Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom

Datum objave: 28.04.2017 11:57 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


4. Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja Strategije razvoja turizma; predlaže strateške i dugoročne planove, projekte i programe u oblasti turizma; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti turizma; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike iz oblasti turizma i ugostiteljstva; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i implementacije strateških planova i programa drugih programa u pravcu unapređenja ljudskih resursa u turizmu; koordiniranje poslovima u vezi definisanja predloga mjera za usklađivanje programa obrazovanja sa potrebama turističke privrede i predloga mjera i aktivnosti vezano za obrazovanje kadrova u cilju rješavanja problema deficitarnih zanimanja u sektoru turizma; učestvovanje u pripremi nacionalnih strateških dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam; pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa sa aspekta nadležnosti sektora; pruža stručnu pomoć i podstiče donošenje planova nižeg reda iz oblasti turizma; praćenje razvojnih i drugih dokumenta i politike ostalih privrednih djelatnosti koje utiču na turizam; praćenje turističkih tokova na domaćem i inostranom tržištu; praćenja rezultata poslovanja turističke privrede, finansijskih efekata i rezultata poslovanja; projekciju razvoja smještenih kapaciteta; pripremu godišnjih akcionih planova za pripremu turističkih sezona i praćenje njihove realizacije; praćenje rada i saradnja sa udruženjima u turističkom sektoru; saradnja sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou; saradnja sa relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti statistike; saradnju sa NTO CG; izradu izvještaja i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; koordiniranje izrade satelitskog obračuna efekata turizma; koordiniranje pripreme i izrade izvještaja o poslovanju hotelijerstva; praćenje i analiziranje globalnog razvoja, kretanja, karakteristika i promjene turističke ponude i tražnje na domaćem i inostranom tržištu; praćenje i analiziranje karakteristika, kretanja, značaja i potencijala pojedinih turističkih tržišta i segmenata tražnje; praćenje trendova na inostranim tržištima i u tom smislu pokreće izradu analiza i istraživanja; definisanje predloga za uvođenje standard iz djelokruga nadležnosti Direktorata; pripremanje periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz dejlokruga nadležnosti Direktorata; saradnju s nadležnim i drugim institucijama u izradi i implementaciji zajedničkih projekata i programa koji unaprijeđuju posebne oblike turizma; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti Direktorata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti Direktorata; učestvovanje u izradi i davanje misljenja na dokumenata prostornog uređenja i građenja koji se odnose na turizam, praćenje stanja u prostoru vezano za turizam; učešće u izradi i sprovodjenju strateških dokumenta, planova, projekata i studija iz oblasti zaštite životne sredine u dijelu koji se odnosi na turizam,praćenje i učestvovanje u aktivnostima koje se odnose na klimatske promjene i energetsku efikasnost u dijelu koji se odnsi na turizam; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; saradnja sa Direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima;učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti;koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; IPA projekti i evropske integracije; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktora i drugih izvora iz djelokruga nadležnosti i drugi poslovi u skladu sa propisima; predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja posebnih oblika turizma; predlaganje mjera za povezivanje turizma i poljoprivrede; uspostavljanje saradnje sa međunarodnim i donatorskim institucijama u pravcu razvoja posebnih oblika turizma; predlaganje mjera za podsticanje razvoja i diverzifikacije turističke ponude; preduzimanje mjera i aktivnosti na produženju turističke sezone; realizaciju projekata i saradnju sa partnerima na planu izgradnje turističke infrastrukture za razvoj posebnih oblika turizma iz djelokruga Direktorata; pripremanje periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti Direktorata;

4.1. Direkcija za turističku strategiju i politiku vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja Strategije razvoja turizma; predlaganje strateške i dugoročne planove, projekte i programe u oblasti turizma; praćenje turističkih tokova na domaćem i inostranom tržištu; praćenje rezultata poslovanja turističke privrede, finansijskih efekata i rezultata poslovanja; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i implementacije strateških planova i programa drugih programa u pravcu unapređenja ljudskih resursa u turizmu; pripremu godišnjih akcionih planova za pripremu turističkih sezona i praćenje njihove realizacije; saradnju sa relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti statistike; saradnju sa NTO CG; izradu izvještaja i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; koordiniranje izradom satelitskog obračuna efekata turizma na ukupni razvoj privrede; koordiniranje pripreme i izrade izvještaja o poslovanju hotelijerstva; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih izvora iz djelokruga nadležnosti, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima

4.2. Direkcija za posebne obilke turizma i turističku infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na: učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih izvora iz djelokruga nadležnosti, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; predlaganje mjera i realizacija projekata u pravcu razvoja posebnih oblika turizma kao što je turizam zasnovan na prirodu, nautički, kulturni turizam, vjerski, ekoturizam, zdravstveni, etnogastronomski, kongresni, seoski turizam, sportski turizam, avanturistički i dr.; predlaganje mjera u pravcu turističke valorizacije zaštićenih prirodnih dobara, sa posebnim akcentom na unaprijeđenje turističke ponude nacionalnih parkova; predlaganje mjera za povezivanje sektora turizma i poljoprivrede; koordiniranje implementacije strateških i dugoročnih planova za razvoj posebnih oblika turizma; predlaganje i koordiniranje implementacije godišnjih planova razvoja posebnih oblika turizma na osnovu utvrđenih strateških smjernica; predlaganje mjera za podsticanje razvoja i diverzifikacije turističke ponude u pravcu smanjivanja razlika između sjevernog i južnog regiona; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg preduzetništva, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj preduzetništva; razvija različite oblike podrške malom i srednjem preduzetništvu na osnovu strateških dokumenata, planova i mjera Vlade Crne Gore o razvoju maloga biznisa; podsticanje, usmjeravanje i olakšavanje razvoja malog porodičnog biznisa; praćenje rada i saradnja sa strukovnim udruženjima u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga podsticajnih programa za razvoj preduzetništva ciljnih grupa (mali hoteli, kampovi, i dr.); preduzimanje mjera i aktivnosti na produženju turističke sezone; realizovanje projekata i saradnja sa partnerima na planu izgradnje turističke infrastrukture (turistička signalizacija, odmorišta, skloništa, vidikovci, kampovi, i sl.) za razvoj posebnih oblika turizma; definisanje predloga za donošenje podsticajnih mjera u oblasti posebnih oblika turizma;

4.2.1. Odsjek za praćenje i razvoj festivalske scene vrši poslove koji se odnose na: realizaciju festivala, komunikaciju sa Projekt manadžerom, direktorom festivala, menadžerom produkcije, Infra manager u poslovima projektovanja mape festivala, usaglasavanja programa i nivoa festivalske produkcije, komunikacije sa državnim institucijama i institucijama lokalne samouprave,kordinisanje sa svim timovima na pripremi i realizaciji festivala.