Дјелатности

27.12.2017.

Дјелокруг рада Министарства одрживог развоја и туризма

Дјелокруг рада Министарства одрживог развоја и туризма и органа управе у саставу Дирекције јавних радова и Агенције за заштиту природе и животне средине.

27.12.2017.

Директорат за планирање простора

Директорат за планирање простора врши послове који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката, програма из области планирања простора и просторног развоја, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области просторног планирања; праћење и имплементацију медјународних конвенција из ове области; израду нацрта и предлога закона и других прописа из области уређења простора и морског добра; учествовање у припреми и давању мишљења на прописе које припремају други органи; давање стручних упутстава, мишљења и тумачења; праћење стања у простору (мониторинг); водјење документационе основе о простору...

27.12.2017.

Директорат Главног државног архитекте

Директорат Главног државног архитекте врши послове који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката и програма у циљу унапређења квалитета и културе просторног и архитектонског обликовања и стварања високовриједног изграђеног простора; израду Државних смјерница развоја архитектуре у сарадњи са струковним удружењима, академским институцијама, невладиним организацијама и органом управе надлежним за заштиту културних добара; спровођење Државних смјерница развоја архитектуре у односу на заштиту аутентичности простора и идентитета насеља, обезбјеђење квалитета архитектонских рјешења, унапређење визуелног квалитета објеката и насеља..

27.12.2017.

Директорат за грађевинарство

Директорат за грађевинарство врши послове који се односе на: вођење развојне и стратешке политике у области грађевинарства, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; унапрјеђење пословног амбијента у области грађевинарства; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области грађевинарства и грађевинских производа; унапрјеђење асеизмичког пројектовања и грађења; израду стратегија, програма и пројеката из области грађевинарства и грађевинских производа и праћење њиховог остваривања; израду нацрта и предлога закона и других прописа из области грађевинарства и грађевинских производа...

27.12.2017.

Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање

Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа из области планирања простора и изградње објеката; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога, подношење захтјева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); издавање и одузимање лиценци за обављање послова израде техничке документације односно стручног надзора над грађењем;

27.12.2017.

Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму

Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму врши послове који се односе на: предлагање и спровођење системских мјера и мјера текуће економске политике из области туризма и угоститељства; уводјење квалитета у складу са медјународним стандардима; праћење медјународних стандарда и прописа о класификацији и стандардизацији и категоризације угоститељских и туристичких објеката; предлагање мјера за унапредјење и побољшање техничких и других стандарда и квалитет услуга; предлагање и израда прописа о додјели посебних ознака за квалитет; спроводјење поступка категоризације објеката; праћење стања категорисаних објеката; израда прописа о додјели посебних ознака за квалитет...

27.12.2017.

Директорат за развој туристичке дестинације и туристичку инфратструктуру

Директорат за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру врши послове који се односе на: координирање пословима у вези доношења и спровођења Стратегије развоја туризма и других стратешких докумената који се односе на туризам; предлагање стратешких и дугорочних планова, пројеката и програма у области туризма; припремање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа са аспекта надлежности Директората; праћење развојних и других документа и политике осталих привредних дјелатности које утичу на туризам; припрему годишњих акционих планова за припрему туристичких сезона и праћење њихове реализације...

27.12.2017.

Директорат за праћење туристичких токова и туристичког промета

Директорат за праћење туристичких токова и туристичког промета врши послове који се односе на: вођење првостепеног и другостепеног управног поступка и доношење рјешења у управним стварима и пословима управног надзора; водјење централног туристичког регистра, припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; водјење осталих управних поступака и одлучивање; координирање пословима везаним за јединствену евиденцију туристиког промета; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала туризму...

27.12.2017.

Директорат за развој становања

Директорат за развој становања врши послове који се односе на: израду стратегија, програма и пројеката из стамбене области, области социјалног становања и области бесправне градње и праћење њиховог остваривања; израду нацрта и предлога закона и других прописа из стамбене области, области социјалног становања и области бесправне градње; изградњу система стамбених односа укључујући и социјално становање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области становања и социјалног становања; стамбено задругарство; приватно-јавно партнерство у области становања, социјалног становања и бесправне градње; управљање и одржавање стамбеног фонда; утврђивање методологије конструктивне и сеизмичке стабилности бесправних објеката...

27.12.2017.

Директорат за животну средину

Директорат за животну средину врши послове који се односе на: политику и систем заштите и унапријеђења животне средине (ваздуха, земљишта, мора, биљног и животињског свијета у укупности узајамног дјеловања); израду стратегија и других развојних докумената, програма и пројеката из области животне средине; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области животне средине; учешће у преговарачком процесу за приступање ЕУ у оквиру Преговарачког поглавље 27 - животна средина и климатске промјене, предлагање системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова и програма у области животне средине; анализирање, сагледавање и давање оцјене стања животне средине...