Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode

Datum objave: 19.02.2015 10:34 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode

Nevladine organizacije će u radnoj grupi imati jednog predstavnika/cu. Pravo predlaganja jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast zaštite prirode i/ili oblast životne sredine.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode, ako ispunjava sljedeće kriterijume:
• ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
• ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjima zaštite prirode
• ako je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radnog tijela;
• ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

Kao kandidat/kinja za člana/icu radne grupe može biti predloženo lice koje:
• je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u vezi sa pitanjima zaštite prirode;
• nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode, dostavi:
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa tematikom zaštite prirode;
• kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za Nacrt zakona o zaštiti prirode
• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa pitanjima zaštite prirode
• izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik i
• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode

Rok za podnošenje predloga je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
ul. IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica

sa napomenom "predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode ”
Predlog kandidata za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Kontakt osoba za saradnju sa nevladinim organizacijama je Ana Pavićević (Tel: 020 446 239 i e-mail: ana.pavicevic@mrt.gov.me)