Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa

Datum objave: 08.05.2020 11:37 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


7. Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa vrši poslove koji se odnose na: vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; vodjenje centralnog turističkog registra; priprema odgovora na tužbu organu koji zastupa državne organe; učestvovanje u raspravama pred Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitet usluga; predlaganje i izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet; sprovodjenje postupka za dodjelu kvaliteta; vodjenje upravnog postupka i donošenje rješenja po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama iz okvira djelokruga rada ovog Direktorata; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i implementacije strateških planova i programa i drugih programa u pravcu unapređenja ljudskih resursa u turizmu; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u vezi definisanja predloga mjera za usklađivanje programa obrazovanja sa potrebama turističke privrede i predloga mjera i aktivnosti vezano za obrazovanje kadrova u cilju rješavanja problema deficitarnih zanimanja u sektoru turizma; pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa sa aspekta nadležnosti Direktorata; praćenje razvojnih i drugih dokumenta i politike ostalih privrednih djelatnosti koje utiču na turizam; praćenje turističkih tokova na domaćem i inostranom tržištu; praćenja poslovanja turističke privrede, finansijskih efekata i rezultata poslovanja; projekciju razvoja smještenih kapaciteta; uspostavljanja i održavanja jedinstvene evidencije turističkog prometa saradnja sa relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti statistike; izradu izvještaja i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; koordiniranje izrade satelitskog obračuna efekata turizma; praćenje i analiziranje globalnog razvoja, kretanja, karakteristika i promjene turističke ponude i tražnje na domaćem i inostranom tržištu; praćenje i analiziranje karakteristika, kretanja, značaja i potencijala pojedinih turističkih tržišta i segmenata tražnje; praćenje trendova na inostranim tržištima i u tom smislu pokreće izradu analiza i istraživanja, a učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih izvora shodno posebnim propisima za oblast turizma; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; saradnju sa NTO iz nadležnosti direktorata; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktorata i drugi poslovi u skladu sa propisima.

7.1. Direkcija za praćenje turističkih tokova vrši poslove praćenja turističkih tokova na domaćem i inostranom tržištu; praćenja poslovanja turističke privrede, finansijskih efekata i rezultata poslovanja; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u vezi definisanja predloga mjera za usklađivanje programa obrazovanja sa potrebama turističke privrede i predloga mjera i aktivnosti vezano za obrazovanje kadrova u cilju rješavanja problema deficitarnih zanimanja u sektoru turizma; projekciju razvoja smještenih kapaciteta; koordiniranje izrade satelitskog obračuna efekata turizma; koordiniranje pripreme i izrade izvještaja o poslovanju hotelijerstva; praćenje i analiziranje globalnog razvoja, kretanja, karakteristika i promjene turističke ponude i tražnje na domaćem i inostranom tržištu; praćenje i analiziranje karakteristika, kretanja, značaja i potencijala pojedinih turističkih tržišta i segmenata tražnje; praćenje trendova na inostranim tržištima i u tom smislu pokreće izradu analiza i istraživanja; uspostavljanja i održavanja jedinstvene evidencije turističkog prometa; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih izvora iz djelokruga nadležnosti učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih izvora iz djelokruga nadležnosti, ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa lokalnim organima uprave nadležnim za izdavanje odobrenja za rad iz okvira nadležnosti propisanih Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.

7.2. Direkcija za upravni postupak vrši i poslove koji se odnose na: vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora iz nadležnosti Direktorata, vođenje centralnog turističkog registra, prijem, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta; priprema odgovor na tužbu organu koji zastupa državne organe; učestvovanje u raspravama pred Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitet usluga; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti Direktorata; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti Direkcije; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; saradnju sa lokalnim organima uprave nadležnim za izdavanje odobrenja za rad iz okvira nadležnosti propisanih Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu; promovisanje djelatnosti Direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.