Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju

Datum objave: 27.12.2017 11:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


12. Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju vrši poslove koji se odnose na: organizaciju, koordiranje, sprovođenje i nadzor aktivnosti vezanih za pristupanje Evropskoj uniji u okviru 27. pregovaračkog poglavlja-Životna sredina i klimatske promjene i ostalim poglavljima u kojima učestvuje Ministarstvo; koordiniranje rada radne grupe za pregovore s Evropskom unijom u okviru 27. pregovaračkog poglavlja; koordiniranje izrade i sprovođenja strategije aproksimacije za oblast životne sredine i klimatskih promjena („EAS“); koordiniranje izrade i sprovođenja ostalih nacionalnih strateških i planskih dokumenata, koji se odnose na proces evropskih integracija u okviru 27.pregovaračkog poglavlja; koordiniranje pripreme i izradu priloga za sastanke Pododbora za energetiku, regionalni razvoj, životnu sredinu i transport, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i materijala za ostale oblike komunikacije i saradnje sa EU institucijama; koordiniranje procesa pregovaranja sa EU i pružanje stručno-tehničke i administrativne podrške pregovaraču za 27. pregovaračko poglavlje; koordiniranje bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti evropskih integracija uključujući koordiniranje ekspertske pomoći i aktivnosti vezane za Regionalnu mrežu za pristupanje u oblasti životne sredine i klimatskih promjena (ECRAN); planiranje i pripremu aplikacija za TAIEX (tehnička pomoć Evropske komisije) u skladu sa nacionalnim potrebama; koordiniranje i neposredan rad na pripremi i reviziji operativnih programa, projektnih ideja i opisa projekata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz EU fondove i fondove bilateralne ili multilateralne finansijske pomoći za podršku procesu evropskih integracija Crne Gore posebno u oblasti životne sredine i klimatskih promjena; iniciranje i učestvovanje u međunarodnoj i reginalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Direktorata; saradnju sa institucijama nadležnim za fondove za pretpristupnu pomoć EU i međunarodnim finansijskim institucijama; komunikaciju i koordiniranje saradnje sa Ministarstvom za evropske integracije, Delegacijom EU u Podgorici, instiucijama EU u Briselu i predstavnicima institucija EU u oblasti životne sredine, kao i Misijom Crne Gore u Briselu; praćenje, usmjeravanje i definisanje politike međunarodne saradnje za oblasti u nadležnosti Ministarstva i to na multilateralnom, regionalnom i bilateralnom nivou djelovanja; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu sa tim predlaganje mjera; praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u oblasti Direktorata; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; učešće u pripremi tenderske dokumetacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; izradu izvještaja za informisanje Vlade, drugih nadležnih državnih organa, kao i informisanje javnosti o aktivnostima iz djelokruga Direktorata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti Direktorata;druge poslove Direktorata u skladu sa propisima.

12.1. Direkcija za EU integracije vrši poslove koji se odnose na organizaciju, koordiniranje, sprovođenje i nadzor aktivnosti vezanih za pristupanje Evropskoj uniji u okviru 27.pregovaračkog poglavlja - Životna sredina i klimatske promjene; koordiniranje izrade i sprovođenja strategije aproksimacije za oblast životne sredine i klimatskih promjena („EAS“); koordiniranje izrade i sprovođenja ostalih nacionalnih strateških i planskih dokumenata,koji se odnose na proces evropskih integracija u okviru 27.pregovaračkog poglavlja; koordiniranje i praćenje ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa uz podršku institucija i organa uprave nadležnih za donošenje i implementaciju propisa usklađenih sa evropskim pravnim poretkom („EU Acquis“) za sve podoblasti u okviru 27. pregovaračkog poglavlja; koordiniranje pripreme i izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja za Vladu o napretku u procesu evropskih integracija u okviru 27. pregovaračkog poglavlja; koordiniranje pripreme i izradu priloga za sastanke pododbora za energetiku, regionalni razvoj, životnu sredinu i transport, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i materijala za ostale oblike komunikacije i saradnje sa EU institucijama; koordiniranje izrade uporednih analiza i izvještaja o stepenu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i standarda sa pravnom tekovinom EU i sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena; koordiniranje pripreme i izradu priloga za godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku u procesu pristupanja EU; koordiniranje rada na ispunjavanju uslova za otvaranje i zatvaranje pregovora za 27.poglavlje; koordiniranje pripreme nacrta pregovaračke pozicije u oblasti životne sredine u okviru pregovora za članstvo EU;koordiniranje procesa pregovaranja sa EU i pružanja stručno-tehničke i administrativne podrške pregovaraču za 27.pregovaračko poglavlje; koordiniranje bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti evropskih integracija,uključujući koordiniranje ekspertske pomoći i aktivnosti vezane za Regionalnu mrežu za pristupanje u oblasti životne sredine i klimatskih promjena (ECRAN); planiranje i pripremu aplikacija za TAIEX (tehnička pomoć Evropske komisije) u skladu sa nacionalnim potrebama; pripremu radionica za jačanje administrativnih kapaciteta u oblasti životne sredine i klimatskih promjena i koordiniranje projekata koji za cilj imaju jačanja kapaciteta za pristupanje EU.

12.2. Direkcija za međunarodnu saradnju vrši poslove koji se odnose na: praćenje, usmjeravanje i definisanje politike međunarodne saradnje za oblasti u nadležnosti Ministarstva i to na multilateralnom,regionalnom i bilateralnom nivou djelovanja;predlaganje mjera i aktivnosti za usklađivanje nacionalnih prioriteta i međunarodnih standarda; koordiniranje aktivnosti sa ciljem potpisivanja i sprovođenja međudržavnih bilateralnih, regionalnih i multilateralnih sporazuma, ugovora i konvencija; koordiniranje saradnje sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu radi obezbjeđivanja potrebnih informacija za realizaciju važnih projekata i uspješno predstavljanje i pozicioniranje Crne Gore na međunarodnoj sceni; koordiniranje programa i projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih i domaćih kredita i donacija u dijelu resora Ministarstva i to kroz: koordiniranje aktivnosti na identifikaciji potreba za međunarodnu pomoć, kontinuiranu komunikaciju sa potencijalnim bilateralnim i multilateralnim donatorima; iniciranje i definisanje programa i projekata, obezbjeđivanje međunarodne pomoći, kao i monitoring realizacije odobrenih programa i projekata koji se finansiraju putem međunarodne pomoći; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu sa tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti;davanje stručnih mišljenja i priprema predloga za informisanje javnosti; učešće u pripremi tenderske dokumetacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; izradu izvještaja za informisanje Vlade, drugih nadležnih državnih organa, kao i informisanje javnosti o aktivnostima iz djelokruga Direktorata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti Direktorata; druge poslove u skladu sa propisima.

12.3. Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje i neposredan rad na pripremi i reviziji operativnih programa, projektnih ideja i opisa projekata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz IPA fondove; koordiniranje pripreme i/ili pružanje podrške u pripremi tehničke dokumetacije za sprovođenje projekata čije je finansiranje dijelom ili u potpunosti obezbijeđeno ili planirano kroz IPA fondove; pružanje podrške u sprovođenju projekata (uključujući pružanje podrške implementacionom tijelu prilikom izrade tenderske dokumetacije); ostvarivanje saradnje sa implementacionim tijelom vezano za planiranje EU i nacionalnog kofinansiranja; koordiniranje aktivnosti na nivou sektorskog programiranja, određivanje prioriteta i mjera za sektor Životne sredine; praćenje sprovođenja projekata kroz organizovanje monitoring posjeta i pripremu redovnih izvještaja o napretku u sprovođenju projekata za potrebe nadležnih organa; koordiniranje i neposredan rad na pripremi polugodišnjih, godišnjih i završnih izvještaja o sprovođenju programa; pripremu predloga izmjena i dopuna sporazuma o finansiranju programa; uspostavljanje i učestvovanje u radu sektorskog odbora za praćenje; vršenje nadzora nad radom tijela koja čine Operativnu strukturu u dijelu realizacije projekata kofinansiranih kroz IPA fondove ( u strukturama čijim radom rukovodi ministarstvo); obavljanje aktivnosti koje se odnose na horizontalna pitanja (upravljanje ljudskim resursima, upravljanje rizicima, izvještavanje o nepravilnostima, interni sistem kontrole, poštovanje zahtijeva vezanih za informisanje i promovisanje), evaluaciju programa; iniciranje i učestvovanje u međunarodnoj i reginalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Direktorata; koordiniranje programa i projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih i domaćih kredita i donacija u okviru 27.poglavlja i to kroz: koordiniranje aktivnosti na identifikaciji potreba za međunarodnu pomoć, kontinuiranu komunikaciju sa potencijalnim bilateralnim i multilateralnim donatorima;iniciranje i definisanje programa i projekata, obezbjeđivanje međunarodne pomoći, kao i monitoring realizacije odobrenih programa i projekata koji se finansiraju putem međunarodne pomoći; saradnju sa institucijama nadležnim za fondove za pretpristupnu pomoć EU i međunarodnim finansijskim institucijama; praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse i predlaganje mjera u oblasti Direkcije; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; učešće u pripremi tenderske dokumetacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; pripremanje predloga za izradu i zaključivanje bilateralnih, regionalnih i multilateralnih ugovora u oblasti programiranja i implementacije fondova EU; obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direkcije; obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Direkcije u skladu sa propisima.