Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

30.04.2014.

Učešće javnosti u pripremi i donošenju programa uređenja prostora za 2014.godinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pripremilo je Nacrt programa uređenja prostora za 2014.godinu...

29.04.2014.

Javna rasprava o Predlogu drugog nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama(UNFCCC)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Predlogu drugog nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama(UNFCCC)...

07.04.2014.

Program Javne rasprave o Nacrtu plana davanja Koncesija za projekat izgradnje žičare Kotor - Lovćen - Cetinje

Program Javne rasprave o Nacrtu plana davanja Koncesija za projekat izgradnje žičare Kotor - Lovćen - Cetinje

03.03.2014.

Izvještaj o pregledu subjekata koji su učestvovali u konsultacijama i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Izvještaj o pregledu subjekata koji su učestvovali u konsultacijama i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

07.02.2014.

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 46- Kamenovo" – Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt lokalne studije lokacije...

07.02.2014.

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Državne studije lokacije "Mihailovići " – Cetinje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt državne studije lokacije...

04.02.2014.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), objavljuje Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata...

30.01.2014.

Javne konsultacije za Nacrt priručnika Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u prostornom planiranju.

Javne konsultacije za Nacrt priručnika Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u prostornom planiranju.

15.01.2014.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o životnoj sredini

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o životnoj sredini

27.11.2013.

Izvještaj sa održanih javnih konsultacija i javne rasprave za predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Izvještaj sa održanih javnih konsultacija i javne rasprave za predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini