Manja slova Veća slova RSS
>

Reagovanje: Neutemeljene prozivke

Datum objave: 30.07.2013 15:41 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i urizma

Ispis Štampaj stranicu


Povodom stavova iznesenem u danasnjem tekstu dnevnog lista Dan pod nazivom Ministre dođi da vidiš šta je trovanje, dajemo sljedeće reagovanje:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je ponovo, bez razloga, zakonski neutemeljeno, tendenciozno i neistinito prozvano da rješava pitanje postojećeg odlagališta i izgradnje deponije u skladu sa zakonom za potrebe neke jedinice lokalne samouprave. Po ko zna koji put ukazujemo na odredbe člana 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG”, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, „Sl. list Crne Gore”, br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12), kojim je utvrđeno da opština, u skladu sa zakonom i drugim propisom obezbjeđuje uslove i stara se o zaštiti životne sredine i pojedinih njenih djelova (kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom i dr.).

Takođe, ponovo ukazujemo na opredjeljenja iz Strateškog master plana o regionalnom organizovanju poslova obrade, odnosno odlaganja otpada, kao i člana 11 Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl. list RCG”, br. 12/95) i člana 24 Zakona o upravljanju otpadom („Sl. list CG”, br. 64/11), kojim su opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav donijele Odluku o pristupanju sistemu zajedničkog regionalnog upravljanja čvrstim komunalnim otpadom („Sl. list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 25/07, od 17. jula 2007. godine).

Dakle, svakome ko hoće da razumije jasno je da su poslovi upravljanja komunalnim otpadom izvorna nadležnost jedinica lokalne samouprave. U konkretnom slučaju, Opština Berane je realizovala značajne aktivnosti na pripremi potrebne dokumentacije od kojih je jedan dio, shodno zakonu, bio usvojen na sjednicama Skupštine opštine Berane. Usvajanjem ovih dokumenata (planske dokumentacije, Prostornog plana opštine Berane iz 1996. godine), iskazana je većinska volja građana Berana da se lokacija „Vasove vode“ odredi za izgradnju deponije, odnosno regionalnog centra za obradu otpada. Da li neko smatra da Ministarstvo ima zakonska ovlašćenja da stavi van snage tako donijete odluke, odnosno da mijenja većinsku volju građana Berana? Takođe, da li autori teksta stvarno smatraju da Ministarstvo održivog razvoja i turizma treba da se pored svih poslova bavi i gašenjem požara na deponijama?

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je i do sada ukazivalo, a to čini i ovom prilikom, da stanje na odlagalištu „Vasove vode“ predstavlja veliku opasnost za životnu sredinu. Postojeće stanje na lokaciji „Vasove vode“, kao što je, nažalost, slučaj sa svim odlagalištima na kojim jedinice lokalne samouprave odlažu otpad na način koji nije u skladu sa Zakonom, nije potrebno ispitivati niti dokazivati da ugrožava životnu sredinu. Uostalom da nije tako ne bi postojale zakonske obaveze da se otpad može odlagati jedino na deponijama izgrađenim u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, odnosno direktivama EU.

Zbog toga, stav Ministarstva je da se lokacija „Vasove vode“ mora što prije sanirati. Poštujući iskazanu većinsku volju građana i uvažavajući stručne nalaze sadržane u dokumentima kao što su Studija mogućih lokacija, Studija izvodljivosti, Glavni projekat (koji je u završnoj fazi izrade), Elaborat ekspertize koji je pripremio Ekspertski tim u skladu sa Sporazumom koji su zaključili Predsjednik Opštine Berane i Predsjednik MZ Beranselo, uz uslov da se na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu koji je u fazi pripreme dobije saglasnost nadležne Komisije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je uvjereno da je ekonomski najracionalnije da se sanacija odlagališta „Vasove vode“ realizuje kroz izgradnju savremene regionalne sanitarne deponije na istoj lokaciji.

Siniša Stanković, pomoćnik ministra