Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za turistički razvoj i standarde

Datum objave: 28.04.2017 11:59 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


3. Direktorat za turistički razvoj i standarde vrši poslove koji se odnose na: razvoj turističkih mjesta i područja; uslove privređivanja u turizmu i ugostiteljstvu; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti turističkog razvoja; promociju i praćenje investicija u turizmu; praćenje propisa koji uređuju pitanje ulaganja i predlaže mjere podsticanja investicione aktivnosti u turizam,pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije razvojnih projekata u turizmu ,predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja procesa privatizacije; izradu nacrta, prijedloga zakona i drugih propisa; sprovodjenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti turizma; uvodjenje sistema kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima; definisanje, razvoj, implementaciju i kontrolu standarda u oblasti turizma i ugostiteljstva; kategorizaciju i klasifikaciju ugostiteljskih objekata;vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; saradnju sa sudovima, predlaganje politike razvoja bilateralne i multilateralne saradnje, kao i mjera za njeno sprovođenje vezanih za turizam; izradu i praćenje sprovodjenja medjunarodnih ugovora, predlaganje i koordiniranje aktivnosti i učešće u radu WTO i drugih medjunarodnih organizacija i partnerstava, kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu, iniciranje i učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz oblasti turizma; pripremanje podloga za izradu i zaključivanje bilateralnih, regionalnih i multilateralnih ugovora u oblasti turizma; sprovođenje aktivnosti i obaveza iz procesa pridruživanja i pristupanja u oblasti turizma; saradnju sa nadležnim organima i institucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i praćenje aktivnosti ovih organa u procesu pridruživanja EU, predlaganje zakonskih i drugih propisa u poboljšanja uslova dolaska stranih turista, praćenje zakonskih i drugih medjunarodnih propisa, kao i propisa drugih zemalja iz oblasti turizma, preduzimanje mjera i aktivnosti usmjerenih na unapredjenje dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije, promovisanje djelatnosti Direktorata; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti;izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima;vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; učešće u planiranju i programiranju sredstva iz državnog budžeta i drugih izvora shodno posebnim propisima za oblast turizma; saradnja sa Direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti;koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; saradnju sa NTO iz nadležnosti direktorata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta , obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktorata i drugi poslovi u skladu sa propisima.

3.1. Direkcija za standarde u oblasti turizma vrši poslove koji se odnose na: predlaganje i koordiniranje izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa;obezbeđivanje sprovodjenja zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti turizma; saradnju sa sudovima,izradu nacrta i predloga zakona iz oblasti turizma; izradu i donošenje podzakonskih propisa; pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih propisa; definisanje uslova privređivanja u turizmu; praćenje uslova dolaska stranih turista, praćenje zakonskih i drugih medjunarodnih propisa, kao i propisa drugih zemalja iz oblasti turizma, vodjenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka; donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; postupanje po predstavkama i pritužbama; pripremanje odgovora i izjašnjavanja nadležnim organima i sudovima; saradnju sa međunarodnim organizacijama u nadležnosti Direkcije; saradnju sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou i strukovnim udruženjima iz oblasti direktorata; saradnju sa NTO CG iz djelokruga nadležnosti direktorata; pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti direktorata; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova direktorata; priprema i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata; izrada informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.

3.1.1. Odsjek za standarde i propise, vrsi poslove koji se odnose na predlaganje i koordiniranje izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa;obezbeđivanje sprovodjenja zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti turizma; saradnju sa sudovima,izradu nacrta i predloga zakona iz oblasti turizma i ugostiteljstva; izradu i donošenje podzakonskih propisa; staranje o uskladjenosti zakona, drugih propisa i opštih akata u postupku pripreme sa Ustavom i pravnim sistemom; pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih propisa; predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja procesa privatizacije, definisanje uslova privređivanja u turizmu i ugostiteljstvu; praćenje uslova dolaska stranih turista, praćenje zakonske i druge medjunarodne propise, kao i propise drugih zemalja iz oblasti turizma, predlaganje i koordiniranje aktivnosti i učešće u radu WTO i drugih medjunarodnih organizacija i partnerstava, kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu, iniciranje i učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz oblasti turizma; pripremanje podloga za izradu i zaključivanje bilateralnih, regionalnih i multilateralnih ugovora u oblasti turizma; saradnju sa nadležnim organima i institucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i praćenje aktivnosti ovih organa u procesu pridruživanja EU iz djelokruga nadležnosti direktorata, sprovođenje aktivnosti i obaveza iz procesa pridruživanja i pristupanja u oblasti turizma; predlaganje zakonskih i drugih propisa u poboljšanju uslova dolaska stranih turista, preduzimanje mjera i aktivnosti usmjerenih na unapredjenje dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije, pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti Direktorata; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata, izradu informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima.

3.1.2. Odsjek za upravni postupak, vrši poslove koji se odnose na izvršavanje zakona i drugih propisa u vezi sa upravnim postupkom; obezbijeđivanje izvršenja zakona i drugih propisa; vođenje upravnog postupka i odlučivanje; vođenje službenih evidencija; vodjenje centralnog turističkog registra, prijem, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta kao i daktilografski poslovi vezani za djelokrug rada odsjeka; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata, izradu informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima.

3.2. Direkcija za ugostiteljstvo, turistički razvoj i investicione projekte vrši poslove koji se odnose na: predlaganje i koordiniranje izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u oblasti ugostiteljstva; obezbeđivanje sprovodjenja zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti ugostiteljstva; saradnju sa sudovima, izradu nacrta i predloga zakona iz oblasti ugostiteljstva; izradu i donošenje podzakonskih propisa; pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih propisa; definisanje uslova privređivanja u ugostiteljstvu; pripremu i izradu propisa za standarde; vođenje postupaka kategorizacije objekata; vođenje evidencije svih kategorisanih objekata po vrstama i kategorijama; davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i uputstava vezano za primjenu standarda i provođenje propisa vezano za klasifikaciju i kategorizaciji; praćenje stanje kategorisanih objekata; praćenje međunarodnih standarda i propisa konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; vodjenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka; donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; postupanje po predstavkama i pritužbama; pripremanje odgovora i izjašnjavanja nadležnim organima i sudovima; saradnju sa međunarodnim organizacijama u nadležnosti Direkcije; saradnju sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou i strukovnim udruženjima iz oblasti direktorata; saradnju sa NTO CG iz djelokruga nadležnosti direktorata; pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o realizaciji planova iz djelokruga nadležnosti direktorata; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova direktorata; priprema i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata; izrada informacija, izvještaja i obavljanje drugih poslova u skladu sa propisima; razvoj turističkih mjesta i područja; uslove privređivanja u turizmu i ugostiteljstvu; realizaciju i praćenje investicionih tokova u turizmu; promociju i praćenje investicija u turizmu; praćenje propisa koji uređuju pitanje ulaganja i predlaže mjere podsticanja investicione aktivnosti u turizam,pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije razvojnih projekata u turizmu , praćenje propisa koji uređuju pitanja ulaganja; predlaganje razvojnih mjera usmjerenih na ubrzanje »green field« investicionih aktivnosti u sektoru turizma; saradnju sa drugim državnim i lokalnim organima u pravcu podsticanja i usmjeravanja realizacije »green field« projekata u turizmu; predlaganje mjera i aktivnosti u pravcu ubrzanja procesa realizacije projekata u planiranim turističkim zonama (brownfield projekti); pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja u postojeća preduzeća ili o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu; saradnju sa nadležnim organima na lokalnom i državnom nivou i strukovnim udruženjima iz oblasti turizma;predlaganje i koordiniranje politike razvoja medjunarodne saradnje i saradnje sa EU, kao i mjera za njeno unapredjenje, predlaganje i koordiniranje politike razvoja bilateralne i multilateralne saradnje, kao i mjera za njeno sprovođenje; aktivnosti vezanih za evropske poslove i medjunarodne fondove i projekte iz oblasti turizma, saradnju sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva I donatorskim organizacijama iz oblasti turizma; prikupljanje i pripremu materijala i upitnika za međunarodne organizacije; praćenje politike, programa, uslova, postupaka i procedura finansiranja iz izvora EU i drugih međunarodnih izvora finansiranja iz oblasti turizma; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti direktorata, izradu informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direktorata; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisimaizrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.