Djelatnosti

27.12.2017.

Djelokrug rada Ministarstva održivog razvoja i turizma

Djelokrug rada Ministarstva održivog razvoja i turizma i organa uprave u sastavu Direkcije javnih radova i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

27.12.2017.

Direktorat za planiranje prostora

Direktorat za planiranje prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti planiranja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornog planiranja; praćenje i implementaciju medjunarodnih konvencija iz ove oblasti; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora i morskog dobra; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; praćenje stanja u prostoru (monitoring); vodjenje dokumentacione osnove o prostoru...

27.12.2017.

Direktorat Glavnog državnog arhitekte

Direktorat Glavnog državnog arhitekte vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora; izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture u saradnji sa strukovnim udruženjima, akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i organom uprave nadležnim za zaštitu kulturnih dobara; sprovođenje Državnih smjernica razvoja arhitekture u odnosu na zaštitu autentičnosti prostora i identiteta naselja, obezbjeđenje kvaliteta arhitektonskih rješenja, unapređenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja..

27.12.2017.

Direktorat za građevinarstvo

Direktorat za građevinarstvo vrši poslove koji se odnose na: vođenje razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; unaprjeđenje poslovnog ambijenta u oblasti građevinarstva; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda; unaprjeđenje aseizmičkog projektovanja i građenja; izradu strategija, programa i projekata iz oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda...

27.12.2017.

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); izdavanje i oduzimanje licenci za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije odnosno stručnog nadzora nad građenjem;

27.12.2017.

Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu

Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu vrši poslove koji se odnose na: predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike iz oblasti turizma i ugostiteljstva; uvodjenje kvaliteta u skladu sa medjunarodnim standardima; praćenje medjunarodnih standarda i propisa o klasifikaciji i standardizaciji i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; predlaganje mjera za unapredjenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitet usluga; predlaganje i izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet; sprovodjenje postupka kategorizacije objekata; praćenje stanja kategorisanih objekata; izrada propisa o dodjeli posebnih oznaka za kvalitet...

27.12.2017.

Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infratstrukturu

Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja Strategije razvoja turizma i drugih strateških dokumenata koji se odnose na turizam; predlaganje strateških i dugoročnih planova, projekata i programa u oblasti turizma; pripremanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa sa aspekta nadležnosti Direktorata; praćenje razvojnih i drugih dokumenta i politike ostalih privrednih djelatnosti koje utiču na turizam; pripremu godišnjih akcionih planova za pripremu turističkih sezona i praćenje njihove realizacije...

27.12.2017.

Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa

Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa vrši poslove koji se odnose na: vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; vodjenje centralnog turističkog registra, pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; vodjenje ostalih upravnih postupaka i odlučivanje; koordiniranje poslovima vezanim za jedinstvenu evidenciju turistikog prometa; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala turizmu...

27.12.2017.

Direktorat za razvoj stanovanja

Direktorat za razvoj stanovanja vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, programa i projekata iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti bespravne gradnje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti bespravne gradnje; izgradnju sistema stambenih odnosa uključujući i socijalno stanovanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti stanovanja i socijalnog stanovanja; stambeno zadrugarstvo; privatno-javno partnerstvo u oblasti stanovanja, socijalnog stanovanja i bespravne gradnje; upravljanje i održavanje stambenog fonda; utvrđivanje metodologije konstruktivne i seizmičke stabilnosti bespravnih objekata...

27.12.2017.

Direktorat za životnu sredinu

Direktorat za životnu sredinu vrši poslove koji se odnose na: politiku i sistem zaštite i unaprijeđenja životne sredine (vazduha, zemljišta, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja); izradu strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata iz oblasti životne sredine; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti životne sredine; učešće u pregovaračkom procesu za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promjene, predlaganje sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova i programa u oblasti životne sredine; analiziranje, sagledavanje i davanje ocjene stanja životne sredine...