Djelatnosti

07.12.2018.

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj vrši poslove koji se odnose na: predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblastima upravljanja otpadom i komunalnih djelatnosti; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti upravljanja otpadom i komunalnog razvoja; predlaganje, izbor i praćenje realizacije sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova, programa i akcionih planova u oblastima upravljanja otpadom, vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama koje se prikupljaju u okviru gradskih kanalizacionih mreža, kao i drugim komunalnim djelatnostima; sprovođenje i praćenje procesa harmonizacije pravnog sistema u oblasti upravljanja otpadom sa pravnim sistemom Evropske Unije i izradu nacrta i predloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga rada ovog direktorata; davanje mišljenja...

07.12.2018.

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove vrši poslove koji se odnose na: razvoj i izvještavanje o sprovođenju Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena i Nacionalne strategije za adaptaciju na uticaj klimatskih promjena; sprovođenje mjera za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene; uspostavljanje i vođenje sistema praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, uključujući nadzor nad vođenjem inventara gasova sa efektom staklene bašte; vrši analizu usklađenosti sektorskih politika sa ciljevima i mjerama nacionalne politike u oblasti klimatskih promjena u skladu sa političkim okvirom EU u oblasti klimatskih promjena do 2030.godine; inicira i podržava defininisanje politika različitih sektora u odnosu na klimatske promjene u kontekstu izgradnje niskokarbonske ekomije otporne na uticaj klimatskih promjena, sprovođenje Okvirne konvencije UN o promjeni klime...

07.12.2018.

Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju

Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju vrši poslove koji se odnose na: organizaciju, koordiranje, sprovođenje i nadzor aktivnosti vezanih za pristupanje Evropskoj uniji u okviru 27. pregovaračkog poglavlja-Životna sredina i klimatske promjene i ostalim poglavljima u kojima učestvuje Ministarstvo; koordiniranje rada radne grupe za pregovore s Evropskom unijom u okviru 27. pregovaračkog poglavlja; koordiniranje izrade i sprovođenja strategije aproksimacije za oblast životne sredine i klimatskih promjena („EAS“); koordiniranje izrade i sprovođenja ostalih nacionalnih strateških i planskih dokumenata, koji se odnose na proces evropskih integracija u okviru 27.pregovaračkog poglavlja; koordiniranje pripreme i izradu priloga za sastanke Pododbora za energetiku, regionalni razvoj, životnu sredinu i transport, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i materijala za ostale oblike komunikacije i saradnje sa EU institucijama...

07.12.2018.

Direktorat za valorizaciju turističkih lokaliteta

Direktorat za valorizaciju turističkih lokaliteta vrši poslove koji se odnose na: praćenje prioritetnih i razvojnih projekata u funkciji razvoja turizma iz nadležnosti ministarstva; realizaciju investicionih programa od interesa za održiv turistički razvoj iz nadležnosti ministarstva; podršku i praćenje prioritetnih projekata, a koji se odnose na projekte valorizacije turističkih lokaliteta, iz nadležnosti ministarstva; praćenje prioritetnih i razvojnih projekata u cilju iznalaženja optimalnog balansa između zahtjeva investitora za realizaciju projekata i propisa iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata, zaštite životne sredine i turizma...

07.12.2018.

Kabinet ministra

Kabinet ministra vrši poslove koji se odnose na: stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove potrebne za ostvarivanje funkcije ministra; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; poslove u vezi sa primanjem i prosljeđivanjem pošte za ministra; druge stručne i administrativne poslove u vezi sa realizacijom programa rada i aktivnostima ministra, obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti ministra i drugi odgovarajući poslovi.

07.12.2018.

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku vrši poslove koji se odnose na: pripremu rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada; učestvuje u izradi akta organizacije i sistematizacije radnih mjesta; formiranje personalnih dosijea i vođenje kadrovske evidencije službenika i namještenika; primjenu Kadrovskog informacionog sistema; prijavljivanje i odjavljivanje službenika kod nadležnih fondova i drugih državnih organa; pripremu predloga za imenovanje rukovodećih lica institucija nad kojim Ministarstvo vrši nadzor; javne nabavke; poslove koji se odnose na primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama; organizaciju dostavljanja materijala za Vladu Crne Gore i njena radna tijela i Skupštinu Crne Gore, kao i njihovo objavljivanje u “Službenom listu CG”; popis pokretne i nepokretne imovine; računovodstvene i finansijske poslove...

07.12.2018.

Odjeljenje za transparentnost

Odjeljenje za transparentnost vrši poslove koji se odnose na: promovisanje aktivnosti ministarstva, odnosno projekata; komunikaciju sa medijima i sprovođenje interne komunikacije sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva; pripremu saopštenja i informacija i pripremu publikacija i drugih materijala za javnost; uređivanje i analiziranje Internet prezentacije Ministarstva; organizaciju konferencija za štampu, kao i foruma, skupova, prezentacija Ministarstva, a u saradnji sa šefom kabineta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; update Wikipedie, praćenje Google aktivnosti, praćenje Facebook-a i Twitter kanala; sprovođenje definisane komunikacione strategije; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti; saradnja sa Kancelarijom za ljudske resurse.

07.12.2018.

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Odjeljenje za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka unutrašnje revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva, kao i iz nadležnosti drugih subjekata javnog sektora na osnovu zaključenog sporazuma između Ministra i rukovodioca tog subjekta, u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koje dostavlja ministru i odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi...

07.12.2018.

Djelokrug rada organizacionih jedinica Direkcije javnih radova

Direkcija javnih radova vrši poslove koji se odnose na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država; izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje; javno oglašavanje i sprovođenje postupka ustupanja radova; zaključivanje ugovora o građenju; vršenje stručnog nadzora i kontrole kvaliteta izvedenih radova ugrađenih materijala i opreme...

07.12.2018.

Djelokrug rada organizacionih jedinica Agencije za zaštitu prirode i životne sredine

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine vrši poslove koji se odnose na: organizovanje, planiranje i učestvovanje u monitoringu životne sredine u oblasti: kvaliteta vazduha (uključujući monitoring polena suspendovanog u vazduhu), sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanja ekosistema priobalnog mora, stanja biodiverziteta, buke u životnoj sredini, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; analizu i izvještavanje o stanju životne sredine, predlaganje mjera za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu; izdavanja akta o uslovima zaštite prirode za potrebe izrade planova, osnova i programa, izradu studije zaštite za proglašenje zaštićenog prirodnog dobra...