>

Odluka o izboru dva predstavnika nevladinih organizacija u članstvo Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene.

Datum objave: 15.11.2013 11:14 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.07/12), i u skladu sa Javnim pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama u cilju izbora predstavnika nevladinih organizacija za članstvo u Nacionalnom savjetu za održivi razvoj i klimatske promjene, nakon uvida u pristigle prijave, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donosi:

ODLUKU

da se za članove Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene odrede: Jelena Marojević – Galić, predstavnica NVO ,,Zeleni dom – Green Home” za oblast održivog razvoja i Olivera Vukadinović, predstavnica ,,NVO Zeleni Crne Gore – The Greens of Montenegro” za oblast klimatskih promjena.

Obrazloženje:

Kandidati su ispunili sve uslove javnog poziva (crnogorski su državljani, sa prebivalištem u Crnoj Gori; posjeduju iskustvo iz oblasti održivog razvoja i klimatskih promjena; nisu članovi političkih partija, državni ili javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici u organima državne uprave).

Za obje kandidatkinje je pristigao po jedan predlog nevladinih organizacija u skladu sa pravilima Javnog poziva (sadržali su svu potrebnu propratnu dokumentaciju) te je iz tog razloga Komisija pristigle prijave vrednovala na osnovu kriterijuma definisanih članom 12 Uredbe i to: pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radnog tijela i biografije kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radnog tijela.

Pregledom aktivnosti organizacija i biografija članova, Komisija je konstatovala da dvije od četiri organizacije i to NVO Sjeverna zemlja – North Land i NVO Zeleni Crne Gore – The Greens of Montenegro su sprovodile aktivnosti koje se tiču oblasti klimatskih promjena, te je u skladu sa tim odlučeno da će se navedene organizacije razmatrati u kontekstu izbora predstavnika NVO-a za oblast klimatskih promjena, a da će se preostale dvije organizacije Ekološki centar – Delfin i NVO Zeleni dom – Green Home razmatrati kao predstavnici NVO-a za održivi razvoj.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, za člana Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene za oblast održivog razvoja, Komisija je izabrala Jelenu Marojević – Galić, kandidata NVO Zeleni dom- Green Home. Ocijenjeno je da predloženog kandidata, u odnosu na predstavnicu NVO Eko centar Delfin, preporučuje duže i aktivnije profesionalno iskustvo u oblasti koja je u vezi sa zadatkom radnog tijela kao i značajno veći broj aktivnosti organizacije koja je kandiduje.

Za člana Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene za oblast klimatskih promjena Komisija je izabrala Oliveru Vukadinović, kandidatkinju NVO Zeleni Crne Gore – The Greens of Montenegro. Ocijenjeno je da predloženog kandidata preporučuje veće kako lično tako i iskustvo organizacije koja je preporučuje (NVO Sjeverna zemlja – The North Land je formirana tek tokom 2012. godine).