Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за грађевинарство

Датум објаве: 13.05.2019 11:55 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


3. Директорат за грађевинарство врши послове који се односе на: вођење развојне и стратешке политике у области грађевинарства и грађевинских производа, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; израду стратегија, програма и пројеката из области грађевинарства и грађевинских производа и праћење њиховог остваривања; израду информација, извјештаја; праћење регулативе у области грађевинарства и грађевинских производа; праћење примјене нових технологија и најбољих рјешења из области грађевинарства и грађевинских производа, посебно усмјерених у правцу ЕКО рјешења; унапријеђење пословног амбијента; унапријеђење асеизмичког планирања, пројектовања и грађења; праћење најбоље међународне праксе у области грађевинарства и грађевинских производа и у складу са тим предлагање мјера; издавање урбанистичко-техничких услова из планских докумената, грађевинских и употребних дозвола; сарадњу са другим институцијама које учествују у издавају урбанистичко-техничких услова, грађевинских и употребних дозвола; обраду управних аката из надлежности Директората; међународну и регионалну сарадњу из области изградње објеката и грађевинских производа; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапријеђења рада у овој дјелатности; учествовање у изради нацрта и предлога закона и других прописа из области грађевинарства и грађевинских производа; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из надлежности Директората; давање стручних упутстава и мишљења; надзор над институцијама из ресора Директората над којим управни надзор врши Министарство; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је пренијето / повјерено вршење јавних овлашћења; израда информација и извјештаја; мониторинг и вођење регистра издатих урбанистичко-техничких услова, грађевинских и употребних дозвола; именовање тијела за оцјену и провјеру постојаности својстава грађевинских прозвода, именовање тијела за издавање техничке оцјене и докумената о оцјени, признавање иностраних исправа и знакова усаглашености којима се потврђује усаглашеност грађевинског прозвода са иностраним техничким прописом; води евиденцију издатих именовања тијелима за техничку оцјену и тијелима за оцјену и провјеру постојаности својстава грађевинских производа; води евиденцију признатих иностраних исправа и знакова усаглашености; води евиденцију издатих докумената о оцјени и докумената о технилкој оцјени; пружање информације о важећим прописима у Црној Гори из области грађевинарства свим заинтересованим странама; надзор над радом институција из свог ресора над којим управни надзор врши Министарство; сарадња и учешће у раду ЕУ тијела, органима Европске комисије (Стални комитет за грађевинарство), овлашћених органа у групи нотификованих тијела и организације за доношење европског документа о оцјени; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења вођење управних поступака и доношење рјешење у складу са Законом о управном поступку; поступање у управним стварима и пословима управног надзора; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Директората; припрему и вођење пројеката и програма европских структурних фондова (ИПА, остали фондови и инструменти); припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; остваривање сарадње са другим организационим јединицама, у циљу прикупљања и обједињавања података за израду информација из Министарства и други послови у складу са прописима.

3.1. Дирекција за развој грађевинарства врши послове који се односе на: вођење развојне и стратешке политике у области грађевинарства и грађевинских производа, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; израду стратегија, програма и пројеката из области грађевинарства и грађевинских производа и праћење њиховог остваривања; израду информација, извјештаја; праћење регулативе у области грађевинарства и грађевинских производа; давање предлога за доношење црногорских стандарда из области грађевинарства и грађевинских производа; праћење примјене нових технологија и најбољих рјешења из области грађевинарства и грађевинских производа, посебно усмјерених у правцу ЕКО рјешења; унапријеђење пословног амбијента; унапријеђење асеизмичког планирања, пројектовања и грађења; праћење најбоље међународне праксе у области грађевинарства и грађевинских производа и у складу са тим предлагање мјера; међународну и регионалну сарадњу из области грађевинарства и грађевинских производа; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапријеђења рада у овој дјелатности; учествовање у изради нацрта и предлога закона и других прописа из области грађевинарства и грађевинских производа; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; давање стручних упутстава и мишљења; мониторинг и вођење регистра издатих урбанистичко-техничких услова, грађевинских и употребних дозвола; учешће у именовању тијела за оцјену и провјеру постојаности својстава грађевинских прозвода, именовању тијела за издавање техничке оцјене и докумената о оцјени признавању иностраних исправа и знакова усаглашености којима се потврђује усаглашеност грађевинског прозвода са иностраним техничким прописом; води евиденцију издатих именовања тијелима за техничку оцјену и тијелима за оцјену и провјеру постојаности својстава грађевинских производа; води евиденцију признатих иностраних исправа и знакова усаглашености; води евиденцију издатих докумената о оцјени и докумената о техничкој оцјени; пружање информације о важећим прописима у Црној Гори из области грађевинарства свим заинтересованим странама; учешће у надзору над институцијама из свог ресора над којим управни надзор врши Министарство; сарадња и учешће у раду ЕУ тијела, органима Европске комисије (Стални комитет за грађевинарство), овлашћених органа у групи нотификованих тијела и организације за доношење европског документа о оцјени; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Дирекције; припрему и вођење пројеката и програма европских структурних фондова (ИПА, остали фондови и инструменти); припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта и други послови у складу са прописима.

3.2. Дирекција за издавање урбанистичко-техничких услова врши послове који се односе на: издавање урбанистичко-техничких услова из планских докумената; сарадњу са другим институцијама које учествују у издавају урбанистичко-техничких услова; обраду управних аката из надлежности Дирекције; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из области Дирекције; учествовање у изради нацрта и предлога закона и других прописа из области изградње објеката; учешће у давању мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; давање стручних упутстава и мишљења; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; израду информација, извјештаја; учешће у међународној и регионалној сарадњи из области изградње објеката; води управни поступак и доноси рјешење у складу са Законом о управном поступку; праћење законске регулативе у области изградње објеката; учествовање у припреми и вођењу пројеката и програма европских структурних фондова (ИПА, остали фондови и инструменти); остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Директората; давање података за вођење и ажурирање сајта; израду информација и извјештаја; промовисање дјелатности из надлежности Директората и други послови у складу са прописима.

3.3. Дирекција за издавање дозвола врши послове који се односе на: издавање грађевинских и употребних дозвола; води управни поступак и доноси рјешење у складу са Законом о управном поступку; обраду управних аката из надлежности Дирекције; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из области Дирекције; сарадњу са другим институцијама које учествују у издавању грађевинских и употребних дозвола; учествовање у изради нацрта и предлога закона и других прописа из области изградње објеката; праћење законске регулативе у области изградње објеката; учешће у давању мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; давање стручних упутстава и мишљења; израду информација, извјештаја; учешће у међународној и регионалној сарадњи из области изградње објеката; учествовање у припреми и вођењу пројеката и програма европских структурних фондова (ИПА, остали фондови и инструменти); остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Директората; давање података за вођење и ажурирање сајта; промовисање дјелатности из надлежности Директората и други послови у складу са прописима.

3.4. Дирекција за нормативно правне послове врши послове који се односе на: израду нацрта и предлога закона и других прописа из области изградње објеката и грађевинских производа; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; праћење законске регулативе у области изградње објеката и грађевинских производа; обраду управних аката из надлежности Директората; поступање у управним стварима и пословима управног надзора; израду информација, извјештаја; именовање тијела за оцјену и провјеру постојаности својстава грађевинских производа; именовање тијела за издавање техничке оцјене и документа о оцјени; признавање иностраних исправа и знакова усаглашености којима се потврђује усаглашеност грађевинског производа са иностраним техничким прописом; пружање информације о важећим прописима у Црној Гори из области грађевинарства свим заинтересованим странама; објављује листе усаглашених стандарда који су саставни дјелови техничких прописа; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из надлежности Директората; давање стручних упутстава и мишљења; надзор над институцијама из ресора Директората над којим управни надзор врши Министарство; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је пренијето / повјерено вршење јавних овлашћења; учествовање у припреми и вођењу пројеката и програма европских структурних фондова (ИПА, остали фондови и инструменти); учешће у међународној и регионалној сарадњи из области изградње објеката и грађевинских производа; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Директората; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; промовисање дјелатности из надлежности Директората и други послови у складу са прописима.