Мања слова Већа слова РСС

1. Како до урбанистичко-техничких услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе2. Обрасци који се користе у поступцима изградње објеката3. Урбанистичко-технички услови


- Захтјеви за издавање урбанистичко-техничких услова
- Издати урбанистичко-технички услови

4. Сагласности главног државног архитекте


Захтјеви инвеститора за давање сагласности главног државног архитекте
Обавјештења
Идејна рјешења објеката
Рјешења главног државног архитекте

5. Грађевинске дозволе


- Захтјев за издавање грађевинске дозволе
- Издате грађевинске дозволе
- Одбацивање захтјева за издавање грађевинске дозволе
- Одбијање захтјева за издавање грађевинске дозволе
- Обустава поступка за издавање грађевинске дозволе
- Прекид поступка за издавање грађевинске дозволе

6. Употребне дозволе


- Технички преглед
- Захтјеви за издавање употребне дозволе
- Издате употребне дозволе
- Одбацивање захтјева за издавање употребне дозволе
- Одбијање захтјева за издавање употребне дозволе
- Обустава поступака за издавање употребне дозволе

7. Пријава градње, лиценце


- Пријава почетка градјења
- Пријава радова адаптације
- Лиценце
- Другостепени поступак - Директорат за инспекцијске послове И лиценцирање

8. Уклањање објеката


- Захтјеви за уклањање објеката
- Рјешења о уклањању објеката

9. Управни спор и ванредни правни љекови


- Одбијање предлога инспектора за поништај грађевинске дозволе
- Ништавост - Поништај грађевинске дозволе
- Ванредна правна средства
- Управни спор по тужби на првостепена рјешења

10. Другостепени поступак11. Мишљења – тумачења


- Мишљења – тумачења
- Упуства
- Закључци

12. Адаптација13. Урбанистичко технички услови, грађевинске дозволе и употребне дозволе по општинама