Мања слова Већа слова РСС

Како започети грађење зграде


Урбанистичко-технички услови


- Захтјеви за издавање урбанистичко-техничких услова
- Издати урбанистичко-технички услови
- Број жиро рачуна за уплату накнаде за издавање урбанистичко – техничких услова: 832-7077-15 Буџет ЦГ


Сагласности главног државног архитекте


Захтјеви инвеститора за давање сагласности главног државног архитекте
Захтјеви за прописивање смјерница за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката
Обавјештења
Идејна рјешења објеката
Рјешења главног државног архитекте
Рјешења по жалби главног државног архитекте
Смјернице за усклађивање спољног изгледа бесправних објекатаГрађевинске дозволе


- Захтјев за издавање грађевинске дозволе
- Издате грађевинске дозволе
- Одбацивање захтјева за издавање грађевинске дозволе
- Одбијање захтјева за издавање грађевинске дозволе
- Обустава поступка за издавање грађевинске дозволе
- Прекид поступка за издавање грађевинске дозволеУпотребне дозволе


- Технички преглед
- Захтјеви за издавање употребне дозволе
- Издате употребне дозволе
- Одбацивање захтјева за издавање употребне дозволе
- Одбијање захтјева за издавање употребне дозволе
- Обустава поступака за издавање употребне дозволеПријава градње, лиценце


- Пријава почетка градјења
- Пријава радова адаптације
- Лиценце
- Другостепени поступак - Директорат за инспекцијске послове И лиценцирањеУклањање објеката


- Захтјеви за уклањање објеката
- Рјешења о уклањању објекатаУправни спор и ванредни правни љекови


- Одбијање предлога инспектора за поништај грађевинске дозволе
- Ништавост - Поништај грађевинске дозволе
- Ванредна правна средства
- Управни спор по тужби на првостепена рјешењаДругостепени поступак

Мишљења – тумачења


- Мишљења – тумачења
- Упуства
- ЗакључциАдаптација

Урбанистичко технички услови, грађевинске дозволе и употребне дозволе по општинама