Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu

Datum objave: 27.12.2017 11:45 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


5. Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu vrši poslove koji se odnose na: predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike iz oblasti turizma i ugostiteljstva; uvodjenje kvaliteta u skladu sa medjunarodnim standardima; praćenje medjunarodnih standarda i propisa o klasifikaciji i standardizaciji i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; predlaganje mjera za unapredjenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitet usluga; predlaganje i izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet; sprovodjenje postupka kategorizacije objekata; praćenje stanja kategorisanih objekata; izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet; provodjenje postupka za dodjelu kvaliteta; pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije razvojnih projekata u turizmu; predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja procesa privatizacije; izrada propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva i drugih oblasti koje se odnose na turizam; praćenje zakonskih i drugih medjunarodnih propisa, kao i propisa drugih zemalja iz oblasti turizma, predlaganje politike razvoja bilateralne i multilateralne saradnje, kao i mjera za njeno sprovođenje vezanih za turizam i ugostiteljstvo; izradu i praćenje sprovodjenja medjunarodnih ugovora, predlaganje i koordiniranje aktivnosti i učešće u radu WTO i drugih medjunarodnih organizacija i partnerstava, kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu, pripremanje podloga za izradu i zaključivanje bilateralnih, regionalnih i multilateralnih ugovora u oblasti turizma; sprovođenje aktivnosti i obaveza iz procesa pridruživanja i pristupanja Crne Gore u EU u oblasti turizma; preduzimanje mjera i aktivnosti usmjerenih na unapredjenje dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije, promovisanje djelatnosti Direktorata; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; predlaže mjere i aktivnosti za obrazovanje kadrova u sektoru turizma i ugostiteljstva praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; učešće u planiranju i programiranju sredstva iz državnog budžeta i drugih izvora shodno posebnim propisima za oblast turizma; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; saradnju sa NTO iz nadležnosti direktorata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktorata i drugi poslovi u skladu sa propisima.

5.1. Direkcija za turistički razvoj, unapređenje konkurentnosti u turizmu vrši poslove koji se odnose na: izradu medjunarodnih standarda koji se odnose na kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata; uvodjenje kvaliteta u skladu sa medjunarodnim standardima; praćenje medjunarodnih standarda i propisa o klasifikaciji i standardizaciji i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; praćenje stanja kategorisanih objekata;; predlaganje mjera za unapredjenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitet usluga; predlaganje i izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet; provodjenje postupka za dodjelu kvaliteta; davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i upustvo vezano za primjenu standarda i provodjenje propisa vezano za klasifikaciju i kategorizaciju; praćenje medjunarodnih standarda i propisa konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; izrada propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva i drugih oblasti koje se odnose na turizam; praćenje zakonskih i drugih medjunarodnih propisa, kao i propisa drugih zemalja iz oblasti turizma, pripremanje odgovora i izjašnjavanja nadležnim organima i sudovima; saradnju sa međunarodnim organizacijama u nadležnosti Direkcije; saradnju sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou i strukovnim udruženjima iz oblasti direktorata; saradnju sa NTO CG iz djelokruga nadležnosti direktorata; pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti direktorata; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova direktorata; priprema i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata; izrada informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.

5.1.1. Odsjek za propise vrši poslove koji se odnose na: predlaganje i izradu medjunarodnih standarda koji se odnose na kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata; predlaganje mjera za unapredjenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvaliteta usluga; predlaganje i izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet; sprovodjenje postupka za dodjelu kvaliteta; izrada propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva i drugih oblasti koje se odnose na turizam; praćenje zakonskih i drugih medjunarodnih propisa, kao i propisa drugih zemalja iz oblasti turizma; davanje stručnih mišljenja vezano za primjenu zakona i drugih propisa i oblasti turizma i ugostiteljstva; pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih propisa; davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i upustava vezano za primjenu standarda i sprovodjenje propisa vezano za klasifikaciju i kategorizaciju; praćenje stanja kategorisanih objekata; praćenje medjunarodnih standarda i propisa konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji;; predlaganje i koordiniranje aktivnosti i učešće u radu WTO i drugih medjunarodnih organizacija i partnerstava, kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu, iniciranje i učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz oblasti turizma; pripremanje podloga za izradu i zaključivanje bilateralnih, regionalnih i multilateralnih ugovora u oblasti turizma; preduzimanje mjera i aktivnosti usmjerenih na unapredjenje dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije, pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti Direktorata; vođenje službenih evidencija; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata, izradu informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima.

5.1.2. Odsjek za međunarodnu saradnju vrši poslove koji se odnose na: saradnju sa nadležnim organima i institucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i praćenje aktivnosti ovih organa u procesu pridruživanja EU iz djelokruga nadležnosti direktorata, sprovođenje aktivnosti i obaveza iz procesa pridruživanja i pristupanja u oblasti turizma; praćenje politika, programa, uslova, postupaka i procedura finansiranja iz izvora EU i drugih međunarodnih izvora finansiranja iz oblasti turizma; saradnju sa institucijama nadležnim za fondove za pretpristupnu pomoć EU i međunarodnim finansijskim institucijama; komunikaciju i koordiniranje saradnje sa Ministarstvom za evropske poslove i Ministarstvom za vanjske poslove, Delegacijom EU u Podgorici, institucijama EU i predstavnicima institucija EU, u oblasti turizma; praćenje, usmjeravanje i definisanje politike međunarodne saradnje za oblasti u nadležnosti Direktorata i to na multilateralnom, regionalnom i bilateralnom nivou djelovanja; predlaganje, koordiniranje aktivnosti i učešće u radu UNWTO i drugih međunarodnih organizacija i partnerstava, kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; pripremanje podloga za izradu i zaključivanje bilateralnih, regionalnih i multilateralnih ugovora u oblasti turizma i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz oblasti turizma; saradnju sa nadležnim organima i institucijama u cilju unapređenja dostupnosti i povezanosti Crne Gore kao turističke destinacije; učestvuje u izradi informacija, mišljenja i drugih materijala, kao i pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji aktivnosti iz djelokruga nadležnosti Odjeka; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti Direktorata; druge poslove u skladu sa propisima.

5.2. Direkcija za praćenje investicionih projekata i ugostiteljstvo vrši poslove koji se odnose na: pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije projekata u turizmu; praćenje propisa koji uređuju pitanja ulaganja; predlaganje razvojnih mjera usmjerenih na ubrzanje investicionih aktivnosti u sektoru turizma; saradnju sa drugim državnim i lokalnim organima u pravcu podsticanja i usmjeravanja realizacije projekata u turizmu; predlaganje mjera i aktivnosti u pravcu ubrzanja procesa realizacije projekata u planiranim turističkim zonama, pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja u postojeća preduzeća ili o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu; saradnju sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou i strukovnim udruženjima iz oblasti turizma; predlaganje i koordiniranje politike razvoja medjunarodne saradnje i saradnje sa EU, kao i mjera za njeno unapredjenje, predlaganje i koordiniranje politike razvoja bilateralne i multilateralne saradnje, kao i mjera za njeno sprovođenje; aktivnosti vezanih za evropske poslove i medjunarodne fondove i projekte iz oblasti turizma, saradnju sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva I donatorskim organizacijama iz oblasti turizma; prikupljanje i pripremu materijala i upitnika za međunarodne organizacije; praćenje politike, programa, uslova, postupaka i procedura finansiranja iz izvora EU i drugih međunarodnih izvora finansiranja iz oblasti turizma; predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja procesa privatizacije, predlaganje mjera za unapredjenje i bolje korišćenje prostornih turističkih potencijala, davanje mišljenja na plansku dokumentaciju, davanje predloga i definisanje kriterijuma za turističke zone; razvoj turističkih mjesta i područja; uslove privređivanja u turizmu i ugostiteljstvu; realizaciju i praćenje investicionih tokova u turizmu; promociju i praćenje investicija u turizmu; praćenje propisa koji uređuju pitanje ulaganja i predlaže mjere podsticanja investicionih aktivnosti u turizmu; predlaganje mjera za unapredjenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitet usluga; predlaganje i izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet; sprovodjenje postupka kategorizacije objekata; saradnju sa međunarodnim organizacijama u nadležnosti Direkcije; saradnju sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou i strukovnim udruženjima iz oblasti direktorata; saradnju sa NTO CG iz djelokruga nadležnosti direktorata; pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti direktorata; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova direktorata; priprema i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata; izrada informacija, izvještaja i obavljanje drugih poslova u skladu sa propisima; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata, izradu informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direktorata; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.”