Djelatnosti

08.05.2020.

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj vrši poslove koji se odnose na: predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblastima upravljanja otpadom i komunalnih djelatnosti; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti upravljanja otpadom i komunalnog razvoja; predlaganje, izbor i praćenje realizacije sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova, programa i akcionih planova u oblastima upravljanja otpadom, vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama koje se prikupljaju u okviru gradskih kanalizacionih mreža, kao i drugim komunalnim djelatnostima...

08.05.2020.

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove vrši poslove koji se odnose na: razvoj i izvještavanje o sprovođenju Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena i Nacionalne strategije za adaptaciju na uticaj klimatskih promjena; sprovođenje mjera za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene; uspostavljanje i vođenje sistema praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, uključujući nadzor nad vođenjem inventara gasova sa efektom staklene bašte; vrši analizu usklađenosti sektorskih politika sa ciljevima i mjerama nacionalne politike u oblasti klimatskih promjena u skladu sa političkim okvirom EU u oblasti klimatskih promjena do 2030.godine...

08.05.2020.

Direktorat za valorizaciju turističkih lokaliteta

Direktorat za valorizaciju turističkih lokaliteta vrši poslove koji se odnose na: praćenje prioritetnih i razvojnih projekata u funkciji razvoja turizma iz nadležnosti ministarstva; realizaciju investicionih programa od interesa za održiv turistički razvoj iz nadležnosti ministarstva; podršku i praćenje prioritetnih projekata, a koji se odnose na projekte valorizacije turističkih lokaliteta, iz nadležnosti ministarstva; praćenje prioritetnih i razvojnih projekata u cilju iznalaženja optimalnog balansa između zahtjeva investitora za realizaciju projekata i propisa iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata, zaštite životne sredine i turizma...

08.05.2020.

Kabinet ministra

Kabinet ministra vrši poslove koji se odnose na: stručne, protokolarne i administrativno-tehničke poslove potrebne za ostvarivanje funkcije ministra; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; poslove u vezi sa primanjem i prosljeđivanjem pošte za ministra; druge stručne i administrativne poslove u vezi sa realizacijom programa rada i aktivnostima ministra, obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti ministra i drugi odgovarajući poslovi...

08.05.2020.

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU integracije

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU integracije vrši poslove koji se odnose na: organizaciju i praćenje aktivnosti vezanih za pristupanje Evropskoj uniji u okviru pregovaračkih poglavlja u kojima učestvuje Ministarstvo; praćenje ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa uz podršku institucija i organa uprave nadležnih za donošenje i implementaciju propisa usklađenih sa evropskim pravnim poretkom („EU Acquis“); pripremu i izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja za Vladu o napretku u procesu evropskih integracija u okviru 27. pregovaračkog poglavlja; pripremu uporednih analiza i izvještaja o stepenu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i standarda sa pravnom tekovinom EU i sprovođenje pravne tekovine EU u oblastima iz nadležnosti Ministarstva...

08.05.2020.

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Odjeljenje za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na: davanje nezavisnog i objektivnog uvjeravanja i pružanja savjetodavnih usluga u cilju doprinosa unaprijeđenju poslovanja Ministarstva, subjekata javnog sektora nad kojima se vrši unutrašnja revizija (Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore) i subjekata sa kojima ima potpisan sporazum o povjeravanju poslova unutrašnje revizije; ocjenu ekonomičnosti, efektivnosti i efikasnosti upravljanja poslovanjem subjekta i ocjenu sistema izvještavanja u Ministarstvu i van Ministarstva...

08.05.2020.

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku vrši poslove koji se odnose na: pripremu rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada; učestvuje u izradi akta organizacije i sistematizacije radnih mjesta; formiranje personalnih dosijea i vođenje kadrovske evidencije službenika i namještenika; primjenu Kadrovskog informacionog sistema; prijavljivanje i odjavljivanje službenika kod nadležnih fondova i drugih državnih organa; pripremu predloga za imenovanje rukovodećih lica institucija nad kojim Ministarstvo vrši nadzor; javne nabavke; poslove koji se odnose na primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama...