Djelatnosti

28.04.2017.

Djelokrug rada Ministarstva održivog razvoja i turizma

Djelokrug rada Ministarstva održivog razvoja i turizma i organa uprave u sastavu Direkcije javnih radova i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

28.04.2017.

Direktorat za planiranje prostora

Direktorat za planiranje prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti uredjenja i upravljanja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornog planiranja; integralno planiranje i upravljanje prostorom; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora i morskog dobra; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; razvoj arhitektonskih konkursa i javnih oglasa za obnovu brownfield potencijala...

28.04.2017.

Direktorat za građevinarstvo

Direktorat za građevinarstvo vrši poslove koji se odnose na: vođenje razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; unaprjeđenje poslovnog ambijenta u oblasti građevinarstva; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti građevinarstva; unaprjeđenje aseizmičkog projektovanja i građenja; izradu strategija, programa i projekata iz oblasti izgradnje objekata i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata i građevinskih proizvoda; učestvovanje u pripremi i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa...

28.04.2017.

Direktorat za turistički razvoj i standarde

Direktorat za turistički razvoj i standarde vrši poslove koji se odnose na: razvoj turističkih mjesta i područja; uslove privređivanja u turizmu i ugostiteljstvu; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti turističkog razvoja; promociju i praćenje investicija u turizmu; praćenje propisa koji uređuju pitanje ulaganja i predlaže mjere podsticanja investicione aktivnosti u turizam,pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije razvojnih projekata u turizmu ,predlaganje aktivnosti i mjera u cilju ubrzanja procesa privatizacije; izradu nacrta, prijedloga zakona i drugih propisa...

28.04.2017.

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom vrši poslove koji se odnose na: koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja Strategije razvoja turizma; predlaže strateške i dugoročne planove, projekte i programe u oblasti turizma; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti turizma; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i sprovođenja sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike iz oblasti turizma i ugostiteljstva; koordiniranje poslovima u vezi donošenja i implementacije strateških planova i programa drugih programa u pravcu unapređenja ljudskih resursa u turizmu; koordiniranje poslovima u vezi definisanja predloga mjera za usklađivanje programa obrazovanja sa potrebama turističke privrede i predloga mjera i aktivnosti vezano za obrazovanje kadrova u cilju rješavanja problema deficitarnih zanimanja u sektoru turizma...

28.04.2017.

Direktorat za razvoj stanovanja

Direktorat za razvoj stanovanja vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, programa i projekata iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti neformalne gradnje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti neformalne gradnje; izgradnju sistema stambenih odnosa uključujući i socijalno stanovanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti stanovanja i socijalnog stanovanja; stambeno zadrugarstvo; privatno-javno partnerstvo u oblasti stanovanja, socijalnog stanovanja i neformalne gradnje etažnu svojinu; upravljanje i održavanje stambenog fonda; uspostavlja i vodi evidenciju neformalnih objekata, utvrđivanje metodologije klasifikacije neformalnih objekata; utvrđivanje metodologije klasifikacije konstruktivne i seizmičke stabilnosti neformalnih objekata...

28.04.2017.

Direktorat za životnu sredinu

Direktorat za životnu sredinu vrši poslove koji se odnose na:politiku i sistem zaštite i unaprijeđenja životne sredine (vazduha, zemljišta, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja); izradu strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata iz oblasti životne sredine; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti životne sredine; učešće u pregovaračkom procesu za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promjene, predlaganje sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova i programa u oblasti životne sredine; analiziranje, sagledavanje i davanje ocjene stanja životne sredine; davanje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; osiguravanje praćenja stanja zagađenja vazduha, zemljišta, voda i morskog sistema, kao i osiguravanje sprovođenja mjera radi sprječavanja zagađenja vazduha, zemljišta, voda i morske sredine...

28.04.2017.

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj vrši poslove koji se odnose na: predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblastima upravljanja otpadom i komunalnih djelatnosti; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti upravljanja otpadom i komunalnog razvoja; predlaganje, izbor i praćenje realizacije sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova, programa i akcionih planova u oblastima upravljanja otpadom, vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama koje se prikupljaju u okviru gradskih kanalizacionih mreža, kao i drugim komunalnim djelatnostima; sprovođenje i praćenje procesa harmonizacije pravnog sistema u oblasti upravljanja otpadom sa pravnim sistemom Evropske Unije i izradu nacrta i predloga zakona...

28.04.2017.

Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju

Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju vrši poslove koji se odnose na: organizaciju, koordiranje, sprovođenje i nadzor aktivnosti vezanih za pristupanje Evropskoj uniji u okviru 27. pregovaračkog poglavlja-Životna sredina i klimatske promjene i ostalim poglavljima u kojima učestvuje Ministarstvo; koordiniranje rada radne grupe za pregovore s Evropskom unijom u okviru 27. pregovaračkog poglavlja; koordiniranje izrade i sprovođenja strategije aproksimacije za oblast životne sredine i klimatskih promjena („EAS“); koordiniranje izrade i sprovođenja ostalih nacionalnih strateških i planskih dokumenata, koji se odnose na proces evropskih integracija u okviru 27.pregovaračkog poglavlja; koordiniranje pripreme i izradu priloga za sastanke Pododbora za energetiku, regionalni razvoj, životnu sredinu i transport, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i materijala za ostale oblike komunikacije i saradnje sa EU institucijama...

28.04.2017.

Direktorat za klimatske promjene

Direktorat za klimatske promjene vrši poslove koji se odnose na:razvoj i izvještavanje o sprovođenju Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena i Nacionalne strategije za adaptaciju na uticaj klimatskih promjena; sprovođenje mjera za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene; uspostavljanje i vođenje sistema praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, uključujući nadzor nad vođenjem inventara gasova sa efektom staklene bašte; vrši analizu usklađenosti sektorskih politika sa ciljevima i mjerama nacionalne politike u oblasti klimatskih promjena u skladu sa političkim okvirom EU u oblasti klimatskih promjena do 2030.godine; inicira i podržava defininisanje politika različitih sektora u odnosu na klimatske promjene u kontekstu izgradnje niskokarbonske ekomije otporne na uticaj klimatskih promjena...