Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру

Датум објаве: 13.05.2019 11:40 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


6. Директорат за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру врши послове који се односе на: координирање пословима у вези доношења и спровођења Стратегије развоја туризма и других стратешких докумената који се односе на туризам; предлагање стратешких и дугорочних планова, пројеката и програма у области туризма; припремање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа са аспекта надлежности Директората; праћење развојних и других документа и политике осталих привредних дјелатности које утичу на туризам; припрему годишњих акционих планова за припрему туристичких сезона и праћење њихове реализације; праћење рада и сарадња са удружењима у туристичком сектору; сарадња са надлежним органима на локалном и државном нивоу; сарадњу са НТО ЦГ; израду извјештаја и информација везано за туризам и угоститељство; координирање припреме и израде извјештаја о пословању хотелијерства; предлагање мјера и реализацију пројеката у правцу развоја посебних облика туризма; предлагање мјера за повезивање туризма и пољопривреде; успостављање сарадње са међународним и донаторским институцијама у правцу развоја посебних облика туризма; предлагање мјера за подстицање развоја и диверзификације туристичке понуде; предузимање мјера и активности на продужењу туристичке сезоне; реализацију пројеката и сарадњу са партнерима на плану изградње туристичке инфраструктуре за развој посебних облика туризма из дјелокруга Директората; предлаже доношење стандарда из дјелокруга надлежности Директората; припремање периодичних и годишњих извјештаја о реализацији планова из дјелокруга надлежности Директората; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности Директората; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности Директората; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; давање стручних упутстава и мишљења; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; промовисање дјелатности Директората; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; учешће у припреми израде предлога буџета; координација са Канцеларијом за људске ресурсе; ИПА пројекти и европске интеграције; учешће у планирању и програмирању средстава из државног буџета; обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Директора и других извора из дјелокруга надлежности; и други послови у складу са прописима.

6.1. Дирекција за стратешко планирање врши послове који се односе на: координирање пословима у вези доношења и спровођења Стратегије развоја туризма; предлагање стратешких и дугорочних планова, пројеката и програма у области туризма; припрему годишњих акционих планова за припрему туристичких сезона и праћење њихове реализације; сарадњу са НТО ЦГ; израду извјештаја и информација везано за туризам и угоститељство; координирање припреме и израде извјештаја о пословању хотелијерства; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; учешће у планирању и програмирању средстава из државног буџета и других извора из дјелокруга надлежности, остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности Дирекције; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.

6.2. Дирекција за за диверсификацију туристичке понуде врши послове који се односе на: предлагање мјера и реализацију пројеката у правцу развоја посебних облика туризма као што су туризам заснован на природи, наутички, културни туризам, вјерски, екотуризам, здравствени, етногастрономски, конгресни, сеоски туризам, спортски туризам, авантуристички и други видови туризма; предлагање мјера у правцу туристичке валоризације заштићених природних добара, са посебним акцентом на унапријеђење туристичке понуде националних паркова; предлагање мјера за повезивање сектора туризма и пољопривреде; координирање имплементације стратешких и дугорочних планова за диверсификацију туристичке понуде; предлагање мјера за подстицање развоја и диверзификације туристичке понуде; прати развој малог и средњег предузетништва, с циљем препознавања и отклањања препрека за бржи развој; развија различите облике подршке малом и средњем предузетништву на основу стратешких докумената, планова и мјера Владе Црне Горе о развоју малога бизниса; праћење рада и сарадња са струковним удружењима у туристичком сектору као партнерима у креирању приједлога подстицајних програма за развој предузетништва; предузимање мјера и активности на продужењу туристичке сезоне; реализовање пројеката и сарадња са партнерима на плану изградње туристичке инфраструктуре (туристичка сигнализација, одморишта, склоништа, видиковци, кампови, и сл.) за развој посебних облика туризма; дефинисање предлога за доношење подстицајних мјера у циљу диверсификовања туристичке понуде; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; учешће у планирању и програмирању средстава из државног буџета и других извора из дјелокруга надлежности, остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности Дирекције; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.

6.3. Дирекција за праћење и развој манифестација врши послове који се односе на: праћење и предлагање манифестација; координацију тимова на припреми и реализацију манифестација; комуникацију са одговорним лицима за пројектовање мапе манифестације и за реализацију манифестација, усагласавања програма и нивоа продукције, комуникације са државним институцијама и институцијама локалне самоуправе; анализу успјешности манифестација и предлагање за унапређење критеријума и модела подршке; припремање и праћење реализације програма подстицајних мјера у туризму; вођење евиденције о реализованим манифестацијама које су подржане од стране Министарства; сачињавање извјештаја о успјешности реализованих манифестација; достављање Влади Црне Горе извјештаје; припремање и реализација програма за културни и наутички туризам; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности.