Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za planiranje prostora

Datum objave: 28.04.2017 12:03 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


1. Direktorat za planiranje prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti uredjenja i upravljanja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornog planiranja; integralno planiranje i upravljanje prostorom; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora i morskog dobra; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; razvoj arhitektonskih konkursa i javnih oglasa za obnovu brownfield potencijala, kao što su: kulturna dobra u propadanju, industrijske zone, neafirmisane turističke zone i hoteli, programski i planski nedefinisane i neafirmisane gradske zone i projekti u razvoju; promocija brownfield potencijala u Crnoj Gori i izvan nje, kao i predlaganje seminara i radionica o projektima,donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; praćenje stanja u prostoru (monitoring); vodjenje dokumentacione osnove o prostoru; izradu i podnošenje izvještaja o uređenju prostora; izradu i podnošenje programa uredjenja prostora; pripremu podataka, analizu i prikaz promjena u prostoru sa ocjenom stanja; analizu sprovođenja državnih planskih dokumenata; izradu i donošenje državnih planskih dokumenata; davanje mišljenja i saglasnosti na lokalna planska dokumenta; izradu i donošenje planova objekata privremenog karaktera na području prostornog plana posebne namjene; izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata od strane Vlade Crne Gore; izdavanje izvoda iz državnog planskog dokumenta; sačinjavanje separata sa urbanističko-tehničkim uslovima neophodnih za izradu tehničke dokumentacije i njegovo objavljivanje; izdavanje, oduzimanje i ovjeru licenci za izradu planskih dokumenata; vođenje registra licenci, vođenje drugostepenog upravnog postupka; praćenje i unapređenje rada privrednih subjekata koji se bave djelatnošću planiranja; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu sa tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; prikupljanje i analizu podataka od značaja za prostor sa organima uprave i organizacijama i institucijama na državnom i lokalnom nivou; praćenje prostornog razvoja lokalne samouprave i unutar toga pojedinih djelatnosti; sistem uređenja morskog dobra; analiziranje i ocjenjivanje stanja morskog dobra i predlaganje mjera; promociono djelovanje u cilju ostvarivanja planskih i drugih dokumenata; učešće u medjunarodnoj saradnji finansijskih instrumenata (IPA, ostali fondovi i instrumenti), projekata i programa za oblast uredjenja prostora i prostornog razvoja i EU integracija; praćenje i implementaciju medjunarodnih konvencija kroz izradu i donošenje strategija, zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti; poslove nadzora nad institucijama iz svog resora nad kojima upravni nadzor vrši Ministarstvo; prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti Direktorata; izvršavanje zakona i drugih propisa; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; promovisanje djelatnosti Direktorata; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima;saradnju sa konsultantskim subjektima; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti uređenja prostora; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti;koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; iniciranje i učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Direktorata;pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; pripremanje podloga za izradu i zaključivanje bilateralnih, regionalnih i multilateralnih ugovora u oblasti uređenja prostora, izradu informacija, obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti direktorata,izrada strategija, programa i projekata iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta i praćenju njihovog ostvarivanja; praćenje zakonske regulative u oblasti opremanja građevinskog zemljišta i izgradnje infrastrukturnih objekata;davanje predloga za donošenje crnogorske metodologije i standarda iz oblasti opremanja građevinskog zemljišta; praćenje opštinske regulative u oblasti građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; unaprijeđenje poslovnog ambijenta; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti finansiranja infrastrukturnog opremanja i u skladu sa tim predlaganje mjera; međunarodnu i regionalnu saradnju iz oblasti građevinskog zemljišta; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; komunikaciju sa direktoratom za EU integracije i međunarodnu saradnju; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; učešće u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata;drugi poslovi u skladu sa propisima.

1.1. Direkcija za strateški prostorni razvoj vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, projekata, programa iz oblasti uredjenja i upravljanja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; integralno planiranje i upravljanje prostorom; praćenje stanja u prostoru (monitoring); pripremu i vodjenje dokumentacione osnove o prostoru; izradu i podonošenje izvještaja o stanju uredjenja prostora; izradu i podnošenje programa uredjenja prostora; razvoj arhitektonskih konkursa i javnih oglasa za obnovu brownfield potencijala, kao što su: kulturna dobra u propadanju, industrijske zone, neafirmisane turističke zone i hoteli, programski i planski nedefinisane i neafirmisane gradske zone i projekti u razvoju; promocija brownfield potencijala u Crnoj Gori i izvan nje, kao i predlaganje seminara i radionica o projektima, pripremu podataka, analizu i prikaz promjena u prostoru sa ocjenom stanja; praćenje i vođenje jedinstvenog informacionog sistema o prostoru; izdavanje, oduzimanje i ovjeru licenci za izradu planskih dokumenata,vođenje registra licenci,praćenje i unapređenje rada privrednih subjekata koji se bave djelatnošću planiranja; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu sa tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; prikupljanje i analizu podataka od značaja za prostor sa organima uprave i organizacijama i institucijama na državnom i lokalnom nivou; praćenje stanja uređivanja građevinskog zemljišta; analiziranje i ocjenjivanje stanja morskog dobra i predlaganje mjera; učešće u medjunarodnoj saradnji u pogledu legislative, finansijskih instrumenata (IPA, ostali fondovi i instrumenti), projekata i programa za oblast uredjenja prostora i prostornog razvoja i EU integracija; praćenje i implementaciju međunarodnih konvencija kroz izradu i donošenje strategija, zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentaciije;koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse;pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti i Direktorata; izradu informacija, izvještaja i druge poslove, u skladu sa propisima, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.

1.2. Direkcija za lokalna planska dokumenta vrši poslove koji se odnose na: davanje mišljenja i saglasnosti na lokalna planska dokumenta; učešće u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora; učešće u pripremi i davanju mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; izdavanje izvoda iz lokalnog planskog dokumenta; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora; poslove nadzora nad institucijama iz svog resora nad kojima upravni nadzor vrši Ministarstvo; učešće u medjunarodnoj saradnji u pogledu legislative, finansijskih instrumenata (IPA, ostali fondovi i instrumenti), projekata i programa za oblast uredjenja prostora i prostornog razvoja i EU integracija, za oblast lokalnih planskih dokumenata; saradnju sa konsultantskim subjektima; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti Direktorata; klasifikaciju i sistematizaciju lokalnih planskih dokumenata; izradu informacija, izvještaja i druge poslove, u skladu sa propisima izradu informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima.

1.3. Direkcija za državna planska dokumenta vrši poslove koji se odnose na: izradu i donošenje državnih planskih dokumenata; izradu i donošenje planova objekata privremenog karaktera na području prostornog plana posebne namjene; promociono djelovanje u cilju ostvarivanja državnih planskih i drugih dokumenata; učestvovanje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; učešće u medjunarodnoj saradnji u pogledu legislative, finansijskih instrumenata (IPA, ostali fondovi i instrumenti), projekata i programa za oblast uređenja prostora i prostornog razvoja i EU integracija, za oblast državnih planskih dokumenata; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direkcije i u skladu sa tim predlaganje mjera; saradnju sa nevladinim sektorom; izvršavanje zakona i drugih propisa; poslove nadzora nad institucijama iz svog resora nad kojima upravni nadzor vrši Ministarstvo; sačinjavanje separata sa urbanističko - tehničkim uslovima neophodnih za izradu tehničke dokumentacije; ažuriranje sajta sa urbanističko- tehničkim uslovima; analizu sprovođenja važećih državnih planskih dokumenata; izdavanje izvoda iz državnog planskog dokumenta; saradnju sa konsultantskim subjektima; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti i Direktorata; čuvanje, klasifikaciju i sistematizaciju državnih planskih dokumenata; izradu informacija, izvještaja i druge poslove, u skladu sa propisima.

1.4. Direkcija za monitoring implementacije planskih dokumenata vrši poslove koji se odnose na: monitoring planskih dokumenata; formiranje sajta sa separatom sa urbanističko- tehničkim uslovima; analizu sprovođenja važećih državnih planskih dokumenata; izdavanje izvoda iz državnog planskog dokumenta; izdavanje izvoda iz lokalnog planskog dokumenta; učešće u medjunarodnoj saradnji u pogledu legislative, finansijskih instrumenata (IPA, ostali fondovi i instrumenti), projekata i programa za oblast uredjenja prostora i prostornog razvoja i EU integracija, za oblast lokalnih planskih dokumenata; učestvovanje u izradi zakona i drugih propisa koje priprema Direktorat i drugi organi; čuvanje, klasifikaciju i sistematizaciju državnih planskih dokumenata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, izradu informacija, izvještaja i druge poslove, u skladu sa propisima, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; vođenje razvojne i strateške politike u oblasti komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, kao i u praćenju i preduzimanju mjera za njihovo ostvarivanje; izrada strategija, programa i projekata iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta i praćenju njihovog ostvarivanja; izrada informacija, izvještaja; praćenje zakonske regulative u oblasti opremanja građevinskog zemljišta i izgradnje infrastrukturnih objekata; usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz ove oblasti; davanje predloga za donošenje crnogorske metodologije i standarda iz oblasti opremanja građevinskog zemljišta; praćenje opštinske regulative u oblasti opremanja građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, posebno usmjerenih u pravcu održivih rješenja; unaprijeđenje poslovnog ambijenta; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti finansiranja infrastrukturnog opremanja i u skladu sa tim predlaganje mjera; međunarodnu i regionalnu saradnju iz oblasti građevinskog zemljišta; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; nadzor nad institucijama iz svog resora nad kojim upravni nadzor vrši Ministarstvo; komunikaciju sa direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; učešće u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.

1.5. Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni upravni postupak iz oblasti planiranja prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora i morskog dobra; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; praćenje zakonske regulative u oblasti uredjenja i upravljanja prostora i prostornog razvoja; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti uredjenja i upravljanja prostora i prostornog razvoja i u skladu sa tim predlaganje mjera; vođenje drugostepenog upravnog postupka; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; izradu informacija, izvještaja i druge poslove u skladu sa propisima; nadzor nad institucijama iz svog resora nad kojim upravni nadzor vrši Ministarstvo; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora i morskog dobra; postupanje u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti Direktorata; učestvovanje u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti izgradnje objekata u komunikaciji i koordinaciji sa direktoratom za evropske integracije i međunarodnu saradnju;učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata i drugi poslovi u skladu sa propisima.