Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за прикупљање понуда за избор овлашћеног лица за контролу безбједности лифтова у употреби у складу са Правилником о техничким захтјевима за редован сервис и контролу безбједности лифтова у употреби („Службени лист Црне Горе“, број 38/19)

Јавни позив за прикупљање понуда за избор овлашћеног лица за контролу безбједности лифтова у употреби у складу са Правилником о техничким захтјевима за редован сервис и контролу безбједности лифтова у употреби („Службени лист Црне Горе“, број 38/19)
Датум објаве: 06.12.2019 10:24 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 11 Закона о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усаглашености („Службени лист Црне Горе“, број 53/11 и 33/14) Министарство одрживог развоја и туризма оглашава,

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за избор овлашћеног лица за контролу безбједности лифтова у употреби у складу са Правилником о техничким захтјевима за редован сервис и контролу безбједности лифтова у употреби („Службени лист Црне Горе“, број 38/19)

И Услови за учешће:

Контролу безбједности лифтова у употреби може да врши овлашћени предузетник или привредно друштво.

Лице из става 1 овог поглавља треба да испуњава сљедеће услове:

1) да је регистровано у Централном регистру привредних субјеката;
2) да посједује сертификат о акредитацији по стандарду МЕСТ ЕН 17020 издат од Акредитационог тијела Црне Горе и који одржава минимум 5 година у континуитету;
3) да је независан од произвођача производа које контролише, пословних или професионалних удружења која представљају лица укључена у активности пројектовања, производње, снабдијевања, склапања, контроле нових лифтова или безбједносних компоненти истог типа чију усаглашеност оцјењује у употреби;
4) да његови органи, чланови одбора директора и запослени, нијесу директно укључено у активности пројектовања, производње, испоруке, инсталирања, коришћења или одржавања предметних лифтова или безбједносних компоненти за лифтове, нити да буду заступници било које стране укључене у те активности, нити смију да спроводе активности које би могле да утичу на њихово просуђивање и интегритет у вези са пословима контроле за коју су овлашћена;
5) да обезбјеђује да активности његових подизвођача не угрожавају повјерљивост, објективност и непристрасност у спровођењу контроле лифтова;
6) да посједује осигурање од одговорности за штету и осигурање од професионалне одговорности за штету лицима и имовини која може да настане у вези са обављањем контроле безбједности лифта у употреби, чија минимална сума осигурања износи 30.000€ на годишњем нивоу;
7) да има најмање једног запосленог:
- дипломираног инжењера електротехнике или машинског инжењера са најмање пет година радног искуства на пословима контроле, испитивања или уградње лифтова; и
- електротехничара или машинског техничара са најмање пет година радног искуства на пословима контроле, испитивања или уградње лифтова.

Понуда, поред доказа о испуњености услова из става 2 овог поглавља обавезно садржи и: тачан назив и адресу понуђача, сједиште, ЈМБГ/ПИБ, шифру дјелатности и жиро рачун банке преко које послује понуђач.

Испуњеност услова из става 2 тач. 3, 4 и 5 овог поглавља доказује се достављањем овјерене изјаве овлашћеног лица привредног друштва, органа привредног друштва, чланова одбора директора и запослених у привредном друштву.

Доказ из тачке 6 става 2 овог поглавља може се доставити након поступка утврђивања испуњености услова за вршење контроле безбједности, прије доношења рјешења о овлашћивању, у року од 5 дана од дана пријема захтјева Министарства одрживог развоја и туризма (у даљем тексту Министарство).

ИИ Рок за достављање понуда

Јавни позив је отворен од 9. децембра 2019. године до 9. децембра 2020. године.

ИИИ Начин подношења понуда

Понуде се достављају у затвореној коверти, са назнаком Јавни позив – не отварај, путем поште или на архиви Министарства одрживог развоја и туризма, ИВ Пролетерске бригаде 19, 81000 Подгорица.

ИВ Овлашћивање и обавезе овлашћених лица

Министарство разматра понуде, утврђује испуњеност услова за вршење контроле безбједности лифтова у употреби понуђача у складу са Правилником о техничким захтјевима за редован сервис и контролу безбједности лифтова у употреби (у даљем тексту: Правилник) и доноси рјешење о овлашћивању лица које испуњава услове за вршење контроле безбједности лифтова у употреби. Рјешење о овлашћивању се издаје на период од четири године.

Овлашћено лице дужно је да континуирано испуњава захтјеве прописане Правилником. Доказ да овлашћено лице континуирано испуњава захтјеве прописане Правилником представља потврда о редовном или ванредном надзору из поступка акредитације.

Овлашћено лице је дужно да на захтјев Министарства, достави извјештај о извршеној контроли безбједности лифтова у употреби, у року од осам дана од дана пријема захтјева. Министарство ће укинути рјешење о овлашћивању ако овлашћено лице: 1) престане да испуњава прописане захтјеве; 2) не достави извјештај о извршеној контроли безбједности лифтова у употреби; 3) поступа супротно захтјеву независности и непристрасности у поступку контроле.


Контакт особа:
Радмила Лаиновић, руководитељка Дирекције за становање
Тел: 020 446 385
емаил: радмила.лаиновиц@мрт.гов.ме