Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za građevinarstvo

Datum objave: 28.04.2017 12:01 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


2. Direktorat za građevinarstvo vrši poslove koji se odnose na: vođenje razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; unaprjeđenje poslovnog ambijenta u oblasti građevinarstva; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti građevinarstva; unaprjeđenje aseizmičkog projektovanja i građenja; izradu strategija, programa i projekata iz oblasti izgradnje objekata i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata i građevinskih proizvoda; učestvovanje u pripremi i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa, koje pripremaju drugi organi; davanje predloga za donošenje crnogorskih standarda iz oblasti građevinarstva; praćenje procesa pristupanja EU; usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti sektora građevinarstva; donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; izdavanje, ovjeru, oduzimanje licenci i poništavanje ovjere licenci za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; vođenje drugostepenog upravnog postupka; izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata; praćenje i proučavanje uslova privređivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata u oblasti izgradnje objekata i predlaganje mjera tekuće razvojne politike, kao i analiziranje njihovog uticaja na ekonomski položaj privrednih subjekata iz ove oblasti; praćenje i analiza kvaliteta usluga u građevinarstvu; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti sektora i u skladu sa tim predlaganje mjera; praćenje primjene novih tehnologija i najboljih rješenja iz oblasti građevinarstva, posebno usmjerenih u pravcu EKO rješenja; izdavanje urbanističko-tehničkih uslova; izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, kao i rješenja za tehničke preglede objekata; saradnju sa drugim institucijama koje učestvuju u izdavanju urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola; međunarodnu i regionalnu saradnju u oblasti izgradnje objekata; nadzor nad institucijama iz svog resora nad kojim upravni nadzor vrši Ministarstvo; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta,promovisanje djelatnosti sektora; vođenje i ažuriranje registra licenci; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; izradu informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; pripremu i vođenje projekata i programa iz oblasti izgradnje objekata; pripremu i vođenje projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti izgradnje objekata u komunikaciji i koordinaciji sa direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju; ostvarivanje saradnje sa drugim organizacionim jedinicama, u cilju prikupljanja i objedinjavanja podataka za izradu informacija iz Ministarstva; komunikaciju i koordinaciju sa direktoratom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj.

2.1. Direkcija za strateški razvoj građevinarstva vrši poslove koji se odnose na: vođenje razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; izradu strategija, programa i projekata iz oblasti izgradnje objekata i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu informacija, izvještaja; praćenje zakonske regulative u oblasti izgradnje objekata i građevinskih proizvoda; davanje predloga za donošenje crnogorskih standarda iz oblasti građevinarstva; praćenje primjene novih tehnologija i najboljih rješenja iz oblasti građevinarstva, posebno usmjerenih u pravcu EKO rješenja; unaprijeđenje poslovnog ambijenta; unaprjeđenje aseizmičkog planiranja, projektovanja i građenja; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti građevinarstva i u skladu sa tim predlaganje mjera; međunarodnu i regionalnu saradnju iz oblasti izgradnje objekata; praćenje i proučavanje uslova privređivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata u oblasti izgradnje objekata i predlaganje mjera tekuće razvojne politike i analiziranje njihovog uticaja na ekonomski položaj privrednih subjekata iz ove oblasti; praćenje i analiza kvaliteta usluga u građevinarstvu; praćenje i unaprijeđenje kadrovskog potencijala u oblasti građevinarstva; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unaprijeđenja rada u ovoj djelatnosti; učestvovanje u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; monitoring i vođenje registra licenci; monitoring i vođenje registra tehničke dokumentacije; monitoring i vođenje registra izdatih urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola; učešće u nadzoru nad institucijama iz svog resora nad kojim upravni nadzor vrši Ministarstvo; komunikaciju sa direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; pripremu i vođenje projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata.

2.2. Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni upravni postupak iz oblasti gradjevinarstva vrši poslove koji se odnose na: izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata i građevinskih proizvoda; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; praćenje zakonske regulative u oblasti izgradnje objekata; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti građevinarstva i u skladu sa tim predlaganje mjera; obradu upravnih akata iz nadležnosti Direkcije; postupanje u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; vođenje drugostepenog upravnog postupka; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; izradu informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima; nadzor nad institucijama iz svog resora nad kojim upravni nadzor vrši Ministarstvo; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; učestvovanje u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti izgradnje objekata u komunikaciji i koordinaciji sa direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata.

2.3. Direkcija za izdavanje dozvola vrši poslove koji se odnose na: izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, rješenja za tehničke preglede objekata; obradu upravnih akata iz nadležnosti Direkcije; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; saradnju sa drugim institucijama koje učestvuju u izdavanju građevinskih i upotrebnih dozvola; učestvovanje u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata; praćenje zakonske regulative u oblasti izgradnje objekata; učešće u davanju mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; komunikaciju i koordinaciju sa direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti izgradnje objekata; učestvovanje u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; izradu informacija i izvještaja; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata i drugi poslovi u skladu sa propisima.

2.4. Direkcija za izdavanje licenci i urbanističko-tehničkih uslova vrši poslove koji se odnose na: izdavanje i ovjeru licenci za izradu tehničke dokumentacije i praćenje objekata; oduzimanje licenci za izradu tehničke dokumentacije i praćenje objekata, poništavanje ovjerenih licenci za izradu tehničke dokumentacije i praćenja objekata;izdavanje urbanističko-tehničkih uslova iz lokalnih planskih dokumenata; saradnju sa drugim institucijama koje učestvuju u izdavanju urbanističko-tehničkih uslova; obradu upravnih akata iz nadležnosti Direkcije; učestvovanje u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata; praćenje zakonske regulative u oblasti izgradnje objekata; učešće u davanju mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; komunikaciju i koordinaciju sa direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti izgradnje objekata; učestvovanje u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; izradu informacija i izvještaja; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata i drugi poslovi u skladu sa propisima.