Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за климатске промјене и медитеранске послове

Датум објаве: 08.05.2020 11:20 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


11. Директорат за климатске промјене и медитеранске послове врши послове који се односе на: развој и извјештавање о спровођењу Националне стратегије у области климатских промјена и Националне стратегије за адаптацију на утицај климатских промјена; спровођење мјера за ублажавање и прилагођавање на климатске промјене; успостављање и вођење система праћења емисија гасова са ефектом стаклене баште, укључујући надзор над вођењем инвентара гасова са ефектом стаклене баште; врши анализу усклађености секторских политика са циљевима и мјерама националне политике у области климатских промјена у складу са политичким оквиром ЕУ у области климатских промјена до 2030.године; иницира и подржава дефининисање политика различитих сектора у односу на климатске промјене у контексту изградње нискокарбонске екомије отпорне на утицај климатских промјена, спровођење Оквирне конвенције УН о промјени климе, Кјото протокола, Монтреалског протокола, Бечке декларације о супстанцама које оштећују озонски омотач; праћење, извјештавање и координација активности на испуњењу обавеза које проистичу из чланства у Конвенцијама; сарадњу са Секретаријатом Конвенција, у циљу испуњења обавеза; сарадњу са другим државним органима и институцијама, организацијама, удружењима и другим заинтересованим странама на испуњавању обавеза које проистичу из чланства у Конвенцијама; промовисање Оквирне конвенције УН о промјени климе и пратећих протокола; одобравање и праћење пројеката који се реализују у оквиру механизама пратећих протокола Оквирне конвенције УН о промјени климе; сарадњу са Зеленим Климатским фондом; спровођење политике одрживог развоја Црне Горе и спровођење политике интегралног управљања обалним подручјем у складу са Националном стратегијом одрживог развоја Црне Горе, Националном стратегијом интегралног управљања обалним подручјем Црне Горе и обавезама у контексту чланства у релевантним тијелима Уједињених Нација, те обавезама у оквиру усклађивања са политикама и прописима ЕУ; сарадњу са релевантним међународним и регионалним организацијама; припрему ставова за иступање на релевантним састанцима и конференцијама Страна Оквирне конвенције УН о промјени климе и пратећих протокола; учествовање и припрему преговарачких позиција у области климатских промјена; праћење активности у складу са активностима ЕУ у области климатских промјена; израду стратешких докумената у области климатских промјена, израда Националних комуникација о промјени климе, прописа у области механизма мониторинга емисије гасова с ефектом стаклене баште, супстанци које оштећују озонски омотач, ЕУ система трговине емисијама, израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности и друге послове у складу са прописима.

11.1. Дирекција за климатске промјене врши послове који се односе на: развој и извјештавање о спровођењу Националне стратегије у области климатских промјена и Националне стратегије за адаптацију на утицај климатских промјена; спровођење мјера за ублажавање и прилагођавање на климатске промјене; успостављање и вођење система праћења емисија гасова са ефектом стаклене баште, укључујући надзор над вођењем инвентара гасова са ефектом стаклене баште; врши анализу усклађености секторских политика са циљевима и мјерама националне политике у области климатских промјена у складу са политичким оквиром ЕУ у области климатских промјена до 2030.године; иницира и подржава дефининисање политика различитих сектора у односу на климатске промјене у контексту изградње нискокарбонске екомије отпорне на утицај климатских промјена, спровођење Оквирне конвенције УН о промјени климе, Кјото протокола, Монтреалског протокола, Бечке декларације о супстанцама које оштећују озонски омотач; праћење, извјештавање и координација активности на испуњењу обавеза које проистичу из чланства у Конвенцијама; сарадњу са Секретаријатом Конвенција, у циљу испуњења обавеза; сарадњу са другим државним органима и институцијама, организацијама, удружењима и другим заинтересованим странама на испуњавању обавеза које проистичу из чланства у Конвенцијама; промовисање Оквирне конвенције УН о промјени климе и пратећих протокола; одобравање и праћење пројеката који се реализују у оквиру механизама пратећих протокола Оквирне конвенције УН о промјени климе; сарадњу са Зеленим Климатским фондом; сарадњу са релевантним међународним и регионалним организацијама; припрему ставова за иступање на релевантним састанцима и конференцијама Страна Оквирне конвенције УН о промјени климе и пратећих протокола; учествовање и припрему преговарачких позиција у области климатских промјена; праћење активности у складу са активностима ЕУ у области климатских промјена; израду стратешких докумената у области климатских промјена, израда Националних комуникација о промјени климе, прописа у области механизма мониторинга емисије гасова с ефектом стаклене баште, супстанци које оштећују озонски омотач, ЕУ система трговине емисијама, израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; уређује и редовно ажурира специјализоване портале за климатске промјене који се односе на редовно праћење активности везане за климатске акције, портала МИВ (мониторинга, извјештавања, верификације), сисема емисије гасова са ефектом стаклене баште ГХГ; успоставља систем праћења и ЕТС система трговине емисионим јединицама уз координацију са институцијама које су у обавези праћења својих емисија; креирање пословних презентација рада директората у специфичним областима климатских промјена; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности и друге послове у складу са прописима.

11.2. Дирекција за медитеранске послове врши послове који се односе на: спровођење политике одрживог развоја Црне Горе и спровођење политике интегралног управљања обалним подручјем у складу са Националном стратегијом одрживог развоја Црне Горе, Националном стратегијом интегралног управљања обалним подручјем Црне Горе и обавезама у контексту чланства у релевантним тијелима Уједињених Нација (као што су УН комисија за одрживи развој, односно Политички форум на високом нивоу за одрживи развој, посебно у контексту праћења и извјештавања о циљевима одрживог развоја-СДГс односно Пост 2015; образовања за одрживи развој; Медитеранска комисија за одрживи развој, Медитерански акциони програм у оквиру Програма за животну средину Уједињених Нација везано за имплементацију Барселонске конвенције и пратећих протокола, и др.), те обавезама у оквиру усклађивања са политикама и прописима ЕУ (ЕУ стратегија одрживог развоја, Интегрисана поморска политика ЕУ, итд); стручне, организационе и административне послове за потребе Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене; извјештавање о реализацији Националне стратегије одрживог развоја Црне Горе, Националне стратегије интегралног управљања обалним подручјем Црне Горе и с њима повезаних докумената одрживог развоја; подршку активностима од значаја за одрживи развој локалних заједница, квалитет живота у урбаним срединама, одрживи рурални развој, одрживу валоризацију вриједних подручја природе, одрживо просторно планирање, као и одрживи регионални развој; примјену инструмената одрживог развоја као што су нпр. одржива производња и потрошња, зелено предузетништво, и други инструменти зелене/плаве економије и одрживог урбаног развоја; примјену инструмената интегралног управљања обалним подручјем (осјетљивост, рањивост, погодност, носећи капацитети средине, и др. у циљу заштите вриједних предјела, отворених простора, вриједних обалних екосистема, ублажавања развојних притисака на природне ресурсе обалног подручја, примјене екосистемског приступа, ублажавања утицаја природних ризика, итд); обављање анализа и истраживања у вези са питањима од значаја за обављање административних и стручних послова у надлежности дирекције; праћење најбоље међународне праксе и учешће у међународној сарадњи на глобалном, регионалном и билатералном нивоу из надлежности дирекције; организовање базе података и доступности података у надлежности дирекције; остваривање сарадње са органима јавне управе на државном и локалном нивоу, научним, образовним и стручним институцијама, професионалним и струковним удружењима, пословним сектором, организацијама цивилног друштва и невладиним организацијама и другим релевантним друштвеним групама и појединцима који учествују у спровођењу програма и активности одрживог развоја и интегралног управљања обалним подручјем; промовисање политике одрживог развоја и политике интегралног управљања обалним подручјем и друге послове у складу са прописима, учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности дирекције, припремање и достављање података за ажурирање и вођење сајта.