Мања слова Већа слова РСС
>

Интервју министра Радуловића за НД Вијести

Интервју министра Радуловића за НД Вијести
Датум објаве: 09.01.2017 10:32 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Министар одрживог развоја и туризма Павле Радуловић најавио је, у интервјуу Вијестима, да ће у ресорсу на чијем челу однедавно доћи до значајних промјена, а посебан акценат биће стављен на јачање инспекцијских служби.

Као највећи изазов, он је навео обезбјеђивање новца за испуњавање обавеза у преговорима са ЕУ, за шта ће само за животну средину требати више од 1,4 милијарде еура, а могуће је да ће за потпуну усаглашеност домаћег са правом ЕУ и његову примјену требати и више од 20 година.

Наредне године се очекује отварање најзахтјевнијег Поглавља 27 – животна средина, за шта су потребна огромна финансијска средства. У Извјештајима о напретку ЕК, из године у годину, се понавља да је ситуација најгора у областима вода, отпада, заштите природе, примјене закона и кадра. Шта Министарство, на чијем сте челу, планира да уради да се та слика промијени, посебно у случају рјешења проблема отпада, које никако да крене са „мртве тачке"?

- Црна Гора је испунила почетно мјерило за Поглавље 27 израдом Националне стратегије за транспозицију и примјену правне тековине за период 2016-2020. Посебан акценат је стављен на потребу јачања примјене домаћег законодавства. Узимајући у обзир да је надзор над примјеном једна од кључних области које треба ојачати у предстојећем периоду, посебна пажња је посвећена развоју капацитета Управе за инспекцијске послове.

Пуна усаглашеност са свим аспектима правне тековине ЕУ у области животне средине не може да се очекује све док се не реализују све инвестиције неопходне да би се ускладиле директиве за које су потребна велика улагања. За то је, најчешће, потребан период од 20 до 30 година.

Црна Гора планира да постигне потпуно усклађивање правне тековине ЕУ у области управљања отпадом до краја 2018. Планским документима за имплементацију прописа о управљању отпадом, потребно је предвидјети мјере за подстицање поновне употребе и рециклаже и селективног сакупљања отпадног материјала, као што су папир, метал, пластика и стакло из домаћинстава, и примјене принципа „загађивач плаћа", према којем произвођач отпада сноси трошкове управљања отпадом, превентивног дјеловања и санационих мјера због негативних утицаја његовог постројења или активности на животну средину и здравље људи. У складу са макроекономском анализом и трошковима усклађивања, потпуна примјена прописа ЕУ у области управљања отпадом биће постигнута 2035.

У подсектору заштите природе за постизање пуне усклађености прописа Црне Горе са одговарајућим прописима ЕУ дефинисане су укупно 32 мјере, како би се постигла пуна транспозиција до краја 2018. Акциони план дефинише и успостављање мреже Натура 2000 и припрему и спровођење специфичног плана за примјену директива и регулатива ЕУ. За израду одређених планова средства ће бити обезбијеђена у буџету за 2017, како би се омогућило да тада и почнемо са њиховом примјеном.

Правна тековине ЕУ у области квалитета вода ће бити постигнута до краја 2018. Унапређење мониторинга површинских, подземних, и приобалних морских (укјучујући привремене) вода на територији Црне Горе, заједно са доношењем Програма мјера, основа је за све даље активности у области управљања водним ресурсима и очувања њиховог квалитета. Израда планова управљања ријечним сливовима биће завршена до краја 2019. У року од годину од њиховог усвајања, биће спроведено планирање, примјена и евалуација програма мјера за сваки ријечни слив. Основне мјере ће укључити контролу загађења на извору кроз успостављање граничних вриједности, као и кроз успостављање стандарда квалитета животне средине. Коришћење економских инструмената, као што је формирање цијене воде, представља дио основних мјера. Овдје ће, дјелимично бити узет у обзир принцип „загађивач плаћа", који ће се примјењивати до 2020. Веома важан документ у смислу одрживог управљања водама је Стратегија управљања водама, која ће бити израђена до краја 2017. године.

Шта је оно што у овом тренутку можете сигурно обећати грађанима Црне Горе да ће бити остварено у плановима и пројекцијама Министарства, а шта ће бити највећа искушења у будућем раду Министарства?

- Влада ће у наредном периоду првенствено осигурати бољу и ефикаснију организацију постојећих институција кроз оптимизацију коришћења њихових тренутних капацитета. Истовремено ће бити евидентирани и креирани и сви они капацитети који су недостатни или уопште не постоје.

Осигураћемо јасну и ефикаснију подјелу надлежности између институција, реорганизовати и значајно ојачати капацитете инспекције заштите животне средине у складу са Препорукама ЕП и Савјета о минималним критеријумима за инспекције животне средине у државама
чланицама, осигурати више практичних рјешења за примјену процјена утицаја на животну средину, узимајући у обзир обавезе и ограничене капацитете администрације на локалном нивоу, успоставити систем мониторинга вода и инфраструктуре у складу са захтјевима ЕУ за праћење површинских и подземних вода, морске воде, воде за купање и воде за пиће са јасном ознаком надлежних институција, унаприједити систем мониторинга квалитета ваздуха и инфраструктуре, управљање подацима и мрежу извјештавања.

Посебан изазов биће финансирање обавеза које произилазе из процеса усклађивања с правном тековином ЕУ за животну средину и климатске. Према анализама, цјелпкупни трошкови усклађивања износиће 1,42 милијарде еура, а најзахтјевнији подсектори су квалитет вода и управљање отпадом због великих инвестиција у инфраструктуру.

У Извјештају ЕК наводи се и да у области заштите природе треба бити обазрив у инвестицијама у хидропотенцијал, посебно у заштићеним и подручјима високе природне вредности које би потенцијално могле бити у саставу европске мреже Натура 2000. С обзиром на то да се дио њих налази на листи потенцијалних НАТУРА2000 станишта, да ли ће Министарство, односно Агенција за заштиту животне средине, дати дозволе/позитивна мишљења, за те пројекте?

- Ниједан инвеститор или носилац пројекта не може добити грађевниску дозволу без добијене сагласности на елаборат о процјени утицаја или одлуке Агенције за заштиту животне средине да није потребна процјена утицаја на животну средину.

Додатно, без изузетка, свака радња у природи, укључујући и изградњу ХЕ, мора да прође стриктну процедуру добијања мјера и услова заштите природе од стране Агенције. Када је ријеч о радњама у заштићеним подручјима оне не могу да се спроведу ако носилац активности не прибави од Агенције одобрење за њихово спровођење. Када је ријеч о радњама у Натура 2000 подручјима, ту смо увели додатни механизам, а то је израда тзв. оцјене прихватљивости која ће до нивоа свих потребних детаља утврђивати утицај спровођења неке активности у Натура 2000 подручјима када буду проглашени. Овај инструмент је јако важан, јер Натура 2000 успоставља параметре сходно којима треба спроводити економске активности у подручју заштите. Дакле, у зависности од резултата и налаза свих наведених поступака, Министарство и остали надлежни органи ће у сваком појединачном случају инфраструктурне изградње и изградње ХЕ заузимати став с аспекта прихватљивости утицаја конкретног пројекта на животну средину.

Туризам је једна од најважнијих грана црногорске економије. Колики се приходи очекују наредне године и да ли постоје планови за развој других видова туризма, посебно у централном и сјеверном регону?

- Наша настојања су да Црна Гора буде препозната као цјелогодишња туристичка дестинација. У том смислу настојимо да створимо диверзификовану и квалитетну понуду, развијамо туристичке производе за одабране, циљне групе туриста, креирамо и промовишемо аутентичне туристичке атракције, са акцентом на сјеверни и средишњи регион Црне Горе, подједнако као и на јужни. Како бисмо успјели да продужимо сезону, тј. да спојимо љетњу и зимску, морамо увезати потенцијале које имамо. Важно је наставити и још снажније инсистирати на доласку нових, провјерених брендова, захваљујући чијем раду нећемо само привући већи број туриста и отворити радна мјеста, већ и усвојити стандарде пословања. Сматрам да је то посебно важно, јер није довољно само градити објекте, већ је неопходно бити препознатљив и по услузи. Тек са цјелогодишњом понудом и попуњеношћу хотела, можемо рачунати на озбиљан заокрет нашег становништва ка осталим гранама привреде, на првом мјесту пољопривреди. Морамо имати коме да понудимо домаћи производ, а пошто се не можемо такмичити са много већим и богатијим земљама од наше, своје домаће производе морамо пласирати онима који овдје живе и посебно онима који нас посјећују током цијеле године.

Такође, важно је и осмислити велики број кампања, акција и пројеката, а неки од њих, као што су пројекти за развој авантуристичког туризма и осталих сегмената туризма оријентисаног на природу, већ дају добре резултате. Посебну атрактивност представљају и понуде које се односе на рафтинг, кањонинг, зип лине на Тари, ките сурфинг и др.

Такође, значајне активности усмјерене су и ка унапређењу манифестационог и конгресног, здравственог, wеллнесс и спа туризма. Осим тога, Црна Гора баштини изузетно велики број културних добара.

Када је ријеч о пројекцијама, оне се базирају на тренду кретања параметара туристичког промета у Црној Гори у протеклим годинама, на извјештајима са туристичких сајмова и берзи на којима се промовише црногорски туристички производ, затим на активностима које реализују наши туристички посленици, као и на извјештају Свјетске туристичке организације који се односе на глобалне туристичке токове. С тим у вези, наша очекивања су да ће и у 2017. бити настављен позитиван тренд, тј. прогнозира се повећање за три до четири одсто свих показатеља туристичког промета, тиме и прихода од туризма, у односу на овогодишње резултате.


НВО да поштују чињенице о градњи на Скадарском језеру

Како ће се Министарство однијети према захтјевима НВО, стручњака и грађана да се обустави градња комплекса Порто Скадар Лаке до доношења Просторног плана посебне намјене и док се не изврше свеобухватна биодиверзитетска и друга истраживања? Како коментаришете њихову тврдњу да је градња туристичког комплекса у Националном парку супротна принципима одрживости и заштити природних и културних добара и пријети трајној девастацији тог подручја?

- Реализација пројекта Порто Скадар Лаке предвиђена је у трећој зони НП Скадарско језеро, гдје постоји могућност ограничене градње, укључујући туристичке и рекреативне активности, уз препоруку да се развој базира на принципима еко туризма. Сва питања од важности за очување Скадарског језера, као националног парка и Рамсар подручја, разрађена су у извјештају о стратешкој процјени утицаја на животну средину током израде планског документа којим је обухваћен овај пројекат. Уз то, Елаборат процјене утицаја на животну средину туристичког насеља Порто Скадар Лаке дао је услове и мјере спречавања, смањења или отклањања негативних утицаја на животну средину, узимајући у обзир осјетљивост простора. На оба документа је, након спроведене законом предвиђене процедуре, укључујући и јавну расправу током које није пристигла ниједна сугестиија или примједба невладиних организација, стручњака и грађана, Агенција за заштиту животне средине као надлежни орган, дала сагласност. Због специфичности локације, поред наведених докумената додатно су урађене Студија заштите предјела и Студија о хидролошко-хидрогеолошким карактеристикама терена локације. Сходно свему реченом, Министарство је с аспекта својих законом додијељених надлежности и овлашћења завршило процедуре које су резултирале издавањем грађевинске дозволе за изградњу туристичког насеља Порто Скадар Лаке у марту 2015. и прописало обавезу инвеститору да започне са радовима у року од двије године.

Министарство цијени рад и залагање лагање невладиних организација и стручњака. Међутим, без конкретних налаза релевантних институција из или ван Црне Горе не може се доносити суд о овом или било ком другом пројекту. У том смислу, отворени смо за сарадњу и све добронамјерне сугестије, али само на основу на струци заснованих чињеница. Уколико постоји налаз референтне институције који би евентуално био у супротности са налазима струке којима до сада располажемо, може се приступити преиспитивању одлука донесених у протеклом периоду. Док он постоји, дужни смо да се служимо подацима који су нам на располагању, а који су нам обезбиједиле за то надлежне и сертификоване институције.


Одлука о заштити Солане крајем јануара или почетком фебруара

Када ће Солана у Улцињу коначно добити неки вид националне заштите и почети производња соли?

- Крајем јануара, почетком фебруара 2017. очекујемо почетак реализације пројекта који се финансира из Инструмента за европску интеграцију, а чији ће резултат бити квалитетна и свеобухватна студија заштите Улцињске солане.

На основу тог документа биће одређен степен националне заштите подручја, а након тога исто ће бити кандидовано и за заштиту на међународном нивоу. Важно је истаћи да је став Владе јасан по том питању и да се подручје Солане у међувремену третира као заштићено којим управља Јавно предузеће Национални паркови Црне Горе.

Влада опредјељује велика средства да би тај хабитат имао карактеристике неопходне за боравак и гнијежђење птица.


Интервју је објављен у НД Вијести, 6. јануара 2017.