitom i prekograničnih zaštićenih područja; definisanje sistema upravljanja zaštićenim područjima i učešće u uspostavljanju upravljačkih struktura zaštićenih područja; sprovođenje odgovarajućih mjera praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i pejzažne raznolikosti; zaštitu nezaštićenih divljih životinjskih vrsta osim lovne divljači i komercijalno uzgajanih vrsta; praćenje sprovođenja obaveza po osnovu implementacije relevantnih međunarodnih sporazuma i saradnje sa međunarodnim agencijama koje djeluju u ovoj oblasti; učešća u saradnji sa relevantnim međunarodnim organizacijama i inicijativama u ovoj oblasti; saradnju sa nadležnim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, institucijama i privrednim subjektima u vezi unapređenja stanja biodiverziteta; pripreme tehničkih stručnih podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma u oblasti zaštite prirode, biodiverziteta i zemljišta; saradnju s obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unaprijeđenja rada u ovoj djelatnosti; praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje sprovođenja zakona kojim se uređuje i obezbjeđuje zaštita, unaprijeđenje i održivo korišćenje biodiverziteta; unapređivanje sistema pokazatelja za sistematsko praćenje stanja biodiverziteta i održivo korišćenje prirodnih resursa; davanje mišljenja i prijedloga na planove, osnove i programe sa aspekta zaštite prirode i biodiverziteta; uspostavljanje sistema zaštite i održivog korišćenja divlje flore i faune; učešće u kontroli korišćenja prirode i biodiverziteta; davanje mišljenja i saglasnosti na planove poslovanja i programe zaštite i razvoja nacionalnih parkova i drugih zaštićenih prirodnih dobara; davanje mišljenja i saglasnosti na druga akta javnog preduzeća koji upravlja nacionalnim parkovima kao i na druga akta upravljača zaštićenim prirodnim dobarima; davanje mišljenja na planove (prostorne i urbanističke planove, šumske, lovne i ribolovne osnove i dr.) u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim prirodnim dobrima; učešće u ocjeni strateške procene uticaja i procjene uticaja na životnu sredinu, kao i Ocjeni prihvatljivosti za sve aktivnosti u zaštićenom prirodnom dobru; učešće u pripremi mišljenja i saglasnosti na Planove i Programe upravljanja nacionalnim parkovima i praćenje sprovođenja programa rada pravnog lica koje upravlja nacionalnim parkovima; zaštitu prirode (Direktive o pticama i Direktive o staništima), uspostavljanje ekološke mreže, pripremu proglašenja ekološki značajnih područja Evropske Unije (NATURA 2000) i podzakonskih akata; koordinaciju svih aktivnosti, a posebno: izrade ključa za identifikaciju tipova staništa na teritoriji Crne Gore, izrade karte tipova staništa na teritoriji Crne Gore, priprema sadržaja i programa za izradu geografskog informacionog sistema, monitoring, podizanje javne svijesti; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direkcije i u skladu s tim predlaganje mjera; davanja stručnih mišljenja i priprema podloga za informisanje javnosti; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.

9.4. Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima vrši poslove koji se odnose na: koordinaciju i neposredan rad na pripremi i reviziji operativnih programa, projektnih ideja i opisa projekata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz IPA fondove; koordinaciju pripreme i/ili pružanje podrške u pripremi tehničke dokumentacije za sprovođenje projekata čije je finansiranje dijelom ili u potpunosti obezbijeđeno ili planirano kroz IPA fondove; pružanje podrške u sprovođenju projekata (uključujući pružanje podrške implementaconom tijelu prilikom izrade tenderske dokumetacije); ostvarivanje saradnje sa implementacionim tijelom vezano za planiranje EU i nacionalnog kofinansiranja; koordinaciju aktivnosti na nivou sektorskog programiranja, određivanje prioriteta i mjera za sektor Životne sredine i klimatsku akciju; praćenje sprovođenja projekata kroz organizovanje monitoring posjeta i pripremu redovnih izvještaja o napretku u sprovođenju projekata za potrebe nadležnih organa; koordinaciju i neposredan rad na pripremi polugodišnjih, godišnjih i završnih izvještaja o sprovođenju programa; pripremu predloga izmjena i dopuna sporazuma o finansiranju programa; uspostavljanje i učestvovanje u radu sektorskog odbora za praćenje; vršenje nadzora nad radom tijela koja čine Operativnu strukturu u dijelu realizacije projekata kofinansiranih kroz IPA fondove (u strukturama čijim radom rukovodi Ministarstvo); obavljanje aktivnosti koje se odnose na horizontalna pitanja (upravljanje ljudskim resursima, upravljanje rizicima, izvještavanje o nepravilnostima, interni sistem kontrole, poštovanje zahtjeva vezanih za informisanje i promovisanje), evaluaciju programa; iniciranje i učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Direktorata; koordinaciju programa i projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih i domaćih kredita i donacija u okviru 27.poglavlja i to kroz: koordinaciju aktivnosti na identifikaciji potreba za međunarodnu pomoć, komunikaciju sa potencijalnim bilateralnim i multilateralnim donatorima; iniciranje i definisanje programa i projekata, obezbjeđivanje međunarodne pomoći, kao i monitoring realizacije odobrenih programa i projekata koji se finansiraju putem međunarodne pomoći; saradnju sa institucijama nadležnim za fondove za pretpristupnu pomoć EU i međunarodnim finansijskim institucijama; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; pripremanje predloga za izradu i zaključivanje bilateralnih, regionalnih i multilateralnih ugovora u oblasti programiranja i implementacije fondova EU; obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direkcije; obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Direkcije u skladu sa propisima“.