Дјелатности

28.04.2017.

Дјелокруг рада Министарства одрживог развоја и туризма

Дјелокруг рада Министарства одрживог развоја и туризма и органа управе у саставу Дирекције јавних радова и Агенције за заштиту природе и животне средине.

28.04.2017.

Директорат за планирање простора

Директорат за планирање простора врши послове који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката, програма из области уредјења и управљања простора и просторног развоја, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области просторног планирања; интегрално планирање и управљање простором; израду нацрта и предлога закона и других прописа из области уређења простора и морског добра; учествовање у припреми и давању мишљења на прописе које припремају други органи; вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; давање стручних упутстава, мишљења и тумачења; развој архитектонских конкурса и јавних огласа за обнову броwнфиелд потенцијала...

28.04.2017.

Директорат за грађевинарство

Директорат за грађевинарство врши послове који се односе на: вођење развојне и стратешке политике у области грађевинарства, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; унапрјеђење пословног амбијента у области грађевинарства; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области грађевинарства; унапрјеђење асеизмичког пројектовања и грађења; израду стратегија, програма и пројеката из области изградње објеката и праћење њиховог остваривања; израду нацрта и предлога закона и других прописа из области изградње објеката и грађевинских производа; учествовање у припреми и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа...

28.04.2017.

Директорат за туристички развој и стандарде

Директорат за туристички развој и стандарде врши послове који се односе на: развој туристичких мјеста и подручја; услове привређивања у туризму и угоститељству; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области туристичког развоја; промоцију и праћење инвестиција у туризму; праћење прописа који уређују питање улагања и предлаже мјере подстицања инвестиционе активности у туризам,пружање информација домаћим и страним инвеститорима о могућностима улагања, усмјеравање и подстицање реализације развојних пројеката у туризму ,предлагање активности и мјера у циљу убрзања процеса приватизације; израду нацрта, приједлога закона и других прописа...

28.04.2017.

Директорат за управљање туристичком дестинацијом

Директорат за управљање туристичком дестинацијом врши послове који се односе на: координирање пословима у вези доношења и спровођења Стратегије развоја туризма; предлаже стратешке и дугорочне планове, пројекте и програме у области туризма; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области туризма; координирање пословима у вези доношења и спровођења системских мјера и мјера текуће економске политике из области туризма и угоститељства; координирање пословима у вези доношења и имплементације стратешких планова и програма других програма у правцу унапређења људских ресурса у туризму; координирање пословима у вези дефинисања предлога мјера за усклађивање програма образовања са потребама туристичке привреде и предлога мјера и активности везано за образовање кадрова у циљу рјешавања проблема дефицитарних занимања у сектору туризма...

28.04.2017.

Директорат за развој становања

Директорат за развој становања врши послове који се односе на: израду стратегија, програма и пројеката из стамбене области, области социјалног становања и области неформалне градње и праћење њиховог остваривања; израду нацрта и предлога закона и других прописа из стамбене области, области социјалног становања и области неформалне градње; изградњу система стамбених односа укључујући и социјално становање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области становања и социјалног становања; стамбено задругарство; приватно-јавно партнерство у области становања, социјалног становања и неформалне градње етажну својину; управљање и одржавање стамбеног фонда; успоставља и води евиденцију неформалних објеката, утврђивање методологије класификације неформалних објеката; утврђивање методологије класификације конструктивне и сеизмичке стабилности неформалних објеката...

28.04.2017.

Директорат за животну средину

Директорат за животну средину врши послове који се односе на:политику и систем заштите и унапријеђења животне средине (ваздуха, земљишта, мора, биљног и животињског свијета у укупности узајамног дјеловања); израду стратегија и других развојних докумената, програма и пројеката из области животне средине; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области животне средине; учешће у преговарачком процесу за приступање ЕУ у оквиру Преговарачког поглавље 27 - животна средина и климатске промјене, предлагање системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова и програма у области животне средине; анализирање, сагледавање и давање оцјене стања животне средине; давање мишљења на прописе које припремају други органи; осигуравање праћења стања загађења ваздуха, земљишта, вода и морског система, као и осигуравање спровођења мјера ради спрјечавања загађења ваздуха, земљишта, вода и морске средине...

28.04.2017.

Директорат за управљање отпадом и комунални развој

Директорат за управљање отпадом и комунални развој врши послове који се односе на: предлагање, праћење и усмјеравање политике у областима управљања отпадом и комуналних дјелатности; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области управљања отпадом и комуналног развоја; предлагање, избор и праћење реализације системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова, програма и акционих планова у областима управљања отпадом, водоснабдијевања и управљања отпадним водама које се прикупљају у оквиру градских канализационих мрежа, као и другим комуналним дјелатностима; спровођење и праћење процеса хармонизације правног система у области управљања отпадом са правним системом Европске Уније и израду нацрта и предлога закона...

28.04.2017.

Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу

Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу врши послове који се односе на: организацију, коордирање, спровођење и надзор активности везаних за приступање Европској унији у оквиру 27. преговарачког поглавља-Животна средина и климатске промјене и осталим поглављима у којима учествује Министарство; координирање рада радне групе за преговоре с Европском унијом у оквиру 27. преговарачког поглавља; координирање израде и спровођења стратегије апроксимације за област животне средине и климатских промјена („ЕАС“); координирање израде и спровођења осталих националних стратешких и планских докумената, који се односе на процес европских интеграција у оквиру 27.преговарачког поглавља; координирање припреме и израду прилога за састанке Пододбора за енергетику, регионални развој, животну средину и транспорт, Одбора за стабилизацију и придруживање и материјала за остале облике комуникације и сарадње са ЕУ институцијама...

28.04.2017.

Директорат за климатске промјене

Директорат за климатске промјене врши послове који се односе на:развој и извјештавање о спровођењу Националне стратегије у области климатских промјена и Националне стратегије за адаптацију на утицај климатских промјена; спровођење мјера за ублажавање и прилагођавање на климатске промјене; успостављање и вођење система праћења емисија гасова са ефектом стаклене баште, укључујући надзор над вођењем инвентара гасова са ефектом стаклене баште; врши анализу усклађености секторских политика са циљевима и мјерама националне политике у области климатских промјена у складу са политичким оквиром ЕУ у области климатских промјена до 2030.године; иницира и подржава дефининисање политика различитих сектора у односу на климатске промјене у контексту изградње нискокарбонске екомије отпорне на утицај климатских промјена...