Manja slova Veća slova RSS
>

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU integracije

Datum objave: 08.05.2020 11:09 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


14. Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU integracije vrši poslove koji se odnose na: organizaciju i praćenje aktivnosti vezanih za pristupanje Evropskoj uniji u okviru pregovaračkih poglavlja u kojima učestvuje Ministarstvo; praćenje ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa uz podršku institucija i organa uprave nadležnih za donošenje i implementaciju propisa usklađenih sa evropskim pravnim poretkom („EU Acquis“); pripremu i izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja za Vladu o napretku u procesu evropskih integracija u okviru 27. pregovaračkog poglavlja; pripremu uporednih analiza i izvještaja o stepenu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i standarda sa pravnom tekovinom EU i sprovođenje pravne tekovine EU u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; pripremu i izradu priloga za godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku u procesu pristupanja EU iz nadležnosti Ministarstva; pružanje stručno-tehničke i administrativne podrške pregovaraču za 27.pregovaračko poglavlje; praćenje bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti evropskih integracija; planiranje i pripremu aplikacija za TAIEX (tehnička pomoć Evropske komisije) u skladu sa nacionalnim potrebama; pripremu radionica za jačanje administrativnih kapaciteta u oblasti životne sredine i klimatskih promjena i koordinaciju projekata koji za cilj imaju jačanja kapaciteta za pristupanje EU; vrši poslove koji se odnose na: praćenje, usmjeravanje i predlaganje politike međunarodne saradnje za oblasti u nadležnosti Ministarstva i to na multilateralnom, regionalnom i bilateralnom nivou djelovanja; koordinaciju aktivnosti sa ciljem potpisivanja i sprovođenja međudržavnih bilateralnih, regionalnih i multilateralnih sporazuma, ugovora i konvencija; koordinaciju saradnje sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu radi obezbjeđivanja potrebnih informacija za realizaciju projekata i uspješno predstavljanje Crne Gore na međunarodnom nivou; koordinaciju programa i projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih i domaćih kredita i donacija u dijelu resora Ministarstva i to kroz: koordinaciju aktivnosti na identifikaciji potreba za međunarodnu pomoć, komunikaciju sa potencijalnim bilateralnim i multilateralnim donatorima; iniciranje i definisanje programa i projekata, obezbjeđivanje međunarodne pomoći, kao i monitoring realizacije odobrenih programa i projekata koji se finansiraju putem međunarodne pomoći; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Odjeljenja i u skladu sa tim predlaganje mjera; davanje stručnih mišljenja i priprema predloga za informisanje javnosti; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Odjeljenja; izradu izvještaja za informisanje Vlade, drugih nadležnih državnih organa, kao i informisanje javnosti o aktivnostima iz djelokruga Odjeljenja; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, promovisanje djelatnosti Odjeljenja; druge poslove u skladu sa propisima.