Djelatnosti

28.04.2017.

Kabinet ministra

Kabinet ministra vrši poslove koji se odnose na: stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove potrebne za ostvarivanje funkcije ministra; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; poslove u vezi sa primanjem i prosljeđivanjem pošte za ministra; druge stručne i administrativne poslove u vezi sa realizacijom programa rada i aktivnostima ministra, obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti ministra i drugi odgovarajući poslovi...

28.04.2017.

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku vrši poslove koji se odnose na: pripremu rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada; učestvuje u izradi akta organizacije i sistematizacije radnih mjesta; formiranje personalnih dosijea i vođenje kadrovske evidencije službenika i namještenika; primjenu Kadrovskog informacionog sistema; prijavljivanje i odjavljivanje službenika kod nadležnih fondova i drugih državnih organa; pripremu predloga za imenovanje rukovodećih lica institucija nad kojim Ministarstvo vrši nadzor; javne nabavke; poslove koji se odnose na primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama...

28.04.2017.

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Odjeljenje za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka unutrašnje revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva, kao i iz nadležnosti drugih subjekata javnog sektora na osnovu zaključenog sporazuma između Ministra i rukovodioca tog subjekta, u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima...

28.04.2017.

Odjeljenje za komunikaciju i PR

Odjeljenje za komunikaciju i PR vrši poslove koji se odnose na: apdejtovanje Wikipedie, prati Google aktivnosti, praćenje Facebook, Twitter kanala; sprovođenje definisane komunikacione strategije pod nadzorom koordinatora Odjeljenja; učešće u pripremi izrade predloga budžeta;saradnja sa Kancelarijom za ljudske resurse; pripremu saopštenja i informacija za javnost i pripremu publikacija i drugih materijala za javnost...

28.04.2017.

Odjeljenje za monitoring projekata

Odjeljenje za monitoring projekata vrši poslove koji se odnose na: praćenje prioritetnih projekata iz nadležnosti Ministarstva, a koji su započeti preko Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, praćenje projekta Bjelasica i Komovi; pripremu i izvještavanje o realizaciji godišnjeg plana rada; saradnju sa direktoratima, organima državne uprave i lokalnim samopravama vezano za pripremu i realizaciju prioritetnih projekata, posebno projekta Bjelasica i Komovi; koodinaciju saradnje sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu radi obezbjeđivanja potrebnih informacija za realizaciju važnih projekata i uspješno predstavljanje i pozicioniranje Crne Gore na međunarodnoj sceni...

28.04.2017.

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i priobalnim područjem

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i priobalnim područjem vrši poslove koji se odnose na: sprovođenje politike održivog razvoja Crne Gore i sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjem u skladu sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja Crne Gore, Nacionalnom strategijom integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore i obavezama u kontekstu članstva u relevantnim tijelima Ujedinjenih Nacija (kao što su UN komisija za održivi razvoj, odnosno Politički forum na visokom nivou za održivi razvoj, posebno u kontekstu praćenja i izvještavanja o ciljevima održivog razvoja-SDGs odnosno Post 2015...

28.04.2017.

Odjeljenje za podršku i razvoj procesa

Odjeljenje za podršku i razvoj procesa vrši poslove poslove koji se odnose na: podršku i razvoj sistema za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo: istraživanje novih softverskih tehlologija:izbor platformi i alata za rad i razvoj aplikacija, kontrola i usklađenost prostorno planske dokumentacije sa Uputstvom za primjenu Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijuma namjene površina i elementima urbanističke regulacije, izrada i ažuriranje Centralnog registra planskih dokumenata i registra tehničke dokumentacije:korišćenje 3D ortofoto snimaka: unapređenje procesa elektronskog poslovanja...

28.04.2017.

Djelokrug rada organizacionih jedinica Direkcije javnih radova

Organ uprave u sastavu Ministarstva održivog razvoja i turizma je Direkcija javnih radova. Direkcija javnih radova vrši poslove koji se odnose na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država; izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje...

28.04.2017.

Djelokrug rada organizacionih jedinica Agencije za zaštitu prirode i životne sredine

Organ uprave u sastavu Ministarstva održivog razvoja i turizma je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine vrši poslove koji se odnose na: organizovanje, planiranje i učestvovanje u monitoringu životne sredine u oblasti: kvaliteta vazduha (uključujući monitoringa polena suspendovanog u vazduhu), sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanja ekosistema priobalnog mora, stanja biodiverziteta, buke u životnoj sredini, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja...