Дјелатности

07.12.2018.

Директорат за управљање отпадом и комунални развој

Директорат за управљање отпадом и комунални развој врши послове који се односе на: предлагање, праћење и усмјеравање политике у областима управљања отпадом и комуналних дјелатности; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области управљања отпадом и комуналног развоја; предлагање, избор и праћење реализације системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова, програма и акционих планова у областима управљања отпадом, водоснабдијевања и управљања отпадним водама које се прикупљају у оквиру градских канализационих мрежа, као и другим комуналним дјелатностима; спровођење и праћење процеса хармонизације правног система у области управљања отпадом са правним системом Европске Уније и израду нацрта и предлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга рада овог директората; давање мишљења...

07.12.2018.

Директорат за климатске промјене и медитеранске послове

Директорат за климатске промјене и медитеранске послове врши послове који се односе на: развој и извјештавање о спровођењу Националне стратегије у области климатских промјена и Националне стратегије за адаптацију на утицај климатских промјена; спровођење мјера за ублажавање и прилагођавање на климатске промјене; успостављање и вођење система праћења емисија гасова са ефектом стаклене баште, укључујући надзор над вођењем инвентара гасова са ефектом стаклене баште; врши анализу усклађености секторских политика са циљевима и мјерама националне политике у области климатских промјена у складу са политичким оквиром ЕУ у области климатских промјена до 2030.године; иницира и подржава дефининисање политика различитих сектора у односу на климатске промјене у контексту изградње нискокарбонске екомије отпорне на утицај климатских промјена, спровођење Оквирне конвенције УН о промјени климе...

07.12.2018.

Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу

Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу врши послове који се односе на: организацију, коордирање, спровођење и надзор активности везаних за приступање Европској унији у оквиру 27. преговарачког поглавља-Животна средина и климатске промјене и осталим поглављима у којима учествује Министарство; координирање рада радне групе за преговоре с Европском унијом у оквиру 27. преговарачког поглавља; координирање израде и спровођења стратегије апроксимације за област животне средине и климатских промјена („ЕАС“); координирање израде и спровођења осталих националних стратешких и планских докумената, који се односе на процес европских интеграција у оквиру 27.преговарачког поглавља; координирање припреме и израду прилога за састанке Пододбора за енергетику, регионални развој, животну средину и транспорт, Одбора за стабилизацију и придруживање и материјала за остале облике комуникације и сарадње са ЕУ институцијама...

07.12.2018.

Директорат за валоризацију туристичких локалитета

Директорат за валоризацију туристичких локалитета врши послове који се односе на: праћење приоритетних и развојних пројеката у функцији развоја туризма из надлежности министарства; реализацију инвестиционих програма од интереса за одржив туристички развој из надлежности министарства; подршку и праћење приоритетних пројеката, а који се односе на пројекте валоризације туристичких локалитета, из надлежности министарства; праћење приоритетних и развојних пројеката у циљу изналажења оптималног баланса између захтјева инвеститора за реализацију пројеката и прописа из области планирања простора, изградње објеката, заштите животне средине и туризма...

07.12.2018.

Кабинет министра

Кабинет министра врши послове који се односе на: стручне, организационе и административно-техничке послове потребне за остваривање функције министра; давање података за вођење и ажурирање сајта; послове у вези са примањем и просљеђивањем поште за министра; друге стручне и административне послове у вези са реализацијом програма рада и активностима министра, обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности министра и други одговарајући послови.

07.12.2018.

Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку

Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку врши послове који се односе на: припрему рјешења о правима и обавезама службеника и намјештеника по основу рада; учествује у изради акта организације и систематизације радних мјеста; формирање персоналних досијеа и вођење кадровске евиденције службеника и намјештеника; примјену Кадровског информационог система; пријављивање и одјављивање службеника код надлежних фондова и других државних органа; припрему предлога за именовање руководећих лица институција над којим Министарство врши надзор; јавне набавке; послове који се односе на примјену Закона о слободном приступу информацијама; организацију достављања материјала за Владу Црне Горе и њена радна тијела и Скупштину Црне Горе, као и њихово објављивање у “Службеном листу ЦГ”; попис покретне и непокретне имовине; рачуноводствене и финансијске послове...

07.12.2018.

Одјељење за транспарентност

Одјељење за транспарентност врши послове који се односе на: промовисање активности министарства, односно пројеката; комуникацију са медијима и спровођење интерне комуникације са осталим организационим јединицама Министарства; припрему саопштења и информација и припрему публикација и других материјала за јавност; уређивање и анализирање Интернет презентације Министарства; организацију конференција за штампу, као и форума, скупова, презентација Министарства, а у сарадњи са шефом кабинета; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; упдате Wикипедие, праћење Гоогле активности, праћење Фацебоок-а и Тwиттер канала; спровођење дефинисане комуникационе стратегије; учешће у припреми израде предлога буџета; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; сарадња са Канцеларијом за људске ресурсе.

07.12.2018.

Одјељење за унутрашњу ревизију

Одјељење за унутрашњу ревизију врши послове који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршење задатака унутрашње ревизије, односно тестирање, анализирање и оцјењивање свих пословних функција из надлежности Министарства, као и из надлежности других субјеката јавног сектора на основу закљученог споразума између Министра и руководиоца тог субјекта, у складу са најбољом струковном праксом и стандардима унутрашње ревизије, усклађеним са Међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; процјењивање система, процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима; израду извјештаја о налазу унутрашње ревизије са одговарајућим мишљењима и оцјенама које доставља министру и одговорном лицу организационе јединице у којој је обављена ревизија; обављање посебне ревизије на захтјев министра или према потреби...

07.12.2018.

Дјелокруг рада организационих јединица Дирекције јавних радова

Дирекција јавних радова врши послове који се односе на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, давање стручне оцјене на документацију за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничким условима за поједине објекте, а у вези са изградњом и реконструкцијом објеката примарне техничке инфраструктуре, објеката државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава; израду и техничку контролу техничке документације, прибављање сагласности и одобрења за грађење; јавно оглашавање и спровођење поступка уступања радова; закључивање уговора о грађењу; вршење стручног надзора и контроле квалитета изведених радова уграђених материјала и опреме...

07.12.2018.

Дјелокруг рада организационих јединица Агенције за заштиту природе и животне средине

Агенција за заштиту природе и животне средине врши послове који се односе на: организовање, планирање и учествовање у мониторингу животне средине у области: квалитета ваздуха (укључујући мониторинг полена суспендованог у ваздуху), садржаја опасних и штетних материја у земљишту, стања екосистема приобалног мора, стања биодиверзитета, буке у животној средини, јонизујућег и нејонизујућег зрачења; анализу и извјештавање о стању животне средине, предлагање мјера за смањење негативног утицаја на животну средину; издавања акта о условима заштите природе за потребе израде планова, основа и програма, израду студије заштите за проглашење заштићеног природног добра...