Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu predloga pravilnika

Datum objave: 26.04.2013 15:43 | Autor: Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu

Predloga pravilnika o metodama ispitivanja biorazgradljivosti površinski aktivne supstance, načinu obilježavanja i sadržaju Lista o sastavu detergenta
Predloga pravilnika o utvrđivanju liste površinski aktivnih supstanci za koje je izdato odobrenje za korišćenje površinski aktivne supstance u detergentu u EU i liste površinski aktivnih supstanci za koje je odbijen zahtjev za odobrenje i površinski aktivnih materija koje su zabranjene u EU
Predloga pravilnika o utvrđivanju smjernica, uslova rada laboratorije sa principima dobre laboratorijske prakse i bližem sadržaju zahtjeva i obrazac DLP sertifikata
Predloga pravilnika o načinu i uslovima korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik o zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i rokove od kada ograničenja i zabrane postaju obavezni za primjenu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti hemikalija da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu gore navedenih akata.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Radne grupe.Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe, ako ispunjava sljedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti hemikalija;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo iz oblasti hemikalija;
- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave;

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti hemikalija;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici.
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti hemikalija;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za podnošenje prijedloga je 8. dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ul. IV Proleterske brigade 19 81 000 Podgorica sa napomenom "predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama ispitivanja biorazgradljivosti površinski aktivne supstance, načinu obilježavanja i sadržaju Lista o sastavu detergenta; Predloga pravilnika o utvrđivanju liste površinski aktivnih supstanci za koje je izdato odobrenje za korišćenje površinski aktivne supstance u detergentu u EU i liste površinski aktivnih supstanci za koje je odbijen zahtjev za odobrenje i površinski aktivnih materija koje su zabranjene u EU; Predloga pravilnika o utvrđivanju smjernica, uslova rada laboratorije sa principima dobre laboratorijske prakse i bližem sadržaju zahtjeva i obrazac DLP sertifikata i Predloga pravilnika o načinu i uslovima korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik o zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i rokove od kada ograničenja i zabrane postaju obavezni za primjenu“.

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.