Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu

Datum objave: 08.05.2020 11:40 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


6. Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja Strategije razvoja turizma i drugih strateških dokumenata koji se odnose na turizam; predlaganje strateških i dugoročnih planova, projekata i programa u oblasti turizma; pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa sa aspekta nadležnosti Direktorata; praćenje razvojnih i drugih dokumenta i politike ostalih privrednih djelatnosti koje utiču na turizam; pripremu godišnjih akcionih planova za pripremu turističkih sezona i praćenje njihove realizacije; praćenje rada i saradnja sa udruženjima u turističkom sektoru; saradnja sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou; saradnju sa NTO CG; izradu izvještaja i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; koordiniranje pripreme i izrade izvještaja o poslovanju hotelijerstva; predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja posebnih oblika turizma; predlaganje mjera za povezivanje turizma i poljoprivrede; uspostavljanje saradnje sa međunarodnim i donatorskim institucijama u pravcu razvoja posebnih oblika turizma; predlaganje mjera za podsticanje razvoja i diverzifikacije turističke ponude; preduzimanje mjera i aktivnosti na produženju turističke sezone; realizaciju projekata i saradnju sa partnerima na planu izgradnje turističke infrastrukture za razvoj posebnih oblika turizma iz djelokruga Direktorata; predlaže donošenje standarda iz djelokruga nadležnosti Direktorata; pripremanje periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti Direktorata; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti Direktorata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti Direktorata; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava i mišljenja; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; promovisanje djelatnosti Direktorata; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; IPA projekti i evropske integracije; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta; obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktora i drugih izvora iz djelokruga nadležnosti; i drugi poslovi u skladu sa propisima.

6.1. Direkcija za strateško planiranje i posebne oblike turizma vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja Strategije razvoja turizma; predlaganje strateških i dugoročnih planova, projekata i programa u oblasti turizma; pripremu godišnjih akcionih planova za pripremu turističkih sezona i praćenje njihove realizacije; saradnju sa NTO CG; izradu izvještaja i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; koordiniranje pripreme i izrade izvještaja o poslovanju hotelijerstva; pripremanje i realizacija programa za posebne oblike turizma (kulturni, zdravstveni, nautički, sportski...); učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih izvora iz djelokruga nadležnosti, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima. Takođe ova direkcija vrši i poslove koji se odnose na: praćenje i predlaganje manifestacija; koordinaciju timova na pripremi i realizaciju manifestacija; komunikaciju sa odgovornim licima za projektovanje mape manifestacije i za realizaciju manifestacija, usaglasavanja programa i nivoa produkcije, komunikacije sa državnim institucijama i institucijama lokalne samouprave; analizu uspješnosti manifestacija i predlaganje za unapređenje kriterijuma i modela podrške; pripremanje i praćenje realizacije programa podsticajnih mjera u turizmu; vođenje evidencije o realizovanim manifestacijama koje su podržane od strane Ministarstva; sačinjavanje izvještaja o uspješnosti realizovanih manifestacija; dostavljanje Vladi Crne Gore izvještaje.

6.2. Direkcija za za diversifikaciju turističke ponude vrši poslove koji se odnose na: predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja posebnih oblika turizma kao što su turizam zasnovan na prirodi, nautički, kulturni turizam, vjerski, ekoturizam, zdravstveni, etnogastronomski, kongresni, seoski turizam, sportski turizam, avanturistički i drugi vidovi turizma; predlaganje mjera u pravcu turističke valorizacije zaštićenih prirodnih dobara, sa posebnim akcentom na unaprijeđenje turističke ponude nacionalnih parkova; predlaganje mjera za povezivanje sektora turizma i poljoprivrede; koordiniranje implementacije strateških i dugoročnih planova za diversifikaciju turističke ponude; predlaganje mjera za podsticanje razvoja i diverzifikacije turističke ponude; prati razvoj malog i srednjeg preduzetništva, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj; razvija različite oblike podrške malom i srednjem preduzetništvu na osnovu strateških dokumenata, planova i mjera Vlade Crne Gore o razvoju maloga biznisa; praćenje rada i saradnja sa strukovnim udruženjima u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga podsticajnih programa za razvoj preduzetništva; preduzimanje mjera i aktivnosti na produženju turističke sezone; realizovanje projekata i saradnja sa partnerima na planu izgradnje turističke infrastrukture (turistička signalizacija, odmorišta, skloništa, vidikovci, kampovi, i sl.) za razvoj posebnih oblika turizma; definisanje predloga za donošenje podsticajnih mjera u cilju diversifikovanja turističke ponude; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih izvora iz djelokruga nadležnosti, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.