Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за прикупљање понуда за избор овлашћеног лица за контролу безбједности лифтова у употреби у складу са Правилником о техничким захтјевима за редован сервис и контролу безбједности лифтова у употреби („Службени лист Црне Горе“, број 38/19)

Јавни позив за прикупљање понуда за избор овлашћеног лица за контролу безбједности лифтова у употреби у складу са Правилником о техничким захтјевима за редован сервис и контролу безбједности лифтова у употреби („Службени лист Црне Горе“, број 38/19)
Датум објаве: 20.09.2019 09:28 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 11 Закона о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усаглашености („Службени лист Црне Горе“, број 53/11 и 33/14) Министарство одрживог развоја и туризма оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за избор овлашћеног лица за контролу безбједности лифтова у употреби у складу са Правилником о техничким захтјевима за редован сервис и контролу безбједности лифтова у употреби („Службени лист Црне Горе“, број 38/19)

И Услови за учешће:

Контролу безбједности лифтова у употреби може да врши овлашћени предузетник или привредно друштво.

Лице из става 1 овог поглавља треба да испуњава сљедеће услове:

1) да је регистровано у Централном регистру привредних субјеката;

2) да посједује сертификат о акредитацији по стандарду МЕСТ ЕН 17020 издат од Акредитационог тијела Црне Горе и који одржава минимум 5 година у континуитету;

3) да је независан од произвођача производа које контролише, пословних или професионалних удружења која представљају лица укључена у активности пројектовања, производње, снабдијевања, склапања, контроле нових лифтова или безбједносних компоненти истог типа чију усаглашеност оцјењује у употреби;

4) да његови органи, чланови одбора директора и запослени, нијесу директно укључено у активности пројектовања, производње, испоруке, инсталирања, коришћења или одржавања предметних лифтова или безбједносних компоненти за лифтове, нити да буду заступници било које стране укључене у те активности, нити смију да спроводе активности које би могле да утичу на њихово просуђивање и интегритет у вези са пословима контроле за коју су овлашћена;

5) да обезбјеђује да активности његових подизвођача не угрожавају повјерљивост, објективност и непристрасност у спровођењу контроле лифтова;

6) да посједује осигурање од одговорности за штету и осигурање од професионалне одговорности за штету лицима и имовини која може да настане у вези са обављањем контроле безбједности лифта у употреби, чија минимална сума осигурања износи 30.000€ на годишњем нивоу;

7) да има најмање једног запосленог:
- дипломираног инжењера електротехнике или машинског инжењера са најмање пет година радног искуства на пословима контроле, испитивања или уградње лифтова; и
- електротехничара или машинског техничара са најмање пет година радног искуства на пословима контроле, испитивања или уградње лифтова.
Понуда, поред доказа о испуњености услова из става 2 овог поглавља обавезно садржи и: тачан назив и адресу понуђача, сједиште, ЈМБГ/ПИБ, шифру дјелатности и жиро рачун банке преко које послује понуђач.
Испуњеност услова из става 2 тач. 3, 4 и 5 овог поглавља доказује се достављањем овјерене изјаве овлашћеног лица привредног друштва, органа привредног друштва, чланова одбора директора и запослених у привредном друштву.
Доказ из тачке 6 става 2 овог поглавља може се доставити након поступка утврђивања испуњености услова за вршење контроле безбједности, прије доношења рјешења о овлашћивању, у року од 5 дана од дана пријема захтјева Министарства одрживог развоја и туризма (у даљем тексту Министарство).

ИИ Рок за достављање понуда

Јавни позив је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

ИИИ Начин подношења понуда

Понуде се достављају у затвореној коверти, са назнаком Јавни позив – не отварај, путем поште или на архиви Министарства одрживог развоја и туризма, ИВ Пролетерске бригаде 19, 81000 Подгорица.

ИВ Овлашћивање и обавезе овлашћених лица

Министарство разматра понуде, утврђује испуњеност услова за вршење контроле безбједности лифтова у употреби понуђача у складу са Правилником о техничким захтјевима за редован сервис и контролу безбједности лифтова у употреби (у даљем тексту: Правилник) и доноси рјешење о овлашћивању лица које испуњава услове за вршење контроле безбједности лифтова у употреби. Рјешење о овлашћивању се издаје на период од четири године.

Овлашћено лице дужно је да континуирано испуњава захтјеве прописане Правилником. Доказ да овлашћено лице континуирано испуњава захтјеве прописане Правилником представља потврда о редовном или ванредном надзору из поступка акредитације.

Овлашћено лице је дужно да на захтјев Министарства, достави извјештај о извршеној контроли безбједности лифтова у употреби, у року од осам дана од дана пријема захтјева. Министарство ће укинути рјешење о овлашћивању ако овлашћено лице:

1) престане да испуњава прописане захтјеве;

2) не достави извјештај о извршеној контроли безбједности лифтова у употреби;

3) поступа супротно захтјеву независности и непристрасности у поступку контроле.


Контакт особа:
Радмила Лаиновић, руководитељка Дирекције за становање
Тел: 020 446 385
емаил: радмила.лаиновиц@мрт.гов.ме