Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat Glavnog državnog arhitekte

Datum objave: 08.05.2020 12:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


2. Direktorat Glavnog državnog arhitekte vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora; izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture u saradnji sa strukovnim udruženjima, akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i organom uprave nadležnim za zaštitu kulturnih dobara; sprovođenje Državnih smjernica razvoja arhitekture u odnosu na zaštitu autentičnosti prostora i identiteta naselja; obezbjeđenje kvaliteta arhitektonskih rješenja; unapređenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja; obezbjeđenje promocije najbolje prakse u oblasti urbanizma i arhitekture; davanje saglasnosti na urbanistički projekat; kontrolu rada glavnih gradskih arhitekata; obavljanje svih prenesenih poslova iz nadležnosti glavnog gradskog arhitekte u slučaju neimenovanja ili neizvršavanja poslova glavnog gradskog arhitekte; organizaciju javnih konkursa za objekte za potrebe državnih organa, lokalne samouprave, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini; komunikaciju sa ostalim odjeljenjima u okviru Ministarstva, sa drugim državnim institucijama, sa međunarodnim institucijama i kancelarijama i ostalim subjektima uključenim u projekte; organizaciju učešća Crne Gore na međunarodnim arhitektonskim izložbama; pripremu tenderske dokumentacije iz djelokruga Direktorata; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; vođenje prvostepenog upravnog postupka; vođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora iz nadležnosti Direktorata; postupanje u poslovima upravnog nadzora; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; druge poslove u skladu sa propisima.