Дјелатности

27.12.2017.

Директорат за управљање отпадом и комунални развој

Директорат за управљање отпадом и комунални развој врши послове који се односе на: предлагање, праћење и усмјеравање политике у областима управљања отпадом и комуналних дјелатности; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области управљања отпадом и комуналног развоја; предлагање, избор и праћење реализације системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова, програма и акционих планова у областима управљања отпадом, водоснабдијевања и управљања отпадним водама које се прикупљају у оквиру градских канализационих мрежа, као и другим комуналним дјелатностима...

27.12.2017.

Директорат за климатске промјене и медитеранске послове

Директорат за климатске промјене и медитеранске послове врши послове који се односе на: развој и извјештавање о спровођењу Националне стратегије у области климатских промјена и Националне стратегије за адаптацију на утицај климатских промјена; спровођење мјера за ублажавање и прилагођавање на климатске промјене; успостављање и вођење система праћења емисија гасова са ефектом стаклене баште, укључујући надзор над вођењем инвентара гасова са ефектом стаклене баште; врши анализу усклађености секторских политика са циљевима и мјерама националне политике у области климатских промјена у складу са политичким оквиром ЕУ у области климатских промјена до 2030.године...

27.12.2017.

Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу

Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу врши послове који се односе на: организацију, коордирање, спровођење и надзор активности везаних за приступање Европској унији у оквиру 27. преговарачког поглавља-Животна средина и климатске промјене и осталим поглављима у којима учествује Министарство; координирање рада радне групе за преговоре с Европском унијом у оквиру 27. преговарачког поглавља; координирање израде и спровођења стратегије апроксимације за област животне средине и климатских промјена („ЕАС“); координирање израде и спровођења осталих националних стратешких и планских докумената, који се односе на процес европских интеграција у оквиру 27.преговарачког поглавља; координирање припреме и израду прилога за састанке Пододбора за енергетику, регионални развој, животну средину и транспорт, Одбора за стабилизацију и придруживање и материјала за остале облике комуникације и сарадње са ЕУ институцијама...

27.12.2017.

Директорат за валоризацију туристичких локалитета

Директорат за валоризацију туристичких локалитета врши послове који се односе на: праћење приоритетних и развојних пројеката у функцији развоја туризма; реализацију инвестиционих програма од интереса за одржив туристички развој; подршка и праћење приоритетних пројеката из надлежности Министарства, а који се односе на пројекте валоризаије туристичких локалитета; праћење приоритетних и развојних пројеката у циљу изналажења оптималног баланса између захтјева инвеститора за реализацију пројеката и прописа из области планирања простора, изградње објеката, заштите животне средине и туризма; имплементација државне планске документације и просторног плана и плана генералне регулације у дијелу реализације валоризације туристичких локалитета...

27.12.2017.

Кабинет министра

Кабинет министра врши послове који се односе на: стручне, организационе и административно-техничке послове потребне за остваривање функције министра; давање података за вођење и ажурирање сајта; послове у вези са примањем и просљеђивањем поште за министра; друге стручне и административне послове у вези са реализацијом програма рада и активностима министра, обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности министра и други одговарајући послови.

27.12.2017.

Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку

Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку врши послове који се односе на: припрему рјешења о правима и обавезама службеника и намјештеника по основу рада; учествује у изради акта организације и систематизације радних мјеста; формирање персоналних досијеа и вођење кадровске евиденције службеника и намјештеника; примјену Кадровског информационог система; пријављивање и одјављивање службеника код надлежних фондова и других државних органа; припрему предлога за именовање руководећих лица институција над којим Министарство врши надзор; јавне набавке; послове који се односе на примјену Закона о слободном приступу информацијама...

27.12.2017.

Одјељење за комуникацију и ПР

Одјељење за комуникацију и ПР врши послове који се односе на: апдејтовање Wикипедие, праћење Гоогле активности, праћење Фацебоок, Тwиттер канала; спровођење дефинисане комуникационе стратегије; учешће у припреми израде предлога буџета; сарадња са Канцеларијом за људске ресурсе; припрему саопштења и информација за јавност и припрему публикација и других материјала за јавност; уређивање и анализирање Интернет презентације Министарства, координирање организацијом конференција за штампу, као и форума, скупова, презентација Министарства, а у сарадњи са шефом кабинета, учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности...

27.12.2017.

Одјељење за унутрашњу ревизију

Одјељење за унутрашњу ревизију врши послове који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршење задатака унутрашње ревизије, односно тестирање, анализирање и оцјењивање свих пословних функција из надлежности Министарства, као и из надлежности других субјеката јавног сектора на основу закљученог споразума између Министра и руководиоца тог субјекта, у складу са најбољом струковном праксом и стандардима унутрашње ревизије, усклађеним са Међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; процјењивање система, процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима; израду извјештаја о налазу унутрашње ревизије са одговарајућим мишљењима и оцјенама које доставља министру и одговорном лицу организационе јединице у којој је обављена ревизија; обављање посебне ревизије на захтјев министра или према потреби...

27.12.2017.

Дјелокруг рада организационих јединица Дирекције јавних радова

Орган управе у саставу Министарства одрживог развоја и туризма је Дирекција јавних радова. Дирекција јавних радова врши послове који се односе на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, давање стручне оцјене на документацију за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничким условима за поједине објекте, а у вези са изградњом и реконструкцијом објеката примарне техничке инфраструктуре, објеката државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава; израду и техничку контролу техничке документације, прибављање сагласности и одобрења за грађење...

27.12.2017.

Дјелокруг рада организационих јединица Агенције за заштиту природе и животне средине

Орган управе у саставу Министарства одрживог развоја и туризма је Агенција за заштиту природе и животне средине. Агенција за заштиту природе и животне средине врши послове који се односе на: организовање, планирање и учествовање у мониторингу животне средине у области: квалитета ваздуха (укључујући мониторинга полена суспендованог у ваздуху), садржаја опасних и штетних материја у земљишту, стања екосистема приобалног мора, стања биодиверзитета, буке у животној средини, јонизујућег и нејонизујућег зрачења...