Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE

Datum objave: 19.01.2015 14:26 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Nevladine organizacije će u radnoj grupi imati jednog predstavnika/cu. Pravo predlaganja jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast stanovanja i održavanja stambenih zgrada.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, ako ispunjava sljedeće kriterijume:

• ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
• ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa stanovanjem i održavanjem stambenih zgrada;
• ako je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radnog tijela;
• ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni
službenici, odnosno namještenici;

Kao kandidat/kinja za člana/icu radne grupe može biti predloženo lice koje:
• je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u vezi sa stanovanjem i održavanjem stambenih zgrada;
• nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.


Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, dostavi:

• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa stanovanjem i održavanjem stambenih zgrada;
• kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za Nacrt zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada;
• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa stanovanjem i održavanjem stambenih zgrada;
• izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik i
• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.


Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma ili putem pošte na adresu: ul. IV Proleterske brigade br.19, sa napomenom: ,,Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada“.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinja na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove/ice radne grupe za izradu Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Ministar održivog razvoja i turizma će u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji su predloženi za člana/icu radne grupe, izabrati onog kandidata/kinju za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog za članove/ice radne grupe za izradu Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.