Дјелатности

13.05.2019.

Директорат за управљање отпадом и комунални развој

Директорат за управљање отпадом и комунални развој врши послове који се односе на: предлагање, праћење и усмјеравање политике у областима управљања отпадом и комуналних дјелатности; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области управљања отпадом и комуналног развоја; предлагање, избор и праћење реализације системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова, програма и акционих планова у областима управљања отпадом, водоснабдијевања и управљања отпадним водама које се прикупљају у оквиру градских канализационих мрежа, као и другим комуналним дјелатностима...

13.05.2019.

Директорат за климатске промјене и медитеранске послове

Директорат за климатске промјене и медитеранске послове врши послове који се односе на: развој и извјештавање о спровођењу Националне стратегије у области климатских промјена и Националне стратегије за адаптацију на утицај климатских промјена; спровођење мјера за ублажавање и прилагођавање на климатске промјене; успостављање и вођење система праћења емисија гасова са ефектом стаклене баште, укључујући надзор над вођењем инвентара гасова са ефектом стаклене баште; врши анализу усклађености секторских политика са циљевима и мјерама националне политике у области климатских промјена у складу са политичким оквиром ЕУ у области климатских промјена до 2030. године...

13.05.2019.

Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу

Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу обавља послове који се односе на: организацију, координирање, спровођење и надзор активности везаних за приступање Европској унији у оквиру Поглавља 27. - Животна средина и климатске промјене, као и активности у склопу осталих поглавља за чије обавезе је надлежно Министарство; припрему, координацију, и спровођење активности везаних за Националну стратегију за транспозицију, имплементацију и примјену правне тековине ЕУ за област животне средине и климатских промјена с Акционим планом за период 2016-2020, укључујући процес извјештавања на националном нивоу, као и ка Европској комисији...

13.05.2019.

Директорат за валоризацију туристичких локалитета

Директорат за валоризацију туристичких локалитета врши послове који се односе на: праћење приоритетних и развојних пројеката у функцији развоја туризма из надлежности министарства; реализацију инвестиционих програма од интереса за одржив туристички развој из надлежности министарства; подршку и праћење приоритетних пројеката, а који се односе на пројекте валоризације туристичких локалитета, из надлежности министарства; праћење приоритетних и развојних пројеката у циљу изналажења оптималног баланса између захтјева инвеститора за реализацију пројеката и прописа из области планирања простора, изградње објеката, заштите животне средине и туризма...

13.05.2019.

Кабинет министра

Кабинет министра врши послове који се односе на: стручне, протоколарне и административно-техничке послове потребне за остваривање функције министра; давање података за вођење и ажурирање сајта; послове у вези са примањем и просљеђивањем поште за министра; друге стручне и административне послове у вези са реализацијом програма рада и активностима министра, обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности министра и други одговарајући послови...

13.05.2019.

Одјељење за унутрашњу ревизију

Одјељење за унутрашњу ревизију врши послове који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршење задатака унутрашње ревизије, односно тестирање, анализирање и оцјењивање свих пословних функција из надлежности Министарства, као и из надлежности других субјеката јавног сектора на основу закљученог споразума између Министра и руководиоца тог субјекта, у складу са најбољом струковном праксом и стандардима унутрашње ревизије, усклађеним са Међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; процјењивање система, процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима...

13.05.2019.

Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку

Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку врши послове који се односе на: припрему рјешења о правима и обавезама службеника и намјештеника по основу рада; учествује у изради акта организације и систематизације радних мјеста; формирање персоналних досијеа и вођење кадровске евиденције службеника и намјештеника; примјену Кадровског информационог система; пријављивање и одјављивање службеника код надлежних фондова и других државних органа; припрему предлога за именовање руководећих лица институција над којим Министарство врши надзор; јавне набавке...