Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму

Датум објаве: 08.05.2020 11:45 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


5. Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму врши послове који се односе на: предлагање и спровођење системских мјера и мјера текуће економске политике из области туризма и угоститељства; пружање информација домаћим и страним инвеститорима о могућностима улагања, усмјеравање и подстицање реализације развојних пројеката у туризму; предлагање активности и мјера у циљу убрзања процеса приватизације; израда прописа из области туризма и угоститељства и других области које се односе на туризам; праћење законских и других међународних прописа, као и прописа других земаља из области туризма; увођење квалитета у складу са међународним стандардима; праћење међународних стандарда и прописа о класификацији, стандардизацији и категоризацији угоститељских и туристичких објеката; предлагање мјера за унапређење и побољшање техничких и других стандарда и квалитета услуга; предлагање и израда прописа о додјели посебних ознака за квалитет; спроводјење поступка категоризације објеката; праћење стања категорисаних објеката; спроводјење поступка за додјелу квалитета; предлагање политике развоја билатералне и мултилатералне сарадње, као и мјера за њено спровођење везаних за туризам и угоститељство; припремање подлога за израду и закључивање билатералних, регионалних и мултилатералних уговора у области туризма и праћење њиховог спровођења; предлагање и координирање активности и учешће у раду УНWТО, ЕУ и других међународних организација и партнерстава, као и регионалних асоцијација и иницијатива у туризму; спровођење активности и обавеза из процеса придруживања и приступања Црне Горе ЕУ у области туризма; координација и спроводјење активности за транспозицију и имплементацију правне тековине ЕУ за област туризма и угоститељства, предузимање мјера и активности усмјерених на унапређење доступности Црне Горе као туристичке дестинације, промовисање дјелатности Директората; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; планирање и припрема апликација за претприступне врсте ЕУ помоћи, планирање, припрема и реализација ИПА пројеката за област туризма; (; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; давање стручних упутстава и мишљења; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; учешће у планирању и програмирању средства из државног буџета и других извора сходно посебним прописима за област туризма; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; координација са Канцеларијом за људске ресурсе; сарадњу са НТО из надлежности директората; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Директората и други послови у складу са прописима.

5.1. Дирекција за туристички развој и унапређење конкурентности у туризму врши послове који се односе на: израду прописа из области туризма и угоститељства и других области које се односе на туризам; праћење законских и других међународних прописа, као и прописа других земаља из области туризма; израду међународних стандарда који се односе на категоризацију угоститељских и туристичких објеката; уводјење квалитета у складу са међународним стандардима; праћење међународних стандарда и прописа о класификацији и стандардизацији и категоризације угоститељских и туристичких објеката; предлагање мјера за унапређење и побољшање техничких и других стандарда и квалитет услуга; предлагање и израда прописа о додјели посебних ознака за квалитет; спроводјење поступка за додјелу квалитета; давање стручних мишљења, објашњења и упутстава везано за примјену стандарда и спроводјење прописа везано за класификацију и категоризацију; давање стручних мишљења везано за примјену закона и других прописа и области туризма и угоститељства; припремање мишљења на нацрте и предлоге закона и подзаконских прописа; давање стручних мишљења, објашњења и упустава везано за примјену стандарда и спровођење прописа везано за класификацију и категоризацију; праћење стања категорисаних објеката; праћење међународних стандарда и прописа конкурентских туристичких земаља о разврставању и; припремање одговора и изјашњавања надлежним органима и судовима; сарадњу са надлежним органима и институцијама у вези са процесом приступања ЕУ и праћење активности ових органа у процесу придруживања ЕУ из дјелокруга надлежности директората, спровођење активности и обавеза из процеса придруживања и приступања у области туризма; праћење политика, програма, услова, поступака и процедура финансирања из извора ЕУ и других међународних извора финансирања из области туризма; сарадњу са институцијама надлежним за фондове за претприступну помоћ ЕУ и међународним финансијским институцијама; комуникацију и координирање сарадње са Канцеларијом за европске интеграције и Министарством за вањске послове, Делегацијом ЕУ у Подгорици, институцијама ЕУ и представницима институција ЕУ, у области туризма; праћење, усмјеравање и дефинисање политике међународне сарадње за области у надлежности Директората и то на мултилатералном, регионалном и билатералном нивоу дјеловања; предлагање, координирање активности и учешће у раду УНWТО и других међународних организација и партнерстава, као и регионалних асоцијација и иницијатива у туризму; припремање подлога за израду и закључивање билатералних, регионалних и мултилатералних уговора у области туризма и учествовање у припреми и спровођењу међународних билатералних уговора и споразума из области туризма; сарадњу са надлежним органима на локалном и државном нивоу и струковним удружењима из области директората; сарадњу са НТО ЦГ из дјелокруга надлежности директората; припрему периодичних и годишњих извјештаја о реализацији планова из дјелокруга надлежности директората; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности послова директората; припрема и достављање података за вођење и ажурирање сајта; промовисање дјелатности директората; израда информација, извјештаја и друге послове у складу са прописима; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности Директората и други послови у складу са прописима.

5.1.1.Одсјек за прописе врши послове који се односе на: израду прописа из области туризма и угоститељства и других области које се односе на туризам; праћење законских и других међународних прописа, као и прописа других земаља из области туризма; предлагање и израду међународних стандарда који се односе на категоризацију угоститељских и туристичких објеката; предлагање мјера за унапређење и побољшање техничких и других стандарда и квалитета услуга; предлагање и израда прописа о додјели посебних ознака за квалитет; спровођење поступка за додјелу квалитета; давање стручних мишљења везано за примјену закона и других прописа и области туризма и угоститељства; припремање мишљења на нацрте и предлоге закона и подзаконских прописа; давање стручних мишљења, објашњења и упустава везано за примјену стандарда и спровођење прописа везано за класификацију и категоризацију; праћење стања категорисаних објеката; праћење међународних стандарда и прописа конкурентских туристичких земаља о разврставању и категоризацији учествовање у припреми и спровођењу међународних билатералних уговора и споразума из области туризма; припремање подлога за израду и закључивање билатералних, регионалних и мултилатералних уговора у области туризма;, припрему периодичних и годишњих извјештаја о реализацији планова из дјелокруга надлежности Одсјека; вођење службених евиденција; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта; промовисање дјелатности директората, израду информација, извјештаја и друге послове у складу са прописима.

5.1.2.Одсјек за међународну сарадњу врши послове који се односе на: сарадњу са надлежним органима и институцијама у вези са процесом приступања ЕУ и праћење активности ових органа у процесу придруживања ЕУ из дјелокруга надлежности директората, спровођење активности и обавеза из процеса придруживања и приступања у области туризма; праћење политика, програма, услова, поступака и процедура финансирања из извора ЕУ и других међународних извора финансирања из области туризма; сарадњу са институцијама надлежним за фондове за претприступну помоћ ЕУ и међународним финансијским институцијама; комуникацију и координирање сарадње са Министарством за европске послове и Министарством за вањске послове, Делегацијом ЕУ у Подгорици, институцијама ЕУ и представницима институција ЕУ, у области туризма; имплементацију ИПА програма из области туризма; припрему и имплементацију ИПА пројеката из области туризма, сарадњу са имплементационим тијелом приликом израде/финализације тендерске документације у оквиру ИПА програма; праћење, усмјеравање и дефинисање политике међународне сарадње за области у надлежности Директората и то на мултилатералном, регионалном и билатералном нивоу дјеловања; предлагање, координирање активности и учешће у раду УНWТО и других међународних организација и партнерстава, као и регионалних асоцијација и иницијатива у туризму; иницирање и учествовање у медјународној и регионалној сарадњи; припремање подлога за израду и закључивање билатералних, регионалних и мултилатералних уговора у области туризма и учествовање у припреми и спровођењу међународних билатералних уговора и споразума из области туризма; сарадњу са надлежним органима и институцијама у циљу унапређења доступности и повезаности Црне Горе као туристичке дестинације; учествује у изради информација, мишљења и других материјала, као и припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему периодичних и годишњих извјештаја о реализацији активности из дјелокруга надлежности Одсјека; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта; промовисање дјелатности директората; друге послове у складу са прописима.

5.2. Дирекција за праћење инвестиционих пројеката и угоститељство врши послове који се односе на: пружање информација домаћим и страним инвеститорима о могућностима улагања, усмјеравање и подстицање реализације развојних пројеката у туризму; праћење прописа који уређују питања улагања; предлагање развојних мјера усмјерених на убрзање инвестиционих активности у сектору туризма; сарадњу са другим државним и локалним органима у правцу подстицања и усмјеравања реализације пројеката у туризму; предлагање мјера и активности у правцу убрзања процеса реализације пројеката у планираним туристичким зонама (броwнфиелд пројекти); пружање информација домаћим и страним инвеститорима о могућностима улагања у постојећа предузећа или о могућностима развоја нових пројеката у туризму; сарадњу са надлежним органима на локалном и државном нивоу и струковним удружењима из области туризма; сарадњу са НВО и другим организацијама цивилног друштва и донаторским организацијама из области туризма; прикупљање и припрему материјала и упитника за међународне организације; праћење политике, програма, услова, поступака и процедура финансирања из извора ЕУ и других међународних извора финансирања из области туризма; предлагање активности и мјера у циљу убрзања процеса приватизације, координирање и спровођење појединачних програма подстицаја туристичке и угоститељске дјелатности; предлагање мјера за унапређење и боље коришћење просторних туристичких потенцијала, давање мишљења на планску документацију; давање предлога и дефинисање критеријума за туристичке зоне; развој туристичких мјеста и подручја; услове привређивања у туризму и угоститељству; реализацију и праћење инвестиционих токова у туризму; промоцију и праћење инвестиција у туризму; праћење прописа који уређују питање улагања и предлаже мјере подстицања инвестиционих активности у туризму; предлагање мјера за унапређење и побољшање техничких и других стандарда и квалитет услуга; предлагање и израда прописа о додјели посебних ознака за квалитет; спроводјење поступка категоризације објеката; праћење стања категорисаних објеката; сарадњу са међународним организацијама у надлежности Дирекције; сарадњу са надлежним органима на локалном и државном нивоу и струковним удружењима из области директората; сарадњу са НТО ЦГ из дјелокруга надлежности директората; припрему периодичних и годишњих извјештаја о реализацији планова из дјелокруга надлежности директората; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности послова директората; припрема и достављање података за вођење и ажурирање сајта; промовисање дјелатности директората; израда информација, извјештаја и обављање других послова у складу са прописима; праћење најбоље међународне праксе и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.