Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za klimatske promjene

Datum objave: 28.04.2017 11:45 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


9. Direktorat za klimatske promjene vrši poslove koji se odnose na:razvoj i izvještavanje o sprovođenju Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena i Nacionalne strategije za adaptaciju na uticaj klimatskih promjena; sprovođenje mjera za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene; uspostavljanje i vođenje sistema praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, uključujući nadzor nad vođenjem inventara gasova sa efektom staklene bašte; vrši analizu usklađenosti sektorskih politika sa ciljevima i mjerama nacionalne politike u oblasti klimatskih promjena u skladu sa političkim okvirom EU u oblasti klimatskih promjena do 2030.godine; inicira i podržava defininisanje politika različitih sektora u odnosu na klimatske promjene u kontekstu izgradnje niskokarbonske ekomije otporne na uticaj klimatskih promjena, sprovođenje Okvirne konvencije UN o promjeni klime, Kjoto protokola, Montrealskog protokola, Bečke deklaracije o supstancama koje oštećuju ozonski omotač; praćenje, izvještavanje i koordinacija aktivnosti na ispunjenju obaveza koje proističu iz članstva u Konvencijama; saradnju sa Sekretarijatom Konvencija, u cilju ispunjenja obaveza; saradnju sa drugim državnim organima i institucijama, organizacijama, udruženjima i drugim zainteresovanim stranama na ispunjavanju obaveza koje proističu iz članstva u Konvencijama; promovisanje Okvirne konvencije UN o promjeni klime i pratećih protokola; odobravanje i praćenje projekata koji se realizuju u okviru mehanizama pratećih protokola Okvirne konvencije UN o promjeni klime; saradnju sa Zelenim Klimatskim fondom; saradnju sa relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama; pripremu stavova za istupanje na relevantnim sastancima i konferencijama Strana Okvirne konvencije UN o promjeni klime i pratećih protokola; učestvovanje i pripremu pregovaračkih pozicija u oblasti klimatskih promjena; praćenje aktivnosti u skladu sa aktivnostima EU u oblasti klimatskih promjena; izradu strateških dokumenata u oblasti klimatskih promjena, izrada Nacionalnih komunikacija o promjeni klime, propisa u oblasti mehanizma monitoringa emisije gasova s efektom staklene bašte, supstanci koje oštećuju ozonski omotač, EU sistema trgovine emisijama, izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta;saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti i druge poslove u skladu sa propisima.