Obrasci u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017)

Obrasci zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata:
1. zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova - Obrazac 1;
2. zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova - Obrazac 2;
3. zahtjev za davanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekte - Obrazac 3;
4. prijava za radove adaptacije – Obrazac 4;
5. prijava građenja - Obrazac 5;
6. izjava revidenta da se na osnovu glavnog projekta može graditi – Obrazac 6.


Obrazac u skladu sa Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
1. Obrazac UTU

- RAČUN ZA NAKNADU ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO –TEHNIČKIH USLOVA - 832-7077-15 Budžet CG 
 

Obrasci u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata

Obrasci koji se koriste u postupcima izgradnje objakata:
1. zahtjev za izdavanje građevinske dozvole – Obrazac 2
2. zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora – Obrazac 4
3. prijava početka pripremnih radova – Obrazac 6
4. prijava početka građenja objekta – Obrazac 7
5. obavještenje o početku izvođenja radova – Obrazac 8 – 1
6. Obavještenje o nedostacima u glavnom projektu – Obrazac 8 – 2
7. Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu zbog nepredviđenih okolnosti – Obrazac 8 – 3
8. Obavještenje o nailasku na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. – Obrazac 8 – 4
9. zahtjev za izdavanje rješenja za probni rad – Obrazac 9
10. zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole – Obrazac 10
11. obavještenje o posebnim obavezama investitora u vezi osmatranja ponašanja tla i objekta – Obrazac 11
12. zahtjev za uklanjanje dotrajalog objekta (član 142) – Obrazac 13
13. zahtjev za uklanjanje objekta na zahtjev vlasnika (član 143) – Obrazac 14

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije
1. obrazac čl.12 tačka 1. - naslovna strana
1a. obrazac čl.12 tačka 1. - naslovna strana
2. obrazac čl.12 tačka 8. - podaci o projektantima
3. obrazac cl.12 tacka 11. - o usaglasenosti odgovorni projektant.docx
4. obrazac čl.12 tačka 12. - obrazac o medjusobnoj usaglasenosti tehnicke dokumentacije
5. obrazac čl.12 tačka 13. - uskladjenost sa idejnim projektom
6. obrazac - statistika
7. obrazac čl.16 - zaglavlje graficka dokumentacija

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta
obrazac 1 - naslovna strana
obrazac 2 - čl. 8 tacka 9 - Izjava vrsioca revizije
obrazac 3 - stambilj

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda
Obrazac 1 - izjava izvođača radova
Obrazac 2 - izjava nadzornog inženjera
Obrazac 3 - izjava vodećeg projektanta