Manja slova Veća slova RSS
>

Odluka o izboru člana radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Datum objave: 09.03.2015 14:02 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.07/12), i u skladu sa javnim pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama u cilju određivanja predstavnika radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, nakon uvida u pristigle prijave, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donosi:

ODLUKU

da se za člana radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom odredi Aleksandra Popović, predstavnica NVO ”Udruženje paraplegičara Podgorica”.

Obrazloženje:

Javni poziv za predlaganje člana Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, objavljen je 20.febrauara 2015.godine.
Na osnovu pristiglih predloga sačinjena je Lista za izbor kandidata.
Uvidom u pristigle predloge, utvrđeno je da su za kandidatkinju Aleksandru Popović dostavljeni predlozi nevladinih organizacija:
- „Udruženja paraplegičara Podgorica“;
- „Saveza civilnih invalida rata Crne Gore“;
- „Udruženja paraplegičara Budva“;
- „Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore“.

Predlozi su sadržali svu potrebnu propratnu dokumentaciju.

Kandidatkinja je ispunila sve uslove javnog poziva (crnogorski je državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori; posjeduje iskustvo iz oblasti ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom; nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave).
Kako je članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija propisano da će se za člana radnog tijela izabrati onaj kandidat za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija, a imajući u vidu da su četiri nevladine organizacije predložile jednog kandidata, odlučeno je da se za člana radne grupe odredi Aleksandra Popović, predstavnica NVO ”Udruženje paraplegičara Podgorica”.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.