Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Datum objave: 05.11.2014 15:49 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama
za predlaganje kandidata u sastav IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti životne sredine i implementacije projekata iz te oblasti da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u sastav IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-13.
Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana IPA Sektorskog monitoring odbora.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Sektorskog monitoring odbora, ako ispunjava sljedeće uslove:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti životne sredine;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Sektorskog monitoring odbora može biti lice koje:
- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo iz oblasti životne sredine;
- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave;

Nevladina organizacija je dužna da, uz predloženog kandidata, dostavi:
- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti životne sredine;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici.
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Sektorskog monitoring odbora;
- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti životne sredine;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.


Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Ul. IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica

sa napomenom „predlaganje kandidata za člana IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013”.

Predlog kandidata za člana IPA Sektorskog monitoring odbora biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

 

Više informacija možete naći u dokumentu koji se nalazi u prilogu: 

 OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNI RAZVOJ 2012 - 2013